ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*การดำเนินการ*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น การดำเนินการ, -การดำเนินการ-

*การดำเนินการ* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การดำเนินการ (n.) administration Syn. การปกครอง, การจัดการ
English-Thai: HOPE Dictionary
action(แอค' เชิน) n. การกระทำ, การปฏิบัติ, การดำเนินการ, ท่าทาง, ขั้นตอน, การฟ้องร้อง, ฤทธิ์,อำนาจ, เหตุการณ์, การใช้กำลัง, การเดิน, การเคลื่อนไหว, การรบ,การพนัน, การกระทำที่ตื่นเต้น. -actions ความประพฤติ
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
activity(แอคทีฟ' วิที) n. กิจกรรม, การเคลื่อนไหว, ลักษณะการดำเนินการ, ลักษณะการเคลื่อนไหว, ระดับความมีชีวิตชีวา, เรื่องราวที่ดำเนินการ, กิจกรรม, Syn. action, pursuit)
antecedence(แอนทิซี' เดินซฺ) n. การดำเนินการก่อน,เรื่องราวที่ต้องมาก่อน,สิ่งที่มาก่อน,ข้อเสนอแรก-antecedency n.
card(คาร์ด) n. บัตร,คนตลก,ไพ่,แผนการ,การดำเนินการ vt. ใส่บัตร,ให้บัตร,ติดบนบัตร,เขียนลงบนบัตร
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์ทำงานไปตามคำสั่ง เช่น อ่านข้อมูล นำข้อมูลไปเก็บ นำข้อมูลมาบวก ลบ ฯ เป็นต้น แล้วได้ผลตามที่ต้องการ
coup(คู) n. การดำเนินการอย่างกะทันหัน,การกระทำที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก,รัฐประหาร -pl. coups
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
executive programโปรแกรมกระทำการหมายถึง โปรแกรมระบบ (systems software) ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแล หรือควบคุมการกระทำการ (execution) ของคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกัน เป็นต้นว่า ดูแลการทำงานของหน่วยรับข้อมูล หน่วยแสดงผล (input/output unit) การดำเนินการและกำหนดการใช้หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) หน่วยความจำ (memory unit) ให้ทำงานให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบทำงานแบบหลายชุดคำสั่ง หรือระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) ชุดคำสั่งชุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบปฏิบัติการ (operating system) มีหน้าที่หลักในการดูแลไม่ให้การประมวลผล โปรแกรมทีละหลาย ๆ โปรแกรม เกิดความสับสนกัน มีความหมายเหมือน supervisor
licence(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
license(ไล'เซินซฺ) n. ใบอนุญาต,การอนุญาต,การอนุมัติ,สิทธิการดำเนินการ,สิทธิในการใช้สิทธิบัตรของคนอื่นโดยถูกต้องตามกฎหมาย vt. ออกใบอนุญา,ให้อำนาจ., See also: licenser n. ดูlicence licensor n. ดูlicence, Syn. permit
performance(เพอฟอม'เมินซฺ) n. การกระทำ,การปฏิบัติ,การดำเนินการ,การทำให้บรรลุผลสำเร็จ,การแสดง,การบรรเลง,พฤติการณ์,พฤติกรรม,สมรรถภาพ,สมรรถนะ, Syn. practice,operation,deed,show,play
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
pursuance(เพอซู'เอินซฺ) n. การติดตาม,การไล่ตาม,การดำเนินการ,การเจริญรอย
ppm(พีพีเอ็ม) ย่อมาจาก pages per minute เป็นหน่วยวัดความเร็วของเครื่องพิมพ์ (ส่วนใหญ่ น่าจะเป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์) หมายถึง จำนวนหน้าที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ได้ใน 1 นาที อย่างไรก็ตาม การที่เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ด้วย เป็นต้นว่า การพิมพ์ที่ใช้ตัวอักษรธรรมดา หรือตัวอักษรพิเศษ เป็นการพิมพ์ภาพสีเดียว หรือภาพหลายสี ฯ เครื่องพิมพ์บางชนิด วัดความเร็วในการพิมพ์เป็นบรรทัดต่อนาที (lines per minute) ก็มีดู lpm เปรียบเทียบprecedence : การทำก่อนในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง การดำเนินการที่ทำก่อนอย่างอื่น เช่น ในนิพจน์ใดที่เครื่องหมาย + - * (คูณ) / (หาร) และวงเล็บ () ก็ต้องทำในวงเล็บก่อน แล้วมาทำ * และ / หลังจากนั้นจึงจะทำ + และ - เช่นนี้ เรียกว่า วงเล็บเป็นลำดับก่อน
