ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ภาระหน้าที่*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ภาระหน้าที่, -ภาระหน้าที่-

*ภาระหน้าที่* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาระหน้าที่ (n.) duty See also: obligation
แบ่งภาระหน้าที่ (v.) assign See also: allocate
English-Thai: HOPE Dictionary
assignation(แอสซิกเน'เชิน) n. การนัดพบ,การมอบหมาย, ภาระหน้าที่,การบ้านจากโรงเรียน,การโอน (สิทธิ์,ทรัพย์สิน,ดอกเบี้ย,ฯลฯ) , การบรรยาย, Syn. rendezvous, engagement
bounden(เบา'เดิน) adj. จำต้อง,มีภาระหน้าที่, Syn. bound
business(บิซ'ซิเนส) n. ธุรกิจ,การค้า,เรื่องที่ยากลำบาก,เรื่องที่ถือว่าสำคัญและเอาจริงเอาจัง,ธุระ,สถานการณ์,ภาระหน้าที่,การงาน -Id. (mean business) เอาจริง adj. เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
duty(ดิว'ที) n. ภาษี,อากร,หน้าที่,ภาระหน้าที่,ประสิทธิภาพของเครื่อง
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
job descriptionn. ลักษณะงาน,ภาระหน้าที่ของงานที่ทำ
liability(ไลอะบิล'ลิที) n. หนี้,หนี้เงิน,หนี้สิน,ความรับผิดชอบ,ภาระหน้าที่,ด้านลูกหนี้ของบัญชี,ข้อเสียเปรียบ,ความโน้มเอียง, Syn. accountability
mission(มิช'เชิน) n. คณะผู้แทน,ภาระหน้าที่ของคณะผู้แทน,คณะทูต,สถานทูต,งานปฏิบัติงานทางทหาร (มักได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่) ,การเคลื่อนที่หรือการวิ่งสู่เป้าหมายของจรวดขีปนาวุธ,โบสถ์ที่ไม่มีพระอยู่ประจำ,งานมอบหมาย
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
obligatory(อะบลิก'กะโทรี,-ทอ'รี,ออบ'ละกะโทรี) adj. เป็นพันธะ,เป็นภาระหน้าที่,จำเป็น,จำต้อง,เป็นข้อผูกพัน., See also: obligatorily adv.
obligor(ออบ'ละกอร์) n. ผู้มีภาระหน้าที่,ผู้ให้กู้ยืม
office(ออฟ'ฟิซฺ) n. สำนักงาน,ที่ทำการ,สถาบัน,ร้านค้า,กระทรวง,กรม,กอง,ตำแหน่ง,การทำงาน,หน้าที่,ภาระหน้าที่,สมรรถนะ,งาน,การบริการ, See also: offices n.,pl. ที่ทำงานบ้านในบ้าน (เช่นครัวหรือที่ซักหรือรีดผ้า), Syn. function,position
ought(ออท) auxv. ควรจะ,ควร n. หน้าที่,ภาระหน้าที่,=aught
quittance(ควิท'เทินซฺ) n. การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่,เอกสารยกเลิกดังกล่าว,การตอบแทน,การแก้แค้น,การชดเชย
responsibility(ริสพอนซะบิล'ลิที) n. ความรับผิดชอบ,ภาระ,ภาระหน้าที่,สิ่งที่รับผิดชอบ,สิ่งที่เป็นภาระหน้าที่, Syn. accountability
responsible(รีสพอน'ซะเบิล) adj. รับผิดชอบ,เป็นภาระ,เป็นภาระหน้าที่,เชื่อถือได้, See also: responsibleness n., Syn. accountable
shirk(เชิร์ค) vt. หนีงาน,หนีภาระหน้าที่,หนีความรับผิดชอบ., Syn. soldier,malinger
task(ทาสค) n. งาน,งานหนัก,เรื่องที่ยาก,ภาระหน้าที่,vt. ทำให้ทำงานหนักมากหรือเกินไป,ใช้สมองหนัก,ทำให้เหน็ดเหนื่อย. -Phr. (take to task ประณามหรือตำหนิ), Syn. job,work,burden
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
tribute(ทริบ'บิวทฺ) n. เงินบรรณาธิการ,ของขวัญ,ค่าเช่าหรือเงินภาษีที่ต้องจ่ายให้ผู้ปกครอง,ภาระหน้าที่ดังกล่าว,คำสรรเสริญ, Syn. testimonial,compliment,gift,tax
unaccountable(อันอะเคา'ทะเบิล) adj. ไม่ได้อธิบายไว้,ไม่สามารถอธิบายได้,ไม่ต้องรับผิดชอบ,ไม่มีภาระหน้าที่,แปลก,พิกล,ไม่ สามารถตอบโต้., See also: unaccountableness n. unaccountability n.
