ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*aggressive*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น aggressive, -aggressive-

*aggressive* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aggressive (adj.) ก้าวร้าว Syn. assertive, pushing
aggressive (adj.) ซึ่งลุกลามอย่างรวดเร็ว
aggressive (adj.) มั่นใจ See also: ซึ่งมีความมั่นใจสูง
aggressive (adj.) เริ่มต่อสู้ See also: เริ่มทะเลาะ, เริ่มรุกราน
English-Thai: HOPE Dictionary
aggressive(อะเกรส'ซิฟว) adj. รุกราน, ก้าวร้าว. -agressiveness n., Syn. belligerent)
English-Thai: Nontri Dictionary
aggressive(adj) รุกราน,ล่วงละเมิด,ก้าวร้าว,แข็งขัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aggressiveก้าวร้าว, ห้าวหาญ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aggressiveก้าวร้าว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้าวร้าว (adj.) aggressive See also: offensive Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง
ก้าวร้าว (v.) be aggressive See also: be offensive Syn. ระราน, , เกะกะ, หยาบ, กระด้าง
คนก้าวร้าว (n.) aggressive person
ความก้าวร้าว (n.) aggressive See also: offensiveness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Napaloni is aggressive, domineering.เนโพโลนี เขาก้าวร้าว ต้องเหนือผู้อื่น
You don't actually believe that America has... aggressive aims in Sarkhan?{\cHFFFFFF}คุณไม่จริงเชื่อว่า ที่อเมริกามี ... {\cHFFFFFF}จุดมุ่งหมายในเชิงรุก Sarkhan?
We want people who are aggressive, who know how to go after that edge you need to survive.เราต้องการคนที่มีไหวพริบ เอาตัวรอดในยามคับขันได้
He´s aggressive. He grabs the bull by the balls.เขาก้าวร้าวมาก / เขาคว้าเอาความขบขันในงานบอลมา
And I killed my grandmother because she is apassive-aggressive bitch who doesn'trespectmy privacy.และผมฆ่าย่า เพราะเขาชอบเป็นคนงี่เง่าเข้ามาในห้องโดยไม่ขออนุญาติ ผู้ไม่เคารพในสิทธิส่วนตัวของผม
I think there's something aggressive about it...ฉันว่ามีความก้าวร้าวอยู่ในที
It's about competition it's about market share it's about being aggressive and it's about shareholder value.มันเป็นเรื่องการแข่งขัน เรื่องส่วนแบ่งในตลาด มันเป็นเรื่องการโจมตี และมันเป็นเรื่องของมูลค่าหุ้น
The more aggressive you are, the more likely you'll score points.ยิ่งนายรุกมากเท่าไหร่ นายก็จะได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้น
And even though she tries to be aggressive, the grandmom who's becoming cuter to me.แล้วคุณย่าน่ะถึงท่าจะทำเป็นดุ แต่ท่านก็เริ่มน่ารักกับฉันมากขึ้นแล้ว
Did anyone ever tell you, you play a very aggressive game?ไม่เคยมีใครบอกคุณเหรอ ว่าที่คุณทำอยู่นี่มันก้าวร้าว
The more power he attains, the more obvious his zealotry and the more aggressive his supporters become.แต่เมื่อเขาได้รับอำนาจเพิ่มขึ้น, ความทะเยอทะยานก็มากขึ้น ...พร้อมกับได้รับการสนับสนุน อย่างแข็งกร้าว
Be aggressive. Come on. Stay focused.ฮึกเหิม, เข้ามา, มีสมาธิ งอเข่า, ดี ดี

*aggressive* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
有进取心[yǒu jìn qǔ xīn, ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩˇ ㄒㄧㄣ, 有进取心] aggressive; go-getter
咄咄逼人[duō duō bī rén, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 咄咄逼人] overbearing; forceful; aggressive; menacing; imperious
[zhì, ㄓˋ, 忮] aggressive
气势汹汹[qì shì xiōng xiōng, ㄑㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄥ ㄒㄩㄥ, 气势汹汹 / 氣勢洶洶] aggressive

