ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เก็บเกี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เก็บเกี่ยว*, -เก็บเกี่ยว-

เก็บเกี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เก็บเกี่ยว (v.) harvest See also: reap, gather
English-Thai: HOPE Dictionary
crop(ครอพ) {cropped,cropping,crops} n. พืชผล,ธัญพืช,การเพาะปลูก vt. เก็บเกี่ยว,ตัด,ตัดผม,เด็ด vi.
crop-over(ครอพ'โอเวอะ) n. การฉลองรื่นเริงหลังการเก็บเกี่ยวพืชผลในบางประเทศ
cropper(ครอพ'เพอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้เพาะปลูก,คนตัดไม้ประดับ,เครื่องมือตัดหญ้า,เครื่องมือตัดไม้ประดับ,เครื่องตัดผ้า,ล้มหัวทิ่ม,การประสบความล้มเหลวอย่างกะทันหันหรืออย่างสิ้นเชิง
harvest(ฮาร์'เวสทฺ) n. ฤดูเก็บเกี่ยว,ผลเก็บเกี่ยว,การเก็บเกี่ยว,ปริมาณที่เก็บเกี่ยวได้,ผลพันธุ์,ผล,ดอกผล,vt. เก็บเกี่ยว,เก็บผล,ได้ผล,ได้รับ vi. เก็บเกี่ยว, Syn. result,produce
harvest homeฤดูเก็บเกี่ยว,ผลเก็บเกี่ยวกลับบ้าน
harvest moonวันเพ็ญในฤดูเก็บเกี่ยวคือวันพระจันทร์เต็มดวงครั้งแรกหลังวันที่22กันยายน
harvester(ฮาร์'เวสเทอะ) n. ผู้เก็บเกี่ยว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว,ผู้ได้รับดอกผล, Syn. reaper
harvestmann. ผู้เก็บเกี่ยว. แมลงขายาว, Syn. daddylonglegs
in(อิน) prep. ใน, ภายใน, ข้างใน, ในระหว่าง, ในสภาพ, ในภาวะ, ในข้อที่ว่า., See also: in that เนื่องจาก, เพราะว่า. in so far as ตราบใดที่ -adv. ใน, ภายใน, อยู่ข้างใน, ในบ้าน, ในที่ทำงาน, ในตำแหน่ง, ในฤดูเก็บเกี่ยว, ในการบริหารงาน, สอดคล้องกับ -adj.
reap(รีพ) vt.,vi. เก็บเกี่ยว,เก็บเกี่ยวข้าว,รับผลตอบแทน., See also: reapable adj., Syn. gather,realize,obtain,get
reaper(รี'เพอะ) n. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว,ผู้เก็บเกี่ยว,ผู้รับผลตอบแทน,, See also: the Reaper,the Grim Reaper n. พญามัจจุราชที่ถือมีดโค้งตัดหญ้า,ความตาย
reaping machinen. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
crop(n) พืช,ธัญพืช,การเก็บเกี่ยว,การเพาะปลูก,การตัดผมสั้น,ด้ามแส้,เหนียงไก่
harvest(n) การเก็บเกี่ยว,การเกี่ยวข้าว,พืชผล,ผล,ฤดูเก็บเกี่ยว
harvester(n) ผู้เก็บเกี่ยว,คนเกี่ยวข้าว,เครื่องมือเก็บเกี่ยว
reap(vt) ได้ผล,เก็บเกี่ยว,รับผลตอบแทน
reaper(n) เครื่องเกี่ยวข้าว,ผู้เก็บเกี่ยว
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Captureเก็บเกี่ยว [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Harvestingการเก็บเกี่ยว [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gather (vt.) เก็บเกี่ยว See also: รวบรวม Syn. garner, reap
harvest (vi.) เก็บเกี่ยว
reap (vt.) เก็บเกี่ยว See also: เก็บเกี่ยวข้าว Syn. cultivate, harvest
be in (phrv.) เก็บเกี่ยว (พืชผล) Syn. take in
bring in (phrv.) เก็บเกี่ยว (พืชผล) Syn. be in, get in
reap from (phrv.) เก็บเกี่ยว (พืชผล)
gather from (phrv.) เก็บเกี่ยว (พืชผล) จาก See also: เก็บเกี่ยวจาก
crop (vt.) เก็บเกี่ยวพืชผล
crop (vi.) เก็บเกี่ยวพืชผล
garner in (phrv.) เก็บเกี่ยวพืชผล See also: สะสม, เก็บเกี่ยว Syn. gather in
garner up (phrv.) เก็บเกี่ยวพืชผล See also: สะสม, เก็บเกี่ยว Syn. gather in
