ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*accomplice*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น accomplice, -accomplice-

*accomplice* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accomplice (n.) ผู้สมรู้ร่วมคิด See also: ผู้สมคบ Syn. associate
English-Thai: HOPE Dictionary
accomplice(อะคลอม' พลิซฺ) n. ผู้สมคบ
English-Thai: Nontri Dictionary
accomplice(n) ผู้สมรู้ร่วมคิด,ผู้สมคบ,ผู้มีส่วนร่วม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accompliceผู้ร่วมกระทำความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accomplicesผู้สนับสนุนการกระทำผิด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้สมคบ (n.) accomplice See also: accessory Syn. ผู้สมรู้ร่วมคิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whoever killed Mr. Boddy also wanted his accomplices dead.คนที่ฆ่าคุณบ๊อดดี้ ยังต้องการฆ่าพรรคพวกของเขาด้วย
This so-called V and his accomplice, Evey Hammond neo-demagogues, spouting their message of hate.ไอ้เจ้า "วี" และยายผู้หญิงที่สมคบกับมัน, อีวี่ แฮมมอนด์... ...ไอ้พวกปลุกปั่น,ที่คอยกระจาย ข้อความแห่งความเกลียดชังของมัน.
Just standing there you're an accomplice to murder!แค่ยืนมองเฉยๆ ก็ถือว่าคุณสมคบกับฆาตกรนะ
He's the accomplice we have been looking for and he is your fucking lawyer.เขาเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ที่เราตามหา และเขาก็เป็นไอ้ทนายของคุณ
Or coughing accomplice in the audience?หรือใช้เสียงกระแอมของคนดู ?
Your accomplice sneaked out for a piss?ผู้สมรู้ร่วมคิดของนายออกไปฉี่งั้นเหรอ
These are your accomplices, Peter.พวกนี้คือผู้สมรู้ร่วมคิด ปีเตอร์
Agent Strahm was theorizing about the possibility of an additional accomplice to Jigsaw, other than Amanda Young.เจ้าหน้าที่ สตาฟ กำลังสืบหาใครคนหนึ่ง ซึ่งสมคบคิดกับ จิ๊กซอว์... ...ใครสักคนที่ชื่อ อแมนด้า
Cole Pfeiffer, an employee of GA TE, a downtown wellness organization and his yet-unidentified female accomplice both seen here in police sketches.ฟังข่าวนี่สิ โคลด์ ไฟเฟอร์, พนักงานของ GATE องค์กรใหญ่ ใจกลางเมือง
Gunray and his accomplices stole a Republic ship to make their getawayกันเรย์และผู้สมรู้ร่วมคิด ได้ขโมยยานสาธารณรัฐเพื่อหลบหนี
We can try you as accomplice to that murder after the fact;เราสามารถทำให้ นายกลายเป็นผู้สบคบในคดีฆาตรกรรมนั้นได้ทันที
AII murderers and their accomplices go to jail; Everybody knows that;ทั้งตัวฆาตรกรและ ผู้สบคบต้องเข้าคุก ทุกคนรู้หมดแล้ว

*accomplice* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫兇] accomplice; accessory
帮凶[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, 帮凶 / 幫凶] accomplice; accessory
爪牙[zhǎo yá, ㄓㄠˇ ㄧㄚˊ, 爪牙] pawn; lackey; accomplice (in crime); collaborator; henchman
凶党[xiōng dǎng, ㄒㄩㄥ ㄉㄤˇ, 凶党 / 凶黨] band of accomplice

*accomplice* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アコンプリス[, akonpurisu] (n) accomplice
ぐる[, guru] (n) accomplice; cohort
一類[いちるい, ichirui] (n) same kind; accomplices; companions
共犯者[きょうはんしゃ, kyouhansha] (n) accomplice; henchman
共謀者[きょうぼうしゃ, kyoubousha] (n) conspirator; accomplice
加担者[かたんしゃ, katansha] (n) accomplice
合い[あい, ai] (n,pref) joint; associate; accomplice
同類[どうるい, dourui] (n,adj-no) the same kind; accomplice; partner; (P)
従犯[じゅうはん, juuhan] (n,adj-no) accomplice; complicity
相棒[あいぼう, aibou] (n) partner; pal; accomplice; (P)

*accomplice* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้สมคบ[n.] (phūsomkhop) EN: accomplice ; accessory FR: complice [m]
ผู้สมรู้ร่วมคิด[n.] (phū som rū ) EN: accomplice ; accessory ; conspirator FR: complice [m]
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence
สมรู้[v.] (somrū) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot FR: comploter ; conspirer
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *accomplice*
Back to top