*aggressive* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アグレッシブ(P);アグレシブ[, aguresshibu (P); agureshibu] (adj-na) aggressive; (P)
やい;やーい;ヤイ;ヤーイ[, yai ; ya-i ; yai ; ya-i] (int,suf) (used when calling out to someone, somewhat aggressive) (See やいやい・2) hey; hey you
事を構える[ことをかまえる, kotowokamaeru] (exp,v1) to take an aggressive position; to stir up trouble
向こう意気[むこういき, mukouiki] (n) aggressive
向こう気[むこうき, mukouki] (n) aggressive
居直る[いなおる, inaoru] (v5r,vi) (1) to sit up properly straight; (2) to become aggressive
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look
強面談判[こわもてだんぱん, kowamotedanpan] (n) aggressive negotiations; hard-line bargaining
挑戦的[ちょうせんてき, chousenteki] (adj-na) challenging; defiant; provocative; aggressive
攻撃性[こうげきせい, kougekisei] (n) aggressiveness; aggression
攻撃的[こうげきてき, kougekiteki] (adj-na) offensive; aggressive
攻撃精神[こうげきせいしん, kougekiseishin] (n) aggressiveness
高姿勢[こうしせい, koushisei] (adj-na,n) high profile; aggressive attitude

*aggressive* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการก้าวร้าว[n. exp.] (ākān kāorāo) EN: aggressive nature FR: nature aggressive [f]
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
หัวรุนแรง [adj.] (hūarunraēng) EN: radical ; aggressive ; extremist ; hotheaded FR: radical ; extrême
การก้าวร้าว[n.] (kān kāorāo) EN: aggressiveness ; aggression FR:
ก้าวร้าว[adj.] (kāorāo) EN: aggressive ; offensive ; belligerent ; antagonistic ; bellicose FR: agressif ; belliqueux
คนก้าวร้าว[n. exp.] (khon kāorāo) EN: aggressive person ; aggressor FR: personne agressive [f]
ความดุเดือด[n.] (khwām dudeū) EN: aggressiveness FR:
ความก้าวร้าว[n.] (khwām kāorā) EN: aggression ; aggressiveness FR: agressivité [f]
เลยเถิด[adv.] (loēithoēt) EN: inordinately ; excessively ; exceedingly ; too much ; too far ; aggressively FR:
พฤติกรรมก้าวร้าว[n. exp.] (phreuttikam) EN: aggressive behaviour ; aggressive behavior (Am.) FR: comportement agressif [m]
รุกราน[adj.] (rukrān) EN: invasive ; aggressive FR: agressif ; invasif
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
เสียงกร้าว[v. exp.] (sīeng krāo) EN: speak vehemently ; speak aggressively FR:
ทางเลือกเชิงรุก[n. exp.] (thāng leūak) EN: aggressive alternative FR:
อุกอาจ[adj.] (uk-āt) EN: outrageous ; offensive ; aggressive FR: audacieux ; téméraire
วู่วาม[v.] (wūwām) EN: act hastily ; act aggressive toward FR:
อย่างจู่โจม[adv.] (yāng jūjōm) EN: aggressively FR:
อย่างรุนแรง[adj.] (yāng runraē) EN: strong ; severe ; aggressive ; harsh FR:
ย่างสามขุม[n.] (yāngsāmkhum) EN: three advancing steps of a boxer ; three position footwork ; step forward aggressively FR:

*aggressive* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aggressiv; streitlustig; angriffslustig {adj} | aggressiver | am aggressivstenaggressive | more aggressive | most aggressive
aggressiv {adj} | aggressiver | am aggressivstenpushy | pushier | pushiest
Feministin {f} | aggressive Feministin
baustoffschädlich {adj}aggressive to building material

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *aggressive*
Back to top