ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เปอร์เซ็นต์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เปอร์เซ็นต์*, -เปอร์เซ็นต์-

เปอร์เซ็นต์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เปอร์เซ็นต์ (n.) percentage See also: percent, per cent Syn. ร้อยละ
เปอร์เซ็นต์ (clas.) percent See also: per cent Syn. ร้อยละ, ต่อร้อย
เปอร์เซ็นต์ (n.) percentage See also: percent, per cent Syn. ร้อยละ
English-Thai: HOPE Dictionary
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
percent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์,ร้อยละ,ส่วนร้อย,อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์,เป็นร้อยละ, Syn. per centum
primary storageหมายถึง หน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ไม่ได้อยู่ในหน่วยประมวลผลกลาง ในการทำงานของคอมพิวเตอร์นั้น เมื่ออ่านข้อมูลเข้าไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลนั้นไปไว้ในหน่วยความจำ แล้วจะเรียกมาใช้เมื่อต้องการ ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำนี้ จะอยู่ตลอดไปจนกว่าไฟจะดับ หรือมีการอ่านข้อมูลใหม่เข้าไปทับมีความหมายเหมือน main storageดู secondary storage เปรียบเทียบprint : พิมพ์หมายถึง การแสดงผลลัพธ์ที่ประมวลผลได้จากคอมพิวเตอร์ลงบนกระดาษ หรือแผ่นใส ฯ กับใช้เป็นรายการคำสั่งในโปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรม ที่จะให้คอมพิวเตอร์ทำการดังกล่าว ซึ่งมักจะมีคำถามตามมาอีกหลายคำถามในกรอบสนทนา (dialog box) เป็นต้นว่า พิมพ์กี่ชุด พิมพ์หน้าไหนบ้าง ขยายหรือย่อขนาดกี่เปอร์เซ็นต์ ฯ รวมทั้งเป็นคำสั่งในโปรแกรมในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษาด้วย
rating(เร'ทิง) n. การแบ่งแยกตามชั้น,ขั้น,ยศหรือระดับ,ชั้น ขั้น,อันดับของบริษัท,เปอร์เซ็นต์ผู้ขมหรือผู้ฟังของรายการหนึ่ง,ค่าที่บ่งบอก,การแบ่งแยกอัตราภาษี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hundred per cent treaty basisหลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
percentเปอร์เซ็นต์, ร้อยละ, อัตราส่วนโดยการเทียบจาก 100 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ % [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Special charactersอักขระพิเศษอักขระที่พิมพ์ให้เห็นได้และมักจะใช้ร่วมกับตัวเลข เช่น เครื่องหมายดอลลาร์ ($) จุลภาค (,) เครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ (%) [คอมพิวเตอร์]
Tertiary Recoveryการผลิตขั้นตติยภูมิเมื่อมีการผลิตขั้นปฐมภูมิและขั้นทุติยภูมิแล้ว เปอร์เซ็นต์ของน้ำมันดิบที่ผลิตได้ก็ยังไม่สูงมากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบชนิดหนักและชนิดปานกลาง ดังนั้นจึงมีน้ำมันดิบเหลือพอที่จะ กระตุ้นให้เกิดการใช้การผลิตขั้นตติยภูมิขึ้น การผลิตขั้นตติยภูมินี้อาจแบ่งเป็น 3 ชนิด คือชนิดที่ใช้กระบวนการความร้อน (thermal process) ชนิดที่ใช้กระบวนการผสมตัว (miscible process) และชนิดที่ใช้กระบวนการทางเคมี (chemical process) โดยชนิดแรกส่วนมากใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดหนัก และสองชนิดหลังใช้กับแหล่งกักเก็บน้ำมันดิบชนิดเบา และชนิดปานกลางแต่เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง และผลการทดลองใช้จริงไม่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ การใช้การผลิตขั้นตติยภูมิจึงไม่แพร่หลาย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
per cent (n.) เปอร์เซ็นต์
percent (n.) เปอร์เซ็นต์ See also: ร้อยละ Syn. percentage
market share (n.) เปอร์เซ็นต์การขายสินค้า See also: ส่วนแบ่งตลาด
percentile (n.) ค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ See also: ค่าทางสถิติ Syn. percentage
percentile (adj.) เกี่ยวกับเปอร์เซ็นต์ไทล์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I was expecting at least 92 percentฉันคาดหมายไว้อย่างน้อย 92 เปอร์เซ็นต์
But not everything is 100% perfectแต่ไม่ใช่ทุกอย่างจะสมบูรณ์แบบ 100 เปอร์เซ็นต์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't take possession of the caves while the Wachati inhabit the area."... คิดเป็นจำนวน 84 เปอร์เซ็นต์ ของอุตสาหกรรม..."
