ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โอ่อ่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โอ่อ่า*, -โอ่อ่า-

โอ่อ่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โอ่อ่า (adj.) luxurious See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty
English-Thai: HOPE Dictionary
ceremonious(เซอริโม'เนียส) adj. เป็นพิธีรีตองมาก,เป็นทางการ,โอ่อ่า,คร่ำครึ, Syn. formal
chichi(ชิ'ชิ) adj. ทันสมัย,เก๋,โอ่อ่า,เสแสร้ง,
gorgeous(กอร์'เจิส) adj. หรูหรา,โอ่อ่า,วิเศษ,น่ายินดี., See also: gorgeousness n., Syn. grand,superb
grandiose(แกรน'ดีโอส) adj. ยิ่งใหญ่,หรูหรา,สง่างาม,โอ่อ่า., See also: grandiosity n., Syn. impressive,pompous ###A. trivial
heroic(ฮีโร'อิค) adj. กล้าหาญ,เป็นวีรบุรุษ,เป็นพระเอก,หรูหรา,โอ่อ่า,สง่างาม,
imperial(อิมเพีย' เรียล) adj. เกี่ยวกับอาณาจักร, เกี่ยวกับจักรพรรดิ, เกี่ยวกับจักรพรรดินี, เกี่ยวกับจักรวรรดิ, ยิ่งใหญ่, โอ่อ่า, ชั้นพิเศษ, โอหัง, ยโส. -n. ขนาดกระดาษพิมพ์หรือกระดาษวาดที่เท่ากับ 23 x 31 นิ้ว (อังกฤษ) หรือ 22 x 30, 32 นิ้ว (อเมริกา) , จักรพรรดิ, จั
imposing(อิมโพ'ซิง) adj. ประทับใจมาก, ซาบซึ้งใจมาก, เด่น, โอ่อ่า., See also: imposingly adv. imposingness n. (very impressive)
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์,ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness ###A. barrenness
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย,ความหรูหรา,การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย,ความโอ่อ่า,สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย,เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness,
magnificence(แมกนิฟ'ฟิเซินซฺ) n. ความดีเลิศ,ความโอ่อ่า,ความงดงาม,ความสง่า,ความภาคภูมิ,ความผึ่งผาย (splendour,grandeur)
magnificent(แมกนิฟ'ฟิเซินทฺ) adj. โอ่อ่า,งดงาม,สง่า,ดีเลิศ,ภาคภูมิ,ผึ่งผาย,สูงส่ง, See also: magnificentness n., Syn. grand,
palatial(พะเล'เชิล) adj. เกี่ยวกับวัง,โอ่อ่า,ใหญ่โตรโหฐาน, See also: palatialness n.
palazzo(พาลาท'โซ) n. อาคารที่อยู่ที่ใหญ่โตโอ่อ่า pl. palazzi
pomp(พอมพฺ) n. พิธีฉลองที่เอิกเกริก,การวางท่าทีโอ่อ่า,การแสดงที่โอ้อวดหรือหยิ่งยโส ความผึ่งผาย, Syn. splendor
regal(รี'กัล) adj. เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับเจ้า,ราชา,โอ่อ่า,หรูหรา,สง่าผ่าเผย, See also: regally adv.
