ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เซ่นสรวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เซ่นสรวง*, -เซ่นสรวง-

เซ่นสรวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เซ่นสรวง (v.) make offerings or sacrifice to the spirits; make offerings to the spirits Syn. เซ่นสังเวย
เซ่นสรวง (v.) sacrifice See also: give, offer Syn. บวงสรวง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เซ่นสรวง
Back to top