ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*bondman*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น bondman, -bondman-

*bondman* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bondman (n.) ทาส See also: ข้าทาส, ข้ารับใช้, บ่าว, ขี้ข้า, คนรับใช้ Syn. slave Ops. bondwoman
English-Thai: HOPE Dictionary
bondman(บอนดฺ'เมิน) n. ทาสชาย
English-Thai: Nontri Dictionary
bondman(n) ทาสชาย,ทาสา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *bondman*
Back to top