undertaking(อันเดอะเทค'ทิง) n. การดำเนินการ,ภาระหน้าที่,งาน,กิจการ,วิสาหกิจ
English-Thai: Nontri Dictionary
duty(n) หน้าที่,ภาระหน้าที่,อากร,ภาษี,ความรับผิดชอบ
job(n) การงาน,งานเหมา,งานชิ้น,ภาระหน้าที่
responsibility(n) ภาระหน้าที่,ความรับผิดชอบ
task(n) งาน,ภาระหน้าที่,เรื่องที่ยาก,งานหนัก
tax(n) ภาษี,ภาระหน้าที่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mission๑. ภาระหน้าที่, ภารกิจพิเศษ๒. คณะทูต, คณะผู้แทน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commit to (phrv.) มอบ (ภาระหน้าที่, ความไว้วางใจ, คน) ให้อยู่ในอำนาจของ See also: มอบให้, มอบหมายให้, ส่งให้ Syn. confide to, consign to
go through (phrv.) (บางสิ่ง) ผ่านมือ (เพราะภาระหน้าที่)
quittance (n.) การยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่ See also: เอกสารยกเลิกหนี้สินหรือภาระหน้าที่, การชดเชย
undertaking (n.) ภาระหน้าที่ Syn. project, job, effort
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then you could say: the proud son of these hills who tended his fathers flag and then you could say my name.แล้วคุณอาจจะพูดว่า ลูกชายที่น่าภูมิใจของทิวเขาแห่งนี้ ผู้รับช่วงภาระหน้าที่จากบรรพชน แล้วคุณก็ประกาศชื่อผม
Commissioner Loeb dedicated his life to law enforcement and to the protection of his community.ผ.บ โล๊บ อุทิศทั้งชีวิตเพื่อภาระหน้าที่ และชุมชนของท่านเอง
Because males tended to find those duties onerous, they took every opportunity to avoid them, mostly through geographic exploration, meaningless conquests and war.เพราะผู้ชายชอบ ตามหาภาระหน้าที่ลำบากนั่น พวกเขาใช้ทุกโอกาส ที่จะหลีกหนีมัน ส่วนมากผ่านการสำรวจทางภูมิศาสตร์
But you can't tell me that in the back of your heart, you aren't thinking that another upcoming duty might be to let me down as gently as you can.แต่คุณบอกฉันไม่ได้ว่าข้างในจิตใจคุณ คุณไม่ได้คิดว่านั่นเป็นภาระหน้าที่ที่กำลังเกิดขึ้น อาจทำให้ฉันตกต่ำลงอย่างสุภาพอย่างที่คุณทำ
Come on. You have a moral obligation as a parent--เถอะน่า คุณมีภาระหน้าที่ ทางศีลธรรม ในฐานะพ่อแม่...
I say again, all non-essential personnel given F-6 status need to report to the flight deck.ย้ำอีกครั้ง ผู้ไม่มีภาระหน้าที่ ถูกตั้งสถานะ F6 ให้มารายงานตัวบนดาดฟ้าเรือ
I've inspected the shoreline proposed by the captain for this undertaking and it is simply unsuitable to the task at hand.ข้าได้ทำการตรวจสอบแนวชายฝั่งทะเลอย่างละเอียด ตามข้อเสนอโดยกัปตันเรือ ต่อภาระหน้าที่นี้ และพบว่ามันไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
Your Excellency, I'm fully prepared to obey His Majesty's commands within the obligation of my duties.ท่านเพคะ, ฉันเตรียมการอย่างเต็มที่ที่จะเชื่อฟังคำสั่งของพระราชา ภายในภาระหน้าที่ของฉัน
My heart tells me my duty and I follow it.หัวใจข้า บอกถึง ภาระหน้าที่ที่ข้าควรจะทำ
Have you forgotten your duty to reunify the nation?คุณลืมภาระหน้าที่ ในการกอบกู้ชาติไปได้ยังไง
You Want Me To Give Him More Responsibility In The Family?ลูกอยากให้พ่อมีภาระหน้าที่มากกว่านี้เหรอ?