gather in (phrv.) เก็บเกี่ยวพืชผล See also: สะสม, เก็บเกี่ยว Syn. garner in
lay by (phrv.) เก็บเกี่ยวพืชผล
crop (n.) ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว Syn. yield, produce, harvest
cropper (n.) ผู้เก็บเกี่ยว
cropper (n.) ผู้เช่าที่ทำนาโดยจ่ายค่าเช่าเป็นผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ Syn. sharecropper
ensilage (n.) การเก็บเกี่ยวพืชสีเขียวที่เป็นอาหารสัตว์มาหมักไว้ในยุ้งฉางเพื่อใช้ในภายหลัง
farm hand worker (n.) ผู้เก็บเกี่ยว See also: คนเกี่ยว
go to seed (idm.) (พืช)แก่เกินไป(ที่จะเก็บเกี่ยว)
harvest (n.) การเก็บเกี่ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One or two big crops, and we'll pay off our debts.เก็บเกี่ยวพืชผลได้ดีสัก 1-2 ครั้ง เราก็ใช้หนี้ได้หมดแล้ว
Harvest the details of her humdrum life.เก็บเกี่ยวรายละเอียดแสนน่าเบื่อของเธอ
You reap what you sow.เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณหว่าน
To reap what you have sewn.เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณเย็บไว้ไง
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
And the vast majority of Indians, mostly Hindus, like yourself were brought here to work mines and harvest crops.และคนอินเดียส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนมากเป็นชาวฮินดูเหมือนคุณ ถูกพามาที่นี่เพื่อ ทำงานเหมืองและเก็บเกี่ยว
Come fall, you got no crop to sell.ฤดูใบไม้ร่วงที่จะมาถึง นายก็ไม่มีพืชผลให้เก็บเกี่ยว
The informants will have a good harvest this season.ข้อมูลจะมีการเก็บเกี่ยวที่ดีในฤดูกาลนี้
Whoa. Harvest time!ได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้ว!
Whatever a man sows, that he will also reap.อะไรก็ตามที่คนหว่านเมล็ดไว้ ไม่นานเขาจะได้เก็บเกี่ยว
I gave you two harvests to pay and you didn't pay for it, so you forfeited the land.ฉันให้คุณเก็บเกี่ยวสองครั้งแล้วเอามาจ่าย แต่คุณไม่จ่าย ดังนั้นคุณสละสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้น
That's right, our Harvest Festival.? ใช่เทศกาลเก็บเกี่ยว
So you take the Harvest Festival photographs every year?งั้นคุณก็ถ่ายรูป เทศกาลเก็บเกี่ยวทุกปีใช่ไหม
"Worst harvest on record."เราเก็บเกี่ยวพืชผลได้น้อยที่สุด
Our daughter is part of your worst harvest on record.ลูกสาวเรามีส่วนในการเก็บเกี่ยวที่แย่ที่สุด
No... I'm a Shinigami.ไม่,ฉันคือผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์
Shinigami?ผู้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์งั้นเหรอ
When I've got money after the first crop then I'll get a proper builder to do it.เมื่อผมมีเงิน หลังเก็บเกี่ยวงวดแรกได้ ผมค่อยสร้างบ้าน
And he who regards the clouds will not reap." - Will not reap, yeah.และคนที่ดูเมฆจะไม่เก็บเกี่ยว"
No, when we're ready, we'll harvest and see whatever's there.ไม่ เมื่อเราพร้อม เราจะเก็บเกี่ยว แล้วดูว่ามันเป็นยังไง
Should I dig up a row to see what is there?ถึงเวลาเก็บเกี่ยว ขุดสักแถวดูนะว่ามีอะไร
God, thank you for this harvest and thank you for giving us the land.พระเจ้า ขอบคุณสำหรับการเก็บเกี่ยว ขอบคุณที่ประทานที่ดินนี้ให้เรา
