ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เผื่อแผ่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เผื่อแผ่*, -เผื่อแผ่-

เผื่อแผ่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เผื่อแผ่ (v.) be generous See also: be liberal be open-handed, be helpful Ops. เห็นแก่ตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
charitable(แช'ริทะเบิล) adj. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ใจบุญ,กรุณาปรานี,โอบอ้อมอารี, See also: charismatic n.
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
hospitality(ฮอสพิแทล'ลิที) n. ความมีมิตรไมตรีจิต,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. welcome,conviviality,cordiality
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous
open-handed(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
openhanded(โอ'เพินแฮน'ดิด) adj. ใจดี,ใจบุญ,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, See also: open-handedness n., Syn. munificent
ungenerous(อันเจน'เนเริส) adj. ขี้เหนียว,ใจคับแคบ,ไม่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
unselfish(อันเซล'ฟิ?) adj. ไม่เห็นแก่ตัว,มีน้ำใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่., See also: unselfishly adv. unselfishness n., Syn. liberal
English-Thai: Nontri Dictionary
charitable(adj) ใจบุญ,ใจกว้าง,เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
charity(n) ความใจบุญ,การกุศล,การทำทาน,ความกรุณา,ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
generosity(n) ความเอื้อเฟื้อ,ความเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความมีน้ำใจ,ความใจดี
generous(adj) เอื้อเฟื้อ,เผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,มีน้ำใจ,ไม่เห็นแก่ตัว
hospitality(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,การต้อนรับขับสู้,ความมีน้ำใจ
liberal(adj) อารี,กรุณา,เผื่อแผ่,มากมาย,กว้างขวาง,ไม่อั้น,ใจกว้าง
liberality(n) ความเผื่อแผ่,ความโอบอ้อมอารี,ความกรุณา,ความเอื้ออารี,ความใจกว้าง
magnanimity(n) ความเผื่อแผ่,ความใจกว้าง,ความเอื้ออารี,ความไม่เห็นแก่ตัว
magnanimous(adj) เผื่อแผ่,ใจกว้าง,เอื้ออารี,ไม่เห็นแก่ตัว
munificence(n) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความกรุณา,ความใจกว้าง
munificent(adj) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,กรุณา,ใจกว้าง,โอบอ้อมอารี
unselfish(adj) เอื้อเฟื้อ,ไม่เห็นแก่ตัว,เผื่อแผ่,ใจกว้าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
brotherly love (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. leniency
charity (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. brotherly love, leniency
leniency (n.) ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ความโอบอ้อมอารี, ความใจบุญสุนทาน Syn. brotherly love
liberality (n.) ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
openhanded (adj.) เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ See also: ใจกว้าง Syn. generous, liberal Ops. narrow
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, well, the Awesomes couldn't make it, so you know me-- just expand Thanksgiving.ใช่, พวกสุดยอดเขามาไม่ได้ ดังนั้น-- พี่เลยเผื่อแผ่วันขอบคุณพระเจ้าให้เขา
I was right down there. spreading my holy sunshine to the masses.ฉันอยู่ตรงนั้น เผื่อแผ่การสักการะอันสดใสให้แก่ฝูงชน
He was overcome with fatherly love.เขาช่าง เป็นคนที่มีความรักเผื่อแผ่ยิ่ง
¶ We can spread a smile of joy#เราจะเผื่อแผ่รอยยิ้มแห่งความสุขสันต์#
Can she spread the love around the faculty lounge?งั้นแม่เธอช่วยเผื่อแผ่ความรัก ไปทั่วๆ ห้องหน่อยได้ไหมนะ
Don't make me reconsider my largess, Timothy.อย่าทำให้ข้าต้องมานั่งทบทวน ความเผื่อแผ่ของตัวข้าเองเลย ทิโมธี
We ask the Mother to bless our crops so we may feed ourselves and all who come to our door.เราขอให้เทพมารดรอำนวยพรแก่ผลผลิต เราจะได้มีกินมีใช้และเผื่อแผ่แก่คนที่ผ่านมา
Yeah. I guess I feel a general, unselfish love for just about everybody.ก็คงมีรักเผื่อแผ่ให้กับทุกชีวิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เผื่อแผ่
Back to top