ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยประมาณ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยประมาณ*, -โดยประมาณ-

โดยประมาณ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยประมาณ (adv.) approximately Syn. เกือบ, ราวๆ, ประมาณ, คร่าวๆ, ใกล้เคียง Ops. โดยตรง, กำหนดแน่นอน, เฉพาะเจาะจง
English-Thai: HOPE Dictionary
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
meg(เมก) ใช้ตัวย่อว่า M เป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเมกะไบต์ (megabyte) หมายถึง จำนวน 1 ล้านไบต์โดยประมาณ จริง ๆ แล้ว 1 เมกะไบต์จะเท่ากับ 1,024 กิโลไบต์ หรือเท่ากับ 1,048,576 ไบต์ คิดคร่าว ๆ เท่ากับ 1ล้านไบต์ (กฎหมายของอเมริกามีกำหนดไว้ชัดเจนว่า 1 เมกะไบต์ เท่ากับ 1 ล้านไบต์เท่านั้น)
more(โมรฺ,มอรฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากกว่า n. จำนวนที่เพิ่มขึ้น,สิ่งที่ใหญ่กว่าหรือมีมากกว่า. adv. มากกว่า,ยิ่งกว่า,นอกเหนือจาก,อีก,ต่อไป. -Phr. (more or less ไม่มากก็น้อย,โดยประมาณ), Syn. greater,extra
much(มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ, Syn. great ###A. little
neighborhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
neighburhood(เน'เบอร์ฮูด) n. บริเวณข้างเคียง,ย่าน,บริเวณ,ถิ่น,จำนวนผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่านหนึ่ง,ความใกล้เคียง -Phr. (in the neighbourhood of ประมาณ โดยประมาณ)
some(ซัม) adj.,pron. บางส่วน,บางอัน,บางชิ้น,มีบ้าง,ไม่แน่,ไม่เจาะจง adv. ประมาณ,โดยประมาณ,คร่าว ๆ ,ในราว,ค่อนข้าง, Syn. certain
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cosmic radiationรังสีคอสมิก, รังสีจากอวกาศซึ่งเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลก มีองค์ประกอบโดยประมาณ ได้แก่ โปรตอนร้อยละ 87 รังสีแอลฟาร้อยละ 11 รังสีอนุภาคหนักที่มีเลขเชิงอะตอมระหว่าง 4 ถึง 26 ร้อยละ 1 และ อิเล็กตรอนร้อยละ 1
curieคือ หน่วยเดิมที่วัดอัตราการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี 1 คูรีหมายถึงการสลายตัวของนิวไคลด์กัมมันตรังสี3.7x1010 ครั้งต่อวินาที หน่วยคูรีนี้มาจากการสลายตัวโดยประมาณของธาตุเรเดียมหนัก 1 กรัม ปัจจุบันใช้หน่วยเป็นเบ็กเคอเรล โดย 1 คูรี = 3.7x1010เบเคอเรล หน่วยคูรีนี้ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่มารีคูรี ซึ่งเป็นผู้ค้นพบธาตุเรเดียมในปี พ.ศ. 2441 [พลังงาน]
gigabyteกิกะไบต์ หน่วยนับจำนวนไบต์ มีค่าโดยประมาณเท่ากับหนึ่งพันล้านไบต์ ส่วนค่าจริงคือ 1,073,741,824 ไบต์ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
approximately (adv.) โดยประมาณ Syn. porximately
around (adv.) โดยประมาณ See also: ราว, ราวๆ Syn. nearly, approximately
by (prep.) โดยประมาณ
odd (adj.) โดยประมาณ See also: อย่างคร่าวๆ, คร่าวๆ Syn. approximately
porximately (adv.) โดยประมาณ
somewhere (adv.) โดยประมาณ
thereabout (adv.) โดยประมาณนั้น Syn. thereby, next
thereabouts (adv.) โดยประมาณนั้น Syn. thereby, next
ridership (n.) จำนวนคนโดยสารโดยประมาณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stanton received a call lasting approximately one minute that was connected to no one.แสตนตั้น ได้รับโทรศัพท์ สายสุดท้าย โดยประมาณ หนึ่ง นาที ซึ่งถูกโทรจากใครสักคน
But you're gonna cut another deal with me.พวกเขามีคนที่รัก, เพื่อน, ญาต โดยประมาณ แล้วผู้สูญเสียเป็นพันล้าน
By roughly 80%.โดยประมาณ 80% ฉันหมายถึง ครึ่งหนึ่ง
The estimates on the Mosaic web site have us at half a million people already.โดยประมาณการ ของเวปไซต์โมเสค มีคนเข้าไปร่วม ครึ่งล้านคนแล้ว
By the most established of the establishment.โดยประมาณเป็นที่ยอมรับ ส่วนใหญ่ของการสถาปนา
