ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เครดิต

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เครดิต*, -เครดิต-

เครดิต ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เครดิต (n.) credit See also: trust, belief, confidence, reliance, faith Syn. ความน่าเชื่อถือ, ความไว้วางใจ
เครดิตการ์ด (n.) credit card
เครดิตฟองซิเอร์ (n.) credit foncier
English-Thai: HOPE Dictionary
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
finance(ไฟ'แนนซฺ) n. การเงิน,การคลัง,แหล่งเงิน,เงินทุน. vt.,vi. จัดเงินทุนให้แก่,ให้เครดิตแก่,ชำระเงิน. -financial adj., Syn. fund
pcmcia(พีซีเอ็มซีไอเอ) ย่อมาจาก Personal Computer Memory Card International Association (สมาคมระหว่างประเทศเพื่อบัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
personal computer memoryPersonal Computer Memory Card International Association สมาคมระหว่างประเทศเพื่อ บัตรความจำคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลใช้ตัวย่อว่า PCMCIA (อ่านว่า พีซีเอ็มซีไอเอ) แต่เดิมหมายถึงแผ่นวงจรที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเหมือนการ์ด ขนาดเท่าบัตรเครดิต (ยาว 8.5 ซม. กว้าง 5.4 ซม.) ต่อมาได้มีการพัฒนาให้นำมาใช้สอยได้มากขึ้น เช่น ใช้เป็นฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ก็ได้ เป็นการ์ดเพิ่มหน่วยความจำก็ได้ เป็นการ์ดแฟกซ์ หรือโมเด็มก็ได้ โครงสร้างของการ์ดนี้เป็นชิป (chip) ใช้เสียบเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก ๆ เช่น โน้ตบุ๊ก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ บางด้าน
English-Thai: Nontri Dictionary
CREDIT credit card(n) บัตรสินเชื่อ,บัตรเครดิต
creditor(n) เจ้าหนี้,ผู้ให้เครดิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
tax creditเครดิตภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit agentตัวแทนเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
credit card insuranceการประกันภัยบัตรเครดิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of creditตราสารเครดิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax creditsเครดิตภาษี [TU Subject Heading]
Credit card fraudการฉ้อโกงบัตรเครดิต [TU Subject Heading]
Letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิต [การบัญชี]
Library cardบัตรห้องสมุดบัตรห้องสมุด (Library card) เป็นบัตรกระดาษหรือบัตรพลาสติกขนาดเล็กที่ออกให้โดยห้องสมุด เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดสามารถยืมวัสดุต่างๆ ของห้องสมุดได้ เช่น หนังสือ แผ่นซีดี วีดิทัศน์ หนังสือเสียง เป็นต้น และเพื่อใช้บริการอื่นๆ ของห้องสมุด ห้องสมุดประชาชนจะออกบัตรห้องสมุดให้แก่ผู้ใช้ที่อาศัยอยู่ในเมืองที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด ในการขอทำบัตรห้องสมุดนี้ผู้ใช้ต้องใช้บัตรประชาชนหรือใบขับขี่รถยนต์ประกอบในการขอทำบัตรห้องสมุดเพื่อเป็นการยืนยันที่อยู่ปัจจุบัน โดยบัตรห้องสมุดของห้องสมุดประชาชนในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนกับบัตรเครดิต ซึ่งบัตรแต่ละใบจะมีบาร์โค้ดเชื่อมโยงกับข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคน เมื่อคอมพิวเตอร์อ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดจะเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ห้องสมุด ซึ่งพนักงานห้องสมุดจะสามารถให้ยืมวัสดุของห้องสมุด ต่ออายุการยืม และตรวจสอบรายการการยืมได้
one-sided marketตลาดฝ่ายเดียวตลาดที่มีเฉพาะผู้ซื้อที่มีศักยภาพหรือผุ้ขายที่มีศักยภาพฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น มีลักษณะที่สำคัญคือ จะไร้สภาพคล่อง (illiquidity) ไม่สามารถจะนำเอาสินทรัพย์ที่มีอยู่ (เช่น คาร์บอนเครดิต) ไปแปลงเป็นเงินได้โดยง่าย ปกติจะเกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากจะเกิดตัวกลางในตลาด เช่น นายหน้า ที่ไม่สามารถจะทำให้ตลาดฝ่ายเดียวเกิดได้ การจะเกิดตลาดฝ่ายเดียวได้นั้นจะต้องมีการกำหนดเป็นกฎหมาย [เศรษฐศาสตร์]