remote consoleส่วนเฝ้าคุมระยะไกลจอเฝ้าคุมระยะไกลหมายถึง จอภาพหรืออุปกรณ์อื่นที่ผู้ควบคุมการดำเนินการของเครื่อง ใช้สั่งงาน เช่น ส่งข้อมูลเข้าเครื่อง หรือสั่งให้เครื่องเริ่มกระทำการ (execute) แต่เนื่องจากอุปกรณ์นี้อยู่ห่างจากตัวเครื่อง การควบคุมจึงต้องมีสายการสื่อสารเชื่อมโยงติดต่อกัน
shake-up(เชค'อัพ) n. การเขย่า,การเขย่าผสม,การกระตุ้นจิต,การปลุกใจ,สิ่งที่กระทำอย่างลวก ๆ ,บ้านที่ก่อขึ้นอย่างลวก ๆ ,การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินการ (เช่นการไล่ออกหรือโยกย้าย)
stroke(สโทรค) การตี,การทุบ,การตอก,การเคาะ,การลูบ,การคลำ,การพายเรือ,ขีดหนังสือ,อาการปัจจุบันทันด่วนของโรค,การเป็นลม,การเต้นของหัวใจ,ชีพจร,การกระพือปีก,การลากปากกา ดินสอแปรงหรือมีดแกะสลัก,ระยะพุ่ง,ระยะวิ่ง,การดำเนินการ,ความพยายาม,เหตุการณ์หรือโอกาสที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหัน
swing(สวิง) {swung,swung,swinging,swings} vt.,vt.,adj.,n. (การ) แกว่ง,ไกว,แกว่งไกว,กวัดแกว่ง,โล้,ห้อย,แขวน,แขวนคอ,หัน,หันเห,เปลี่ยนแปลง,ระยะที่แกว่ง,เส้นทางที่แกว่ง,จังหวะ,การส่ายตะโพก,ก้าวของจังหวะ,การเปลี่ยนแปลง,การขึ้น ๆ ลง ๆ ,อิสรภาพ,การดำเนินการ,สิ่งที่แกว่ง,ช
undertaking(อันเดอะเทค'ทิง) n. การดำเนินการ,ภาระหน้าที่,งาน,กิจการ,วิสาหกิจ
English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
performance(n) การแสดงละคร,การกระทำ,การปฏิบัติ,การเดินเครื่อง,การดำเนินการ
proceeding(n) การดำเนินการ,พฤติกjรณ์,การปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน
process(n) การดำเนินการ,การปฏิบัติ,แนวทาง,กระบวนการ,กรรมวิธี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
computer operationการดำเนินการคอมพิวเตอร์, การปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
operationการดำเนินการ, การปฏิบัติการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turnkey operationการดำเนินการพร้อมสรรพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Backlogหนังสือค้างออสบอร์น [1] และ ปิเตอร์นิค [2] ได้ให้คำจำกัดความของรายการที่ค้างดำเนินการ (Arrear of Cataloging) ไว้ดังนี้ เป็นรายการทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุดที่ไม่ได้รับการดำเนินการตามขั้นตอนใดๆ เลย ซึ่งอาจได้แก่ หนังสือที่ห้องสมุดได้รับบริจาคมาเป็นจำนวนมากๆ หรือเป็นหนังสือที่ได้รับการดำเนินการช้าเกินควรหรือเป็นหนังสือที่ได้รับการทำบัตรรายการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนถึงยังมิได้ดำเนินการในขั้นตอนใดเลย นับตั้งแต่ได้รับหนังสือมา หรือ หมายถึง หนังสือที่ไม่ได้รับการทำบัตรรายการ ซึ่งอาจเนื่องจากลักษณะภายนอกของหนังสือ (accident) หรือเพราะเป็นผลมาจากเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นอุปสรรค (circumstance) ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุที่สำคัญๆ [3]ได้ดังนี้
