ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*backup*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น backup, -backup-

*backup* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
backup (n.) สนับสนุน See also: ตัวแทน, ผู้สนับสนุน, ผู้ช่วย Syn. reinforcement, support
backup (adj.) สำรอง
English-Thai: HOPE Dictionary
backup(แบค'อัพ) n. ผู้สนับสนุน,สิ่งค้ำจุน,การท่วมหรือสะสมเพราะอุดตัน,ตัวสำรอง,ตัวแทน
backup storageหน่วยเก็บสำรอง หมายถึง หน่วยเก็บข้อมูลที่ใช้เป็นที่เก็บหนุน หรือเก็บข้อมูลสำรองไว้ ในกรณีที่หน่วยเก็บที่ใช้งานอยู่เกิดขัดข้อง หรือเสียหาย ก็อาจใช้หน่วยเก็บสำรองแทนได้ โดยทั่วไปก็จะหมายถึงหน่วยความจำอื่น ๆ นอกไปจากหน่วยความจำหลัก (main memory) เป็นต้นว่าสื่อต่าง ๆ เช่น แถบบันทึก (tape) หรือจานบันทึก (disk) มีความหมายเหมือน auxiliary storage หรือ backing store
battery backupแบตเตอรี่สำรอง หมายถึง แบตเตอรี่ที่มีสำรองเอาไว้ให้ใช้ได้ทันทีที่ไฟฟ้าดับ เพื่อว่าข้อมูลจะได้ไม่หายไป
English-Thai: Nontri Dictionary
backup(n) ผู้สนับสนุน,การค้ำจุน,การสะสม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
backup๑. สำรอง๒. การสำรอง๓. สิ่งสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
backup storageหน่วยเก็บสำรอง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backup systemระบบจัดการการสำรองข้อมูล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หน่วยความจำสำรอง (n.) backup memory Syn. หน่วยความจำเสริม, หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง
หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (n.) backup memory Syn. หน่วยความจำเสริม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What about the backup device?สิ่งที่เกี่ยวกับอุปกรณ์สำรอง?
I had a meeting with Tuddy at 11:00, and here I am, a backup guy for Tommy.ผมมีนัดกับทัดดี้ ตอนห้าทุ่ม แต่ดูผมสิ ไม้กันหมาให้ทอมมี่
One's in the wheel well, backup's in the firewall.ที่บังโคลนกับผนังห้องเครื่องยนต์
Connection check to backup brain okay.เชื่อมระบบไปยังส่วนสมอง เรียบร้อย
In its backup brain, there appeared to be every indication that a ghost is present.ในระบบสำรองข้อมูลส่วนสมองมีข้อมูลของทุกอย่าง ว่าจิตนั้นมาจากไหน
Call the Chief to get some backup for the Major. Pronto!บอกหัวหน้าให้ส่งกำลังเสริมตามผู้พันไป...
I can't even give you backup in a place like this.แต่แบบนี้ผมจะช่วยอะไรคุณไม่ได้เลย.
If someone doesn't hear from you, they'll send backup or something.ถ้าหากพวกเขาไม่ได้รับการติดต่อจากคุณ เขาอาจจะส่งกองหนุนหรือบางอย่างมา
You going down, bitch. I got backup now.คุณจะลงตัวเมีย ผมได้รับการสำรองข้อมูลตอนนี้
Well, thanks for the backup, g2, although everything was under control.ขอบคุณสำหรับกำลังเสริม จี2... แม้ว่าทุกอย่างจะคุมได้อยู่ก็ตาม
Well, you gave me backup at the bar.คุณให้ผมเป็นกำลังเสริมที่บาร์ได้
I thought I'd give you backup at the warehouse.ผมคิดว่าจะเป็นกำลังเสริมที่โกดัง ได้เช่นกัน

*backup* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
备用二级头呼吸器[bèi yòng èr jí tóu hū xī qì, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄦˋ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, 备用二级头呼吸器 / 備用二級頭呼吸器] backup regulator; octopus (diving)
备用环[bèi yòng huán, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ ㄏㄨㄢˊ, 备用环 / 備用環] backup ring
备份[bèi fèn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˋ, 备份 / 備份] backup
备用[bèi yòng, ㄅㄟˋ ㄩㄥˋ, 备用 / 備用] reserve; spare; alternate; backup

*backup* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[, inkurimentarubakkuappu] (n) {comp} incremental backup
オンラインバックアップ[, onrainbakkuappu] (n) {comp} online backup
ジョブ回復制御ファイル[ジョブかいふくせいぎょファイル, jobu kaifukuseigyo fairu] (n) {comp} backup file; job-recovery control file
テープバックアップ[, te-pubakkuappu] (n) {comp} tape backup
バックアップ[, bakkuappu] (n,vs) {comp} backup; (P)
バックアップコピー[, bakkuappukopi-] (n) {comp} backup copy
バックアップシステム[, bakkuappushisutemu] (n) backup system
バックアップスナップショット[, bakkuappusunappushotto] (n) {comp} backup snapshot
バックアップセットカタログ[, bakkuappusettokatarogu] (n) {comp} backup set catalog
バックアップディスケット[, bakkuappudeisuketto] (n) {comp} backup diskette
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply
バックライト[, bakkuraito] (n) back light; backlight; backlite; backup light
バッテリバックアップ[, batteribakkuappu] (n) {comp} battery backup
マジコン[, majikon] (n) (from マジックコンピューター) game copier; backup device
控え(P);扣え[ひかえ, hikae] (n) (1) reserve; spare; backup; (2) note; memorandum; (3) duplicate; copy; stub (of a ticket, etc.); (4) waiting one's turn; (P)
滑り止め;辷り止め[すべりどめ, suberidome] (n) (1) tyre chains; anti-skid device; (2) backup measure; taking entrance examination to a university in case one fails at other universities
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インクリメンタルバックアップ[いんくりめんたるばっくあっぷ, inkurimentarubakkuappu] incremental backup
ジョブ回復制御ファイル[じょぶかいふくせいぎょファイル, jobukaifukuseigyo fairu] backup file, job-recovery control file
テープバックアップ[てーぷばっくあっぷ, te-pubakkuappu] tape backup
バックアップ[ばっくあっぷ, bakkuappu] backup
バックアップディスケット[ばっくあっぷでいすけっと, bakkuappudeisuketto] backup diskette
バックアップファイル[ばっくあっぷふぁいる, bakkuappufairu] backup file, job-recovery control file
バックアップルート[ばっくあっぷるーと, bakkuappuru-to] backup route
ファイルバックアップ[ふぁいるばっくあっぷ, fairubakkuappu] file backup
フルバックアップ[ふるばっくあっぷ, furubakkuappu] full backup

*backup* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสำรอง[n.] (kān samrøng) EN: backup ; reservation FR: sauvegarde [f]
การสำรองข้อมูล[n. exp.] (kān samrøng) EN: data backup FR: sauvegarde des données [f]

*backup* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bereitschaftssystem {n} (bei Ausfall)backup system
Sicherungs-Dateiverzeichnis {n} [comp.]backup directory
Sicherungsaktion {f} [comp.]backup operation
Sicherungsbit {n} [comp.]backup bit
Sicherungsdatei {f} [comp.]backup file
Sicherungsdiskette {f} [comp.]backup diskette
Sicherungskopie {f}backup copy; archival backup copy
Notstromversorgung {f} mit Batterienbattery backup
Ersatzspur {f}backup track
Sicherungsprogramm {n}backup service
Sicherungsverfahren {n}backup procedure
Sicherungswert {m}backup value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *backup*
Back to top