ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ขี้สงสาร*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขี้สงสาร, -ขี้สงสาร-

*ขี้สงสาร* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขี้สงสาร (v.) give in See also: yield, comply Syn. ยอมง่าย Ops. ใจแข็ง
ขี้สงสาร (adj.) meek See also: soft-hearted, submissive, weak, sensitive Syn. ยอมง่าย Ops. ใจแข็ง
English-Thai: Nontri Dictionary
maudlin(adj) ขี้สงสาร,ขี้แย,ชวนให้เศร้า,สะอึกสะอื้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Want me to be sympathetic?ต้องการให้ผมเป็นขี้สงสาร?
Look, I'm a compassionate person.ถึงฉันจะเป็นคนขี้สงสาร
The giant fuck tending goatsไอ้ยักษ์ที่ขี้สงสารแพะ
I have let a pretty face lead me down the path of unrighteousness.Yours,for example.ฉันมันขี้สงสาร ปล่อยให้หน้าสวยๆ หล่อๆ ฉุดฉันลงเหวซะได้
She's got a bleeding heart and a tiny bladder.เธอเป็นคนขี้สงสาร กับกระเพาะปัสสาวะเล็ก
I love me some rain on the African plain.ฉันมักจะขี้สงสารคนแอฟริกันทุกข์ยาก
You know what, Bones, I think when I'm upset, you're upset because you're sympathetic.รู้อะไรมั๊ย โบนส์ ผมคิดว่า ตอนผมผิดหวัง คุณก็ผิดหวัง เพราะคุณเป็นคนขี้สงสาร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ขี้สงสาร*
Back to top