ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกือบจะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกือบจะ*, -เกือบจะ-

เกือบจะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกือบจะ (adv.) about See also: almost, shortly, nearly Syn. แทบจะ, เกือบ
English-Thai: HOPE Dictionary
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
broken-downadj. แย่มาก,มีสุขภาพทรุดโทรม,เกือบจะล้มอยู่แล้ว
c(ซี) n. พยัญชนะอังกฤษตัวที่3,ตัวเลข100ของโรมัน,สัญลักษณ์ทางเคมีของธาตุคาร์บอน ภาษาซีเป็นภาษาระดับสูง (high level language) ภาษาหนึ่ง ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม ภาษานี้เริ่มต้นมาจากห้องปฏิบัติการของบริษัท Bell ในช่วงทศวรรษ 1970 ภาษาซีนี้ เป็นภาษาที่ใช้ทั่วไปเทียบเคียงได้กับภาษาเบสิก (BASIC) หรือภาษาปาสกาล (Pascal) ความที่ภาษาซีเป็นภาษาที่ใช้ง่ายและสะดวก โปรแกรมสำเร็จรูปที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างดี เช่น Lotus 1-2-3 และ Microsoft FoxPro ก็เขียนด้วยภาษาซี ภาษาซีได้เปรียบภาษาอื่น ๆ อย่างน้อย 3 ประการด้วยกัน คือ 1. ภาษาซีง่ายในการเขียน และเรียนรู้ได้ง่ายเกือบจะเท่ากับภาษาเบสิก2. โปรแกรมภาษาซีใช้เวลาของเครื่อง (คอมพิวเตอร์) น้อยมาก พอ ๆ กับภาษาแอสเซมบลี (Assembly) แต่เขียนได้ง่ายกว่ากันมาก3. ภาษาซีใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทุกยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็นแมคอินทอชหรือไอบีเอ็ม (แทบจะไม่ต้องแก้ไขดัดแปลงอะไรเลย ผิดกับภาษาเบสิกและภาษาปาสกาล ซึ่งหากนำไปใช้กับเครื่องต่างตระกูลกันแล้ว จะต้องแก้ไขมากจนเรียกได้ว่าไม่คุ้ม
halfwayadj. กึ่งทาง,กลางคัน,เกือบจะ. -meet halfway ประนีประนอม,อะลุ้มอล่วย., Syn. almost,nearly
hardly(ฮาร์ด'ลี) adv. เกือบจะไม่,ไม่ค่อยจะ,อย่างเหน็ดเหนื่อย,รุนแรง, Syn. barely
hollerith, dr. hermanเป็นชาวอเมริกัน เกิด ค.ศ.1860 ตาย ค.ศ.1929 เป็นผู้คิดเอาวิธีนำเอาระบบบัตรเจาะรูมาใช้ในการบันทึกข้อมูลลงในบัตร โดยเลียนแบบจากบัตรของแจ็กการ์ด (Jacquard) ซึ่งเคยใช้วิธีการนี้ควบคุมการให้ลายและพิมพ์สีลงบนผ้า ฮอลเลอริทได้สร้างรหัสสำหรับบัตรเจาะรูขึ้น แล้วจึงนำข้อมูลถ่ายลงบนบัตรเพื่อนำไปให้เครื่องคอมพิวเตอร์อ่าน เครื่องมือประดิษฐ์ของฮอลเลอริทนี้ได้นำมาใช้ในงาประมวลผลและรายงานผลสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ.1890 ซึ่งทำให้ทราบผลลัพธ์เร็วขึ้นมาก โดยสามารถทำเสร็จภายในเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ในปัจจุบัน การเจาะบัตรเพื่อส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์นั้นเกือบจะไม่มีแล้ว เพราะล้าสมัย
like(ไลคฺ) {liked,liking,likes} adj.,prep. เหมือนกัน,คล้ายกัน,อย่างเดียวกัน,จวนจะ,ดูเหมือน. adv. ใกล้จะ,เกือบจะ,โดยประมาณ,ดูเหมือน. conj. เหมือนกับ,ยังกับ. n. สิ่งที่เหมือนกัน,คนที่เหมือนกัน,ชนิด,ประเภท. v. เกือบจะ,ชอบ,อยาก,ปรารถนา,n. สิ่งที่ชอบ,สิ่งที่ปรารถนา