Cartelการรวมหัวหมายถึง การทำความตกลงร่วมมือกันของกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มการค้า เพื่อผูกขาดหรือสามารถควบคุมการดำเนินการใดๆ ในธุรกิจสาขานั้น โดยปรกติการตกลงกันในลักษณะการรวมหัว มักเป็นไปเพื่อการควบคุมผลผลิตเพื่อที่จะยกระดับราคาและผลกำไรของกิจการ สินค้าของกลุ่มที่จะรวมกันจะต้องเป็นสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกัน และมีผู้ขายสินค้าจำนวนน้อยราย เช่น ประเทศกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันรวมหัวกัน เพื่อกำหนดราคาและควบคุมปริมาณผลผลิต [ปิโตรเลี่ยม]
Clearanceการปล่อยผ่าน, 1. การให้สารกัมมันตรังสีหรือวัสดุกัมมันตรังสีพ้นจากการดำเนินการภายใต้การควบคุมทางด้านการป้องกันอันตรายจากรังสี โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย
Continuationการดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ การดำเนินการยื่นต่อแบบต่อเนื่องหลังจากถูกค้างการพิจารณาไว้ ส่วนใหญ่เกิดที่สหรัฐอเมริกาโดยที่ส่วนข้อขอถือสิทธิต้องเหมือนต้นฉบับเดิม [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Enumeration การแจงนับ วิธีการดำเนินการเพื่อแจงนับประชากรทั้งหมด ซึ่งจะแตกต่างจากการนับ (count) [สิ่งแวดล้อม]
systemระบบ, ที่รวมของส่วนประกอบต่างๆ ที่ทำงานร่วมกัน มีจุดประสงค์ร่วมกัน และมีขอบเขตโดยแน่ชัด เช่น คอมพิวเตอร์เป็นระบบ เพราะประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาตามที่ผู้ใช้กำหนด ร่างกายมนุษย์เป็นระบบเพราะประกอบด้วยอวัยวะต่างๆ ที่ทำงานร่วมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ ระบบทั้งหลายต้องรับอินพุดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเข้าไปในระบบ ต่อจากนั้นจึงนำอินพุดเหล่านั้นมาดำเนินการให้เกิดเป็นเอาท์พุต หรือปรับอินพุดหรือการดำเนินการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น การนำเอาท์พุดมาพิจารณาแล้วปรับ ดังนี้เรียกว่า การป้อนกลับ (feedback) [คอมพิวเตอร์]
verifyทวนสอบตรวจสอบว่าการดำเนินการเสร็จสิ้น และถูกต้องตามที่ต้องการ หรือตรวจสอบว่าการบันทึกข้อมูลถูกต้องตรงตามข้อมูลต้นฉบับ [คอมพิวเตอร์]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
execution (n.) การดำเนินการ See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ Syn. administration
expenses (n.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Syn. overhead, cost
move (n.) การดำเนินการ See also: การรุกคืบ, การทำให้เจริญก้าวหน้า Syn. action
operation (n.) การดำเนินการ Syn. procedure, performance Ops. inaction
overhead (n.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overheads (n.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Syn. overhead, expenses, cost
proceeding (n.) การดำเนินการ Syn. process
processing (n.) การดำเนินการ See also: การจัดการ
processing (n.) การดำเนินการ See also: ช่วงดำเนินการ
procession (n.) การดำเนินการ See also: กระบวนการ, ขบวนการ, ขบวนที่เคลื่อนไป Syn. method, procedure
transaction (n.) การดำเนินการ
transactional (adj.) เกี่ยวกับการดำเนินการ See also: เกี่ยวกับการติดต่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To complete these works in a style worthy of this great museum... has been a costly undertaking and one we could never have contemplated... without the generous patronage of the late Lord Greystoke.ให้เสร็จสมบูรณ์งานเหล่านี้ในรูป แบบคุ้มค่าของพิพิธภัณฑ์ที่ดีนี้ ... ได้รับการดำเนินการค่าใช้จ่ายและ หนึ่งที่เราอาจจะไม่เคยได้ครุ่นคิด ... โดยไม่ต้องอุปถัมภ์ใจกว้าง ของปลายลอร์ดสโตก
Understood? Yes.สามารถตัดสินใจได้ว่าหลักสูตรที่ เหมาะสมที่สุดของการดำเนินการ เข้าใจ?