This little task force that you and I call our day job now-ภาระหน้าที่ที่คุณกับผม เรียกว่างานประจำของเรา
Social obligations and forced conversations, saying no to all the things that I wanted to say yes to.ที่มีภาระหน้าที่ที่ต้องทำ การที่จะต้องฝืนคุยกัน พูดว่าไม่กับทุกอย่าง และผมก็อยากที่จะพูดว่า ใช่ บ้าง
You have larger concerns.เจ้ามีภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่กว่านั้น
I made a commitment here, Gaby.ผมทำตามภาระหน้าที่ตอนนี้ แกบบี้
Burden lands on the club, Ope.มันเป็นเพราะภาระหน้าที่ต่อคลับ โอปี้
They'll do it again.พวกมันจะเหิมเกริมทำมันอีก พวกเรามีภาระหน้าที่
We have obligations as teachers, Will, to give kids opportunities for growth and enrichment.เรามีภาระหน้าที่ของครู วิลล์ ที่ต้องให้โอกาสเด็กๆได้เติบโตและมีคุณค่า
I know that burden landed on you.พ่อรู้ว่ามันเป็นภาระหน้าที่ที่เธอต้องแบกเอาไว้
You have somebody out there who isn't a duty.คุณมีใครอยู่ข้างนอกนั้นที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่
We are the FBI, and we will be open for business.พวกเราคือ FBI และพวกเราจะถือเป็น ภาระหน้าที่ของเรา
Her grandmother informed her it was a woman's burden.ย่าของเธอบอกว่ามันเป็นเหมือนภาระหน้าที่
Lynette had too much on her hands.-ลินเน็ทเริ่มรับภาระหน้าที่ไม่ไหว
Like that weird girl said, if you were born in a rich family due to Samshin Granny's randomness, you have the duty to preserve and expand this wealth.เหมือนที่ผู้หญิงประหลาดคนนั้นพูดไว้ ถ้าแกเกิดในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยแล้ว แกก็มีภาระหน้าที่จะต้องรักษาและขยายความมั่งคั่งนั้นต่อไป
I understand the burden you carry.ข้าเข้าใจว่าท่านมีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการ
This mentoring is very..,..ฉันต้องรับภาระหน้าที่
It's a lonely business keeping secrets.การเก็บความลับเป็นภาระหน้าที่ที่โดดเดี่ยว
But obligations sneak up... duty, moral code.แต่ภาระหน้าที่ ย่องเข้ามา... หน้าทีและศิลธรรม
Less a job than a moral obligation.เป็นงานที่สำคัญน้อยกว่า ภาระหน้าที่ทางศีลธรรม
I feel a staggering amount of obligation.ผมรู้สึกว่าเป็นภาระหน้าที่ อยู่พอสมควรทีเดียว
She would feel an obligation to her field of study to observe you, and you would resent her for it.เธอคงจะต้องรู้สึกต่อภาระหน้าที่ ที่เธอจะต้องออกภาคสนามเพื่อวิเคราะห์สังเกตการณ์ตัวคุณ และคุณจะไม่พอใจเธอสำหรับสิ่งนั้น
Those who turned from their duty have been dealt with.พวกนั้นหันหลังให้ภาระหน้าที่ของตน
Well, then I have a personal obligation to repay him.ต่อมา ผมเหมือนเป็นภาระหน้าที่ส่วนตัวที่จะต้องตอบแทนเขา
Well, I'll settle for that very uncool and mildly responsible legal guardian.ฉันอยู่กับความไม่เจ๋งสุด ๆ นี่ได้ และก็ยินดีกับภาระหน้าที่ผู้ปกครองตามกฎหมาย
This is your responsibility now.ตอนนี้มันเป็นภาระหน้าที่ของนายเเล้ว
My responsibility?ภาระหน้าที่ของผมงั้นเหรอ ?
This is your sacred duty.นี่คือภาระหน้าที่อันศักสิทธิ์
As if there weren't more pressing matters at hand.กำลังทำตัวเหมือนเค้าไม่ได้มีภาระหน้าที่อยู่ในมือ
We struggled on for a time, but ultimately I decommissioned him and... used his power source to keep the mission going.ท้ายที่สุดก็ลดภาระหน้าที่เขา ใช้แหล่งพลังงาน ของเขาช่วยในการดำเนินภารกิจต่อ ผมคิดว่าผมอยู่คนเดียวตั้งแต่ก่อนผมจะปิดระบบเขาแล้ว
Your Dad is under a lot of pressure.พ่อลูกรับภาระหน้าที่มากมายทำให้กดดัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ภาระหน้าที่*
Back to top