On average a person will have over 25,000 snogs in their lifetime.โดยประมาณแล้ว ในชีวิตหนึ่ง คนเราจะได้จูบประมาน25,000ครั้ง
Car 17,please report your e.t.a.รถเบอร์ 17 รายงานเวลาถึงโดยประมาณด้วย
"Thirty-seven percent" and "probable" don't belong in the same sentence.37% และโดยประมาณ ไม่ควรอยู่ประโยคเดียวกัน
WE'RE ON THE AIR IN 3, 2, 1... WE ARE PREPARED TO RELEASE TO THE PUBLICผู้ต้องสงสัยเป็นชายอายุ45-55 โดยประมาณ
Estimated time of detachment NEST, 0600 AMเวลาโดยประมาณของการปลด \ NNEST, 0,600 AM
The targets were approximately 200 miles west of San Francisco over the waterเป้าหมายอยู่ที่200ไมล์โดยประมาณ ตะวันตกของซานฟรานซิสโก เหนือท้องน้ำ
I'll get back to you in a second with an ETA.รอสักครู่ จะแจ้งให้ทราบถึงเวลาโดยประมาณ
The estimated age of your brain is about 54.อายุสมองของเธอโดยประมาณ.. ก็คือ 54 ปี
Based on the level of rigor, I'd place her time of death between 5:00 and 8:00 this morning.มันรุนแรงมาก เวลาตายโดยประมาณ อยู่ระหว่าง 05: 00-08: 00 เช้านี้
Seven rads or so.สักระดับ 7 โดยประมาณ
When two or more of these forces are proximate,เมื่อพลังสักสองหรือมากกว่า โดยประมาณ
Estimation of market... value of... brownies has...ผมก็ไม่ได้บอกเธอว่าคุณอยากจะคุยด้วย มูลค่าตลาดโดยประมาณ ของ...
Scarlet fever can cause osteomylitis.มันอาจเป็นไปได้โดยประมาณ 1 ใน 100 คน
Photos you sent of the first one show to be a ball bearing approximatelyจากรูปที่คุณส่งมา รูปแรกแสดงให้เห็นว่า ทิศทางโดยประมาณของลูกบอลอยู่ที่
She died between three and four years ago,and her body was left in a landfill for approximately one year.เสียชีวิตเมื่อสามถึงสี่ปีก่อน ศพถูกทิ้งไว้ที่ลานทิ้งขยะ เป็นเวลาหนึ่งปีโดยประมาณ
E.T.A., about two minutes.เวลาถึงโดยประมาณ 2 นาที
All 3 were held approximately 24 hours before being dumped in a public space.ทั้งสามคนถูกขังไว้ 24 ชั่วโมงโดยประมาณ ก่อนที่จะถูกนำไปทิ้งในที่สาธารณะ
Now, that's roughly the black-market sale price of the Degas.ราคาโดยประมาณ ของเดกาส์ในตลาดมืด
Approximately 11:00 p.M.เมื่อเวลาห้าทุ่มโดยประมาณ
If P represents the size of the pot at the time of play, then P times N minus one, with N representing the estimated number of players in the final round of betting--ถ้า P แทนวงเงินในขณะที่เล่น เมื่อ P คูณด้วย N ลบด้วย 1 และNแทนจำนวนผู้เล่น โดยประมาณ
House fires average approximately 1,200 degrees Fahrenheit.ความร้อนเฉลี่ยโดยประมาณ 1,200องศาฟาเรนไฮน์
Max, how about an approximate time of death?แม็กซ์ แล้วเรื่อง เวลาตายโดยประมาณล่ัะ?
The estimated time of death...เวลาเสียชีวิตโดยประมาณ...
A 200-pound person puts approximately 600 pounds of pressure on their knee joints just by walking.คนที่หนัก 200 ปอนด์ จะมีแรงกดต่อข้อต่อหัวเข่า 600 ปอนด์โดยประมาณ ในขณะที่กำลังเดิน
You barely look old enough...ดูๆไปแล้ว คุณน่าจะมีอายุโดยประมาณ... ....
Kevin, average blue book on a 2010 Ferrari F430 Spider?เควิน ราคาโดยประมาณของเฟอรารี่ F430 ปี 2010
Booth asked me to do some approximates.บูธขอให้ฉันลองทำโดยประมาณดู
Vic is Derek Moore.เหยื่อคือเดเรก มัวร์ เวลาตายโดยประมาณ
What's the estimated time of arrival, usually?อะไรเวลาโดยประมาณของการมาถึง มักจะ?
Estimated capital, 10 billion.ทรัพย์สินโดยประมาณหนึ่งหมื่นล้าน
The new ETA of extract is now 17 hours.เวลาที่จะเคลื่อนย้าย โดยประมาณใหม่คือ 17 ชั่วโมง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยประมาณ
Back to top