If it was religious in nature, it should have taken the form of a burning bush or a voice from the sky.ถ้ามันเป็นทางศาสนาในธรรมชาติ มันควรจะมีการดำเนินการรูปแบบ จากพุ่มไม้การเผาไหม้ หรือเสียงจากฟากฟ้า
Harold, I'm gonna go down to the racetrack and ride my go-kart -- you want to go?อย่าให้ประชาชนต้องแตกตื่น เรามีการดำเนินการไม่มาก รับทราบครับ มันต้องมีพวกอัลกออิดะ ไม่ก็เกาหลีเหนืออกหักแน่ ๆ
I ran out of there before we finished processing El Jefe.ผมต้องรีบไป ก่อนที่เราจะเสร็จสิ้นการดำเนินการเรื่องเอลเจฟ ผมต้องกลับไป
Now, we've isolated power to 40% of the operational weapons system, and it should be good enough to get us a read on our power reduction capability.ตอนนี้เราแยกพลังงาน ไป 40% ของระบบการดำเนินการขีปนาวุธ น่าจะดีพอให้เราอ่าน
Because, pursuant to the student code of conduct my hemline has never been higher than my fingertips.เพราะว่าตามกฎ ในการดำเนินการกับนักเรียน... ...กระโปรงหนูไม่เคย สั้นกว่าปลายนิ้วนะคะ
Right now, I'm concentrating all my efforts on the pursuit of finishing what my husband started with this agreement.ณ ตอนนี้ฉันกำลังตั้งใจ ที่จะใช้ความพยายามทั้งหมดในการดำเนินการ สิ่งที่สามีฉันได้เริ่มไว้ให้สำเร็จลุล่วง
Well, it could be said that the merit of any operational decision can only be judged on its outcome.อ้อ พูดได้ว่ามันเป็นข้อดี ในการของการตัดสินใจทุกๆการดำเนินการ สามารถถูกตัดสิน แค่ผลลัพธ์ที่ปรากฏออกมาของมัน
Clearly a mistake was made on the part of our mutual associate when he paid you half of Jesse's earnings.เห็นได้ชัดว่าทำผิดพลาด ในส่วนของการดำเนินการร่วมกันของเรา เมื่อเขาจ่ายเงินครึ่งหนึ่งให้นาย เงินที่เจสซี่เป็นคนหามันมา
Well, I hate to break it to you, Jesse, but our mutual associate was only using you to get to me.เอาล่ะ ฉันเกลียด ที่ต้องตัดขาดนายออกไป เจสซี่ แต่การดำเนินการร่วมกันของเรา มันเป็นแค่การหลอกใช้นาย เพื่อเข้ามาหาตัวฉัน
So maybe a better word for "course-correction" destiny"?งั้นคำที่เหมาะสมสำหรับ การดำเนินการปรับปรุงแก้ไข ก็คือ "โชคชะตา" หรือเปล่า?
So they got themselves a temporary stay of execution.ตอนนี้พวกเขามีการจัดการ การเข้าพักของการดำเนินการ คุณเป็นใคร?
This company has had a bad run under your watch.บริษัท นี้ได้มีการดำเนินการที่ไม่ดี ภายใต้การดูแลของคุณ
That allowed people to get carried away with their mathematics and lose sight of the physical world.ว่าคนที่ได้รับอนุญาต จะได้รับการดำเนินการไปด้วย คณิตศาสตร์ของพวกเขา และสูญเสียสายตาของโลกทาง กายภาพ
No, I'm telling you, it's a road map... and your job now, your purpose, is to follow it for him.ไม่ ที่ผมบอกคุณคือ แนวทางการดำเนินการ... และงานของคุณ เป้าหมายของคุณ
You were secured to execute those shits that follow Spartacus.คุณมีความปลอดภัย ในการดำเนินการเหล่านั้น shits ที่เป็นไปตามคัส
You should know I've taken steps, that if anything happens... if anything happens to you, it will happen in front of your father while he begs for your life.คุณควรจะรู้ว่าฉันได้ทำตาม ขั้นตอนการดำเนินการว่าหากเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับคุณมันจะ เกิดขึ้นในหน้าของคุณพ่อของคุณ ในขณะที่เขาขอให้ชีวิตของคุณ
Radagast, I need you to carry a message to the Lady Galadriel.Radagast, ฉันต้องการให้คุณในการดำเนินการ ข้อความเลดี้กาลาเดรียล
For the crime of disobedience, you should all be executed as common criminals.ความผิดทางอาญาของการไม่เชื่อฟัง คุณควรจะมีการดำเนินการ อาชญากรทั่วไป
96 hours ago, somebody posted a document on the Internet... that said you and I took part in an operation called Nightshade... back in '79.96 ชั่วโมงที่ผ่านมาบางคนโพสต เอกสารบนอินเทอร์เน็ต ... ที่กล่าวว่าคุณและฉันมามีส่วนร่วมใน การดำเนินการที่เรียกว่าราตรี ... กลับมาใน '79.