smart cardบัตรสมาร์ต, บัตรสมาร์ต, บัตรเก่งบัตรพลาสติกขนาดเท่ากับบัตรเครดิตธรรมดา แต่ได้ฝังชิปไมโครโพรเซสเซอร์ และชิปหน่วยความจำเอาไว้ด้วย วัตถุประสงค์ก็เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือบัตรเอาไว้เป็นจำนวนมาก เช่น บันทึกข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลอาการเจ็บป่วย ฯลฯ บัตรนี้กำลังเริ่มได้ความนิยมมากขึ้น และต่อไปอาจจะนำมาใช้เป็นบัตรเงินสดแทนธนบัตร นั้นก็คือเมื่อใช้เครื่อเอทีเอ็มถอนเงินนั้น แทนที่จะให้เครื่องเอทีเอ็มส่งธนบัตรให้ เราก็สั่งให้บรรจุเงินให้เราทางบัตรเก่ง ต่อจากนั้นเราก็นำบัตรเก่งไปใช้ เมื่อต้องการจ่ายเงินเราก็โอนเงินที่อยู่ในบัตรนั้นให้กับผู้รับทันที วิธีการนี้บัตรเก่งก็จะกลายเป็นเงินพลาสติกไป [คอมพิวเตอร์]
Standby letter of creditเล็ตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการค้ำประกัน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tick (sl.) เครดิต
credit card (n.) บัตรเครดิต
plastic (n.) บัตรเครดิต
trust (vt.) เชื่อเครดิต See also: ซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายเงินภายหลัง, ซื้อเชื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I pay for check or credit card?ฉันสามารถจ่ายเป็นเช็คหรือเครดิตการ์ดได้ไหม
Do you accept credit cards?คุณรับบัตรเครดิตหรือเปล่า?
You give yourself no creditคุณไม่ให้เครดิตตัวเองเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Chelsea Credit Union.เชลซี เครดิต ยูเนียน
I think it's 1400 life credits or something.ฉันคิดว่า ราว 1400 เครดิต หรือบางอย่างแหละ
No credit cards, no credit history. No P.O. box, cell phone, e-mail.ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีประวัติ เครดิต ไม่มี ป.ณ. กล่องโทรศัพท์มือถือ อีเมล
A reward of 600 credits for the information shall be awarded.จะได้รับรางวัล 600 เครดิต สำหรับข้อมูล
== sync, corrected by LkMsWb ==เครดิต by elderman แปลโดย The kwanjai
Credit Republicain de Paris.เครดิตRépublicainเดอปารีส.
Credit cards, perhaps online gambling.เครดิตการ์ด การพนันออนไลน์
Or a credit card would be fine You won't be liable after deathเครดิตการ์ดก็ยังดี พี่ตายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้นี่
A credit card belonging to Bruce Bennettเครดิตการ์ดของบัช แบทเน็ต
His credit cards are popping up at cheap hotels and liquor stores all over the city.เครดิตการ์ดของเขาถูกรูดใช้ ในโรงแรมถูกๆ และร้านเหล้าทั่วเมือง
His credit card was just charged a couple minutes ago.เครดิตการ์ดของเขามีการรูดไป เมื่อซักครู่นี้
Now all I need is your credit card number.เครดิตการ์ดคุณเบอร์อะไรนะ
Credit card just approved! Newhall Beach, Calleigh.เครดิตการ์ดถูกใช้ ที่นิวฮอลล์ บีช, แคลลี่
Credit card says that the guy at the piano is Hamilton Bartholomew.เครดิตการ์ดบอกว่า ผู้ชายคนที่เล่นเปียโน คือ แฮมมิลตัน บาร์โทโลมิว นี่คือข้อมูลที่ฉันรู้
Your credibility How do you expect me or the audience to believe anything you're saying, if you actually hallucinated the murder of your husband?เครดิตของคุณ คุณคาดหวังอะไรกับผม หรือผู้ฟัง ที่จะเชื่อทุกอย่างที่คุณเล่า ถ้าคุณเกิดภาพหลอนจริงๆล่ะ
To his credit, as soon as he did, he acknowledged that it was her discovery.เครดิตของเขาให้เร็วที่สุดเท่าที่เขาทำ เขายอมรับว่ามันคือการค้นพบของเธอ
Good credit, perfect taxes.เครดิตดี จ่ายภาษีถูกต้อง
Credit Republican of Paris.เครดิตรีพับลิกันในกรุงปารีส.