#And they can get away with this...# #it's impossible to provide a 100% safety.ถ้าเขาเต็มใจรับโทษ เพราะรัฐไม่มีทางป้องกัน... เหตุร้ายได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ท่านเห็นด้วยมั้ยครับ เรื่องนี้น่ะครับ
Well, I am telling you, with 100% certainty... that it is not the time.ชั้นจะบอกคุณเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่นี่ไม่ใช่เวลา
Sixty-two percent. Too great a chance to pass up.เป็นไปได้ 62 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็มีโอกาสที่จะพลาดเหมือนกัน
62% chance. 62% chance it hasn't even been hit.มีโอกาส 62 เปอร์เซ็นต์ มีโอกาส 62 เปอร์เซ็นต์ที่มันยังไม่ถูกโจมตี
THE AVERAGE UPTICK HASN'T SURPASSED 5% IN THE PAST 10 YEARS N CLEVELAND11เปอร์เซ็นในไตรมาศนี้ ปกติเฉลี่ยแล้วไม่เคยเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ ในคลิฟแลนด์10ปีที่ผ่านมา
But our lines are lighting up and my producer tells me 40% to 50% of our callers say "heyyou're right. "...โปรดิวเซอร์ผมบอกว่า 40 ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่โทรมาเห็นด้วยกับคุณ
And over 70% believe that doctors should be able allowedและกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ เชื่อว่าหมอควรได้รับอนุญาต...
Twenty percent off to Bath Body Works?20 เปอร์เซ็นต์ ของร้าน Bath Body Works?
It's 100 percent sterling silver from Morocco.มันทำด้วยเงิน 100 เปอร์เซ็นต์ จากโมรอคโก
This is 80 percent of my grade.นี่ตั้ง 80 เปอร์เซ็นต์ ของเกรดผม
20% the first year.20 เปอร์เซ็นต์ สำหรับปีแรก
But I can explain.29 เปอร์เซ็นต์ แต่ฉันสามารถอธิบายได้
Have you made at least a 10 percent or even a 1 percent effort?คุณทำอย่างน้อย 10 เปอร์เซ็นต์ หรือแม้พยายามทำซัก 1 เปอร์เซ็นรึเปล่า?