Well, now the police are focused on the copycat archer instead of the Undertaking.ตอนนี้ตำรวจสนใจเจ้านักธนูเลียนแบบนั่น แทนที่จะสนใจการดำเนินการของเรา และเพื่อประกันความเสียหายของเรา
We would like to serve notice to the defense, pursuant to rule of criminal procedure 15.เราต้องการแจ้งให้ฝ่ายจำเลยทราบ ถึงการดำเนินการตามกฏหมายอาญาที่ 15
It would seem, sir, that something's gone terribly wrong with the operation here and you two are scrambling to save yourselves.นายท่าน มันจะดูเหมือนมีบางอย่างกลายเป็น ความผิดอย่างมหันต์กับการดำเนินการที่นี่ และเจ้าทั้ง 2 คนกำลังตะเกียกตะกาย เพื่อรักษาชีวิตตัวเองเอาไว้
But what I can tell you is that we are making great strides... implementing safety and law enforcement measures to...แต่สิ่งที่ผมสามารถบอกคุณได้ว่า เราจะทำให้ความก้าวหน้าที่ดี ... การดำเนินการด้านความปลอดภัยและกฎหมาย การบังคับใช้มาตรการที่จะ ...
How could distant bodies affect each other across empty space without actually touching?ทั่วพื้นที่ว่างโดยไม่ต้องสัมผัสจริง? การดำเนินการในระยะนี้ขณะ ที่เขาเรียกมันว่าเขางงงัน
To say that there is huge room for improvement in the running of this hotel would be to understate the surreally haphazard nature of your operation.การที่จะพูดว่า.. การบริหารจัดการโรงแรมนี้ ยังต้องปรับปรุงอีกมาก.. ยังน้อยไปสำหรับการดำเนินการ แบบขอไปทีของที่นี่
Creed beats the count and the action begins again.คุณดี ครีดเต้นนับ และการดำเนินการเริ่มต้นอีก ครั้ง
Zero movement. Alpha detail, clear to proceed. Over.ศูนย์การเคลื่อนไหว รายละเอียด อัลฟาที่ชัดเจนในการดำเนินการต่อไป เกิน.
Most corporations employ a certain amount of risk and I assess that risk against anticipated profit.องค์กรส่วนใหญ่จะมี ความเสี่ยงในการดำเนินการ และฉันก็ต้องประเมินความเสี่ยง เทียบกับกำไรที่คาดการณ์ไว้
All the final tests and checks are being conducted, John Glenn is ready to board the Friendship 7.ทุกการทดสอบขั้นสุดท้ายและ การตรวจสอบมีการดำเนินการ, จอห์นเกล็นพร้อมให้ คณะกรรมการมิตรภาพ 7
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.เรายินดีที่จะจัดจำหน่ายหน้าต่าง ให้กับบ้านพักคนชรา แต่เพื่อเป็นการย่นเวลาการดำเนินการ เราจำเป็นต้องได้รับการเซ็นสัญญา และเงินมัดจำ
Tell them to stop taking in action.บอกพวกเขาที่จะหยุดใช้ในการดำเนินการ
They wouldn't mind it at all. Carrying Americans?แต่การดำเนินการที่อเมริกา?
The mission is proceeding normally.ภารกิจคือการดำเนินการ ตามปกติ
Somebody must have been taken ill.ใครบางคนจะต้องได้รับการดำเนินการที่ไม่ดี
He cannot blame society... for the action of an impulsive and undisciplined keeper.เขาไม่สามารถตำหนิสังคม ... สำหรับการดำเนินการของผู้รักษาห่ามและวินัย
What was Carole Richardson's part in this operation?สิ่งที่เป็นของ Carole Richardson ส่วนหนึ่งในการดำเนินการนี้หรื?
All systems are go. Requesting permission to launch--ระบบเรียบร้อยแล้ว กำลังรอคำยืนยันในการดำเนินการ--
In the meantime, you won't be taken seriously. Your career will be over!ในขณะเดียวกันคุณจะไม่ได้ รับการดำเนินการอย่างจริงจัง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *การดำเนินการ*
Back to top