It's Liberty Coast credit calling again.เครดิตลิเบอร์ตี้โคสต์โทรมาหาอีกแล้วนะ
The bankers have refused.ท่านไม่มีเครดิตเหลือในธนาคารครับ
One man might make us a loan:มีคนนึง เครดิตเค้าเพียบ:
Well, let's be big about it. We'll borrow from Epstein.เจ๋ง ช่างมัน เราจะใช้เครดิต เอฟสติน
Have another cup.มีถ้วยอื่น เรามีเครดิตที่นี่
Ray Brower's body was found, but neither our gang nor their gang got the credit.ศพเรย์ บราวเวอร์ถูกพบแล้ว แต่ไม่ว่าแก๊งของเรา หรือของเขา ไม่มีใครได้เครดิต
I cut the end credits to go faster.ฉันตัดตรง เครดิตตอนจบ จะได้เร็วขึ้น.
The New Jersey one. Will this be cash or charge?ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะ จะรับเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิตดีคะ
I don't think you should get credit for your ice cream anymore.ฉันไม่คิดว่าคุณควรจะได้เครดิต สำหรับไอศกรีมของคุณอีกต่อไป
Excuse me, my phone's not working. Can I use yours to make a credit card call, please?ขอโทษค่ะ โทรศัพท์ฉันใช้การไม่ได้ ฉันขอใช้เครดิตการ์ดโทรเครื่องคุณได้ไหม ?
You want me to leave a deposit or my credit card or something?ต้องวางมัดจำหรือเครดิตการ์ดอะไรก่อนมั้ยครับ
Passports, traveler's checks, plastic.พาสปอร์ต เช็คเดินทาง บัตรเครดิต
And get me some credit cards. Use an American bank. I'll send you the names this week.เอ่อ ช่วยทำบัตรเครดิตธนาคารอเมริกัน ให้ด้วยนะครับ แล้วผมจะส่งชื่อมาให้
Now, the only thing I need right now is your driving licence, your credit card and I'll check this with the credit manager.แล้วก็บัตรเครดิต ผมจะไปสอบถามกับผู้จัดการก่อนนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างคงเรียบร้อยนะครับ คุณเมอร์ด็อค
You don´t have no money, no credit cards.ไม่มีเงิน เครดิตการ์ด
I just remembered. I have a spare credit card in the side compartment.ฉันมีเครดิตการ์ดสำรองที่ข้างรถ
Should I pay cash, or do you wanna use your credit card?ให้ฉันจ่ายหรือจะใช้เครดิตการ์ดแก
All eight tickets were bought with the same stolen card.ตั๋วทั้งแปดใบถูกซื้อผ่านบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา
I didn't know it was a stolen credit card.ฉันไม่รู้ว่ามันเป็นบัตรเครดิตที่ถูกขโมยมา
In the metropolitan area, we had probably 200 members.ของบริษัทบัตรเครดิตต่างๆ และตึก TRW ทำไมต้องเป็นตึกเหล่านี้
Chapters have sprung up in five or six other major cities already.ทำไมต้องเป็นบริษัทบัตรเครดิต
Like the time that Mr. Flournoy used the company MasterCard to pay for that hooker, and she used the card numbers and stayed at the St. Regis for, what was it, three months?เหมือนกับตอนที่คุณฟลอร์นอยใช้บัตรเครดิตบริษัทไปออฟอีตัว แล้วเธอก็เอาเบอร์นั่นไปใช้ที่เซนท์รีจิส ตั้ง... 3 เดือน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เครดิต
Back to top