ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โพล่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โพล่ง*, -โพล่ง-

โพลง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โพลง (adv.) brightly See also: glaringly, luminously, ablaze Syn. สว่างแจ้ง, สุกสว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
blaze(เบลซ) {blazed,blazing,blazes} n. ไฟที่ลุกโชติช่วง,ความสว่างโชติช่วง,เปลวไฟ,ลำแสงเจิดจ้า,ความแวววาว,การระเบิดออก,จุดขาวด่างบนใบหน้าสัตว์,ร่องรอยตามต้นไม้ vi. สว่างช่วงโชติ,ลุกโพลง,ลุกไหม้เป็นเปลวไฟ,เปล่งแสงเจิดจ้า,ประทุ,ระเบิด,มีอารมณ์รุนแรง,ยิงอย่างไม่หย
popeyed(พอพ'อายดฺ) adj.ตาถลน,ตาเบิกโพลง
round-eyed(เรานฺ'อายดฺ) adj. เบิกตาโพลง
wide-awake(ไวดฺ'อะเวค) adj. ตื่นตัวเต็มที่,ถ่างตา,ลืมตาโพลง,ว่องไว, See also: wide-awakeness n., Syn. alert,awake
wide-eyed(ไวดฺ'อายดฺ) adj. ลืมตาโพลง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
blaze (vi.) ลุกโพลง See also: ลุก, พลุ่ง Syn. blow up, break out, erupt Ops. contain, hold
blazer (n.) สิ่งที่ลุกโพลง
round-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลง
wide-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความสงสัย ความกลัว ความตกใจ
wild-eyed (adj.) ซึ่งตาเบิกโพลงด้วยความโกรธ กลัวหรือผิดปกติทางจิต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A body of indeterminate age that dies with its eyes wide open.นั่นคือเพื่อนร่วมขัง ที่นอนตายด้วยตาเบิกโพลง
I couldn't sleep, so I snuck out after lights out.นอนไม่หลับน่ะค่ะ ก็เลยลืมตาโพลง หลังที่เขาดับไฟแล้ว
... andwhatmoodyou 'rein by which eyebrow is higher.... และคุณรู้สึกยังไง เวลาตาคุณเบิกโพลง
And a wild thought began to percolate through the crowd.จุดความหวังอันริบหรี่ให้ลุกโพลงขึ้น "จูเนอ สแควร์พาร์"
"'Twas brillig, and the slithy toves Did gyre and gimble in the wabeเพลาสี่โมง กิ้งตุนโดดโผง ขุดเป็นโพลงเวียนวน
When she saw the Lexwell, her eyes went so wide, she scared me half to death.ตอนที่เธอเห็นเล็กซ์เวล/Nตาเธอเบิกโพลง เธอทำให้ฉันกลัวแทบตาย
Is like digging dozens of authentic rabbit hole.เหมือนกับขุดหลุมลงไปหาโพลงกระต่ายที่แท้จริง
Power blazer. Hey. Ha ha.พลังงานที่ลุกโพลง Hey ha ha
You got the wide-eyed stoner kid who's hitting the gecko bong more frequently than one of Bob Marley's kids at a Phish concert or else you have the disaffected rich kid who's gonna show my dad that I'm not part of the whole machine.คุณใช้เด็กเมายา ตาเบิกโพลง ที่ตีกลองบ่อยกว่าหนึ่งในลูกของ บ็อบ มาร์ลีย์ ในคอนเสริต์ฟิช
I kind of had to improvise.ฉันมันประเภท โพลงพลางออกมา
Like freshmen at orientation, all wide-eyed and slack jawed.เช่นพวกหน้าใหม่ ตอนแนะแนวเบื้องต้น ตาเบิกโพลง และอ้าปากค้าง
Here are the latest prom poll numbers.นี่คือผลโพลงานพรอมอันล่าสุด
And then, his face turns white and his eyes pop out of his head and he says, "Yes, sir.จากนั้นหน้าเขาเปลี่ยนเป็นสีขาว ตาเบิกโพลงกว้าง
Heart rate elevated, pupil dilation... eight millimeters, adrenal emulator at full.หัวใจเต้นแรง ดวงตาเบิกโพลง... 8 มิลลิเมตร ฮอร์โมนพุ่งพล่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โพล่ง
Back to top