silken(ซิล'เคิน) adj. ทำด้วยไหม,คล้ายไหม,หุ้มด้วยไหม,เป็นวาวมัน,อ่อนนิ่ม,สุภาพ,ละมุนละไม,โอ่อ่า,หรูหรา., Syn. suave
splendid(สเพลน'ดิด) adj. ยอดเยี่ยม,วิเศษ,อัจฉริยะ,งดงาม,โอ่อ่า,โอ่โถง,น่าชมเชยยิ่ง,แจ่มจรัส,แวววาว,รุ่งโรจน์., See also: splendidness n., Syn. brilliant
stately(สเทท'ลี) adj.,adv. ยิ่งใหญ่,โอ่อ่า,มีเกียรติสูงส่ง,สง่าผ่าเผย., See also: stateliness n., Syn. majestic,elegant,slow
sumptuous(ซัมพฺ'ชูอัส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,โอ่อ่า,โอ่โถง, See also: sumptuousness n., Syn. extravagant
superb(ซูเพิร์บ') adj. ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,ดีเยี่ยม,รวย,มากมาย,ใหญ่ยิ่ง,โอ่อ่า,สง่างาม., See also: superbly adv. superbness n., Syn. excellent
English-Thai: Nontri Dictionary
blatant(adj) อึกทึกครึกโครม,ดัง,โอ่อ่า,โอ้อวด
dandy(adj) หรูหรา,สวยหรู,ฟู่ฟ่า,โอ่อ่า,สำรวย
gorgeous(adj) งดงาม,สวยงาม,หรูหรา,โอ่อ่า
grandiose(adj) โอ่อ่า,สง่า,หรูหรา,ยิ่งใหญ่,สง่างาม
imposing(adj) สง่างาม,ภูมิฐาน,โอ่อ่า,น่าประทับใจ
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า
magnificence(n) ความสง่างาม,ความงดงาม,ความเลิศหรู,ความโอ่อ่า
magnificent(adj) สง่างาม,งดงาม,เลิศหรู,โอ่อ่า,สูงส่ง
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
majesty(n) ความโอ่อ่า,ความสง่าผ่าเผย,พระเจ้าแผ่นดิน
palatial(adj) เหมือนพระราชวัง,เหมือนวัง,ใหญ่โต,โอ่อ่า,หรูหรา
pomp(n) ความหรูหรา,ความโอ่อ่า,การวางท่า,ความผึ่งผาย
pompous(adj) หรูหรา,โอ่อ่า,วางท่า,ผึ่งผาย,โอ้อวด
regal(adj) ของเจ้า,ของกษัตริย์,หรูหรา,สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า
stately(adj) สง่าผ่าเผย,โอ่อ่า,ยิ่งใหญ่
sumptuous(adj) มากมาย,มโหฬาร,หรูหรา,โอ่อ่า,ฟุ่มเฟือย
superb(adj) ดีเยี่ยม,ดีเลิศ,ยิ่งใหญ่,มากมาย,โอ่อ่า
tawdry(adj) โอ่อ่า,เรียบๆ,พื้นๆ
tumid(adj) บวม,โอ้อวด,โอ่อ่า,คุยฟุ้ง
turgid(adj) บวม,พอง,แข็ง,โอ่อ่า,โผงผาง,ครึกโครม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ceremonious (adj.) โอ่อ่า
gorgeous (adj.) โอ่อ่า See also: หรูหรา, สง่างาม, วิเศษ Syn. beauteous, beautiful, exquisite Ops. hideous
pompous (adj.) โอ่อ่า See also: หรูหรา
stately (adj.) โอ่อ่า See also: ใหญ่โต Syn. majestic, grand
modest (adj.) ไม่ใหญ่โตโอ่อ่า See also: ค่อนข้างเล็ก, พอประมาณ, ปานกลาง, ไม่มากมาย Syn. plain, moderate, proper, small
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้
What a fine imposing place to be sure, is it not, my dears?เป็นบ้านที่โอ่อ่ามากเลย จริงมั้ยลูกๆ
There's no house to equal it in the county.ไม่มีบ้านไหน โอ่อ่าเท่าอีกแล้วในตำบลนี้
No. No, it's because I've been a pompous ass.ไม่ ไม่ เพราะฉัน ทำตัวงี่เง่า โอ่อ่าสูงส่ง
Living large.ความเป็นอยู่ที่โอ่อ่า
Her music is elegant and colorful.เธอเล่นได้โอ่อ่าแล้วก็ร่าเริงมากเลยนะ
♪ In a great big old house, full of butlers and maids ♪# ในบ้านหลังโอ่อ่า เต็มไปด้วยบ่าวไพร่ #
Elegant, intuitive.ความงดงามโอ่อ่า การหยั่งรู้
Anyway, he invited me to stay in this palatial consulate.อย่างไรก็ตาม เขาเชิญผมให้มาอยู่สี่สถานกงสุลอันโอ่อ่านี้
Once upon a time, in the hidden heart of France... a handsome young prince... lived in a beautiful castle.กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ ดินแดนกลางฝรั่งเศส มีเจ้าชายรูปงามองค์หนึ่ง อาศัยอยู่ในปราสาทอันโอ่อ่า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โอ่อ่า
Back to top