This will be the best ever harvest! Potatoes!มันฝรั่ง นี่จะเป็นการเก็บเกี่ยวที่ดีที่สุด
Half now and half at harvest. That's the best I can do.จ่ายผมแค่ครึ่งเดียว อีกครึ่งค่อยจ่ายตอนเก็บเกี่ยว
I could sure use somebody to help me in the fields, but I really can't pay you till harvest.ที่จริงผมต้องการคุณมาช่วยงานน่ะ แต่ผมยังไม่มีเงินจ่ายจนกว่าจะเก็บเกี่ยว
We could provide meals and put you up in the workers' quarters till then.เรามีอาหารและที่อยู่ให้คุณ อยากให้คุณช่วยเราจนถึงฤดูเก็บเกี่ยว
Let's see how good the harvest is, and maybe I can afford to keep you on.เดี๋ยวรอดูตอนเก็บเกี่ยวก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะให้คุณอยู่ต่อใหม?
We have everything riding on this harvest, Jess. Everything.สิ่งที่เหลืออยู่ก็แค่รอผลเก็บเกี่ยว เจส
Empirically, it's good institution and quality of government that will allow third world countries to benefit and harvest the fruits of globalization.อย่างเห็นผลเชิงประจักษ์, มันคือการมีสถาบันที่ดี และมีรัฐบาลที่มีคุณภาพ ที่ทำให้ประเทศโลกที่สาม ได้รับผลประโยชน์ และเก็บเกี่ยวผลได้ อันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตน์.
Well, if experience outranks everything, I guess I better start getting some.เหรอ ถ้าประสบการณ์เหนือกว่าทุกๆ สิ่ง ข้าคิดว่าข้าควรจะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วล่ะ
The last before midnight on the final day of the final harvest.""... คนสุดท้ายก่อนเที่ยงคืน ในวันสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยว"
Celtic calendar - - The final day of the final harvestตามปฎิทินของพวกเซลทิค วันสุดท้ายของฤดูเก็บเกี่ยว
So he's in town for a big harvest.งั้นเขาก็เข้าเมืองเพื่อการเก็บเกี่ยวครั้งใหญ่
We have an unsub riding trains town to town during big harvestsเรามีคนร้ายที่โดดรถไฟจากเมืองนึง ไปอีกเมืองเพื่อการเก็บเกี่ยว
As it turns out, all the big farms set up housing camps for the workers during harvest.ปรากฎว่า ไร่ใหญ่ๆ ทุกที่มีบ้านพัก สำหรับแรงงานระหว่างการเก็บเกี่ยว
They are bringing in the harvest.พวกเขากำลังเก็บเกี่ยวอยู่
How can there be justice and equity between people whose only tools are their hands and those who harvest their crops with a machine and state subsidies?จะมีความเป็นธรรมและ ความเท่าเทียมได้อย่างไร? ระหว่างคนที่มีเพียงสองมือใช้ทำงาน กับคนที่เก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยเครื่องจักร และได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ?
It harvests Energon by destroying suns.ที่จะเก็บเกี่ยว เอเนอร์จอน โดยทำลายดวงอาทิตย์ทิ้งไป
And they set out in the Universe seeking distant suns to harvest.พวกเค้าออกตระเวณจักวาล หาดวงอาทิตย์ไกลโพ้นเพื่อเก็บเกี่ยว
You put in all these hours, but you don't reap the rewards.คุณทำทุกอย่าง แต่ไม่เก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณควรได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เก็บเกี่ยว
Back to top