20%. When was the last time you saw him?20 เปอร์เซ็นต์ นายเจอเขาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่
What we did was, a teacher that we had was just 100% awful, he had this little car, one of those little Volkswagens, and so my friends and I just played an April Fools' prank on him.สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนั้น เรามีครูที่ห่วย 100 เปอร์เซ็นต์ เขาขับรถคันเล็กๆ ยี่ห้อโฟล์คสวาเกน เพื่อนๆกับผมเลยแกล้งเขาในวันโกหก
Because the one at the front is only very little, it can only ever handle 20% of the engine's power and if you go into fifth, it shuts down completely.และเพราะเกียร์ล้อหน้ามีขนาดเล็กมาก มันจึงใช้แรงจากเครื่องยนต์เพียง 20 เปอร์เซ็นต์ และถ้าอยู่ที่เกียร์ห้า มันจะปิดการใช้งาน
68 percent of them.68 เปอร์เซ็นต์ ของพวกนั้น
Kicking me back 60% of this scam is gonna heal a lot of wounds.แบ่งให้ผม 60 เปอร์เซ็นต์ แล้วมันจะรักษาความเจ็บช้ำทั้งหมดของผมได้
Well, as it happens, my nine-year-old daughter was at home on her own expecting the window cleaner.ส่วนลดสุดคุ้ม 15 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหน้าต่างและประตู แต่ฉันไม่ได้ขอให้มาติดนี่
All right, yeah, they're speed, but they're 100% pure and they're good shit.ก็ได้ ใช่ มันเป็นยาบ้า แต่มันบริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ของดีนะนี่
The percentage that you are Kira is... almost zero.เปอร์เซ็นต์ที่นายเป็นคิระ แทบจะเป็นศูนย์
You pay money. You owe me ten cent.คุณจะจ่ายเงิน คุณเป็นหนี้ฉันสิบเปอร์เซ็นต์
You work for me, don't you?เมื่อคุณพิจารณาถึงส่วนแบ่งการตลาด ของโกบ็อทและทรานส์ฟอร์มเมอร์ จะได้ถึง 37 เปอร์เซ็นต์
It's pretty weird, but building the field was 5, 10% weirder.แต่การสร้างสนามเบสบอลเพี้ยนกว่า เพี้ยนกว่า 5-10 เปอร์เซ็นต์
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้
Synaptic activity has increased 400% in less than a month.ระบบประสาทตอบสนองเพิ่มขึ้น จากสัปดาห์ก่อนสี่ร้อยเปอร์เซ๊นต์
In June, we gave you the dope.- ฟังฉันนะ เดือนก่อน เราให้ยานาย มันบริสุทธ์ 100 เปอร์เซ็นต์
Now it's July, we pick up the dope, and it tests 90 percent pure.เดือนนี้ เรามาเอายา และมันบริสุทธ์แค่ 90 เปอร์เซ็นต์
Somewhere between June and July, ten percent turned to cut!ในช่วง1เดือนนี่ 10 เปอร์เซ็นต์มันหายไปไหน
Uh, one hundred percent.เอ่อ, หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
Yea, yea...exactly....100 percent.ถูกต้อง ผมเห็นด้วยกับคุณ 100 เปอร์เซ็นต์
We're 20 percent below projections.ก็แค่ทำเป้าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้แค่ 20 เปอร์เซ็นต์
Its expandable stomach allows the Komodo... to devour up to eighty percent of its body weight... in a single meal.ด้วยกระเพาะที่ขยายได้ของตัวเหี้ยแห่งโคโมโดทำให้.. มันสามารถกินได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว.. ในอาหารเพียงมื้อเดีย..
Listen, 95 percent or some percent huge percentage of the business community are honest and uh, reveal all their assets got compensation programs that are balanced.ความจริงแล้ว 95% หรือหลาย ๆ เปอร์เซ็นต์ของชุมชนธุรกิจ เป็นผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์
And besides, you just eliminated about 50 percent of the girls in our class.และอีกอย่าง คุณก็แยกออกจาก ผู้หญิงอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในห้องของเรา
Half of one per cent, actually.ที่จริงแค่ครื่งเปอร์เซ็นต์.
Your body survived a massive chemical onslaught that would've killed 99.9% of people.ความจริง ร่างกายของคุณอยู่ด้วยการใช้เคมีบำบัดนะ นั่นจะทำให้ผู้คนถูกฆ่าตายถึง เก้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นต์
For all their possession.จากเปอร์เซ็นต์การครองบอล
Actually things don't feel totally 100% stable at the moment.ที่จริง อะไรๆ ก็ไม่ค่อยแน่นอน ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกตอนนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เปอร์เซ็นต์
Back to top