ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

offensiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *offensiveness*, -offensiveness-

offensiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
offensiveness (n.) ความน่ารังเกียจ

offensiveness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Harmlosigkeit {f}inoffensiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า offensiveness
Back to top