most(โมสทฺ) adj. (คุณศัพท์เปรียบเทียบของmuchหรือmany) มากที่สุด,ส่วนใหญ่. n. จำนวนที่มากที่สุด,ปริมาณที่มากที่สุด,เลขที่สูงสุด,คนส่วนใหญ่,-Phr. (at the most อย่างมากที่สุด) adv. มากที่สุด,เกือบจะ
disk(ดิสคฺ) {disked,disking,disks} n. แผ่นกลม,แผ่นเสียง,จานกลม. vt. พรวนดินด้วยคราดกลม., Syn. disc,circle จานบันทึกหมายถึง อุปกรณ์เก็บข้อมูลชนิดหนึ่ง ที่นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์ มีลักษณะกลม เหมือนจาน มีอยู่ 3 ชนิด1. จานอ่อน (floppy disk) มีลักษณะอ่อน บรรจุในซองกระดาษ มีขนาด 5.25x5.25 นิ้ว การเก็บรักษาค่อนข้างยาก จุข้อมูลได้ประมาณสามแสนหกหมื่นถึงหนึ่งล้านสองแสนตัวอักษร) 2. จานบันทึกอีกชนิดหนึ่งมีลักษณะแข็งกว่าเพราะห่อหุ้มด้วยพลาสติกแข็ง มีขนาดเล็กกว่าแบบแรก มักเรียกกันว่า diskette มีขนาด 3.5x3.5 นิ้ว จุข้อมูลได้สูงสุดถึง 1.44 ล้านตัวอักษร ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากกว่าแบบแรก เพราะเก็บรักษาได้ง่ายกว่า3. จานบันทึกแข็งหรือที่นิยมเรียกว่า ฮาร์ดดิสก์ (hard disk) มักจะบรรจุไว้ในกล่องพร้อมกับหน่วยขับ (drive) แล้วเก็บอยู่ภายในตัวเครื่องเลย ฮาร์ดดิสก์นั้นมีความจุสูงมากประมาณ 100-800 ล้านตัวอักษร เป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพสูงและราคาลดลงทุกวัน ปัญหาเรื่องการเก็บรักษาเกือบจะไม่มีเลย แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับไวรัสได้นอกจาก 3 ชนิดที่ได้กล่าวถึงมาแล้ว ก็ยังมีอีกหลายชนิด เช่น จานบันทึกที่นำมาใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ (mainframe) ที่เรียกว่าชุดจานบันทึก (disk pack) ซึ่งจะมีแกนยึดติดกันตรงกลาง, จานแสงหรือจานเลเซอร์ (optical or laser disk) , จานวีดิทัศน์ (vedio disk) , จานบันทึกอัดแน่น (compact disk) ซึ่งล้วนแต่มีความจุสูงมาก ปัจจุบันจานบันทึกได้รับความนิยมมากกว่าสื่อบรรจุข้อมูลอื่น เพราะราคาถูก ใช้ซ้ำได้ และการค้นคืนข้อมูลทำได้รวดเร็วกว่าสื่อชนิดอื่น
much(มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ, Syn. great ###A. little
near(เนียร์) adv.,adj. ใกล้,ใกล้เคียง,เกือบจะ,เกือบจะ -prep เร็ว ๆ นี้,จวน,แทบ vt.,vi. ใกล้เข้ามา., See also: nearness n., Syn. close
next(เนคซฺทฺ) adj.,adv. ถัดไป,ถัด,ข้างหน้า,ติดกัน,หน้า. -prep. ใกล้กับ,ใกล้ที่สุด -Phr (next door to ข้างบ้าน) . -Phr. (next to เกือบจะ,เกือบ), Syn. neighbouring
nigh(ไน) adv. ใกล้,ใกล้ชิด,สนิท,ชิดขอบถนน,เกือบจะ adj. ใกล้,สนิท,สั้น,โดยตรง. vi.,vt. เข้าหา, Syn. near
punched cardบัตรเจาะรูหมายถึง บัตรที่นำมาเจาะเป็นรู เพื่อเป็นข้อมูลที่จะส่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมนเฟรม การเจาะบัตรให้เป็นรูนี้ต้องเจาะด้วยเครื่องเจาะบัตร (keypunch) ซึ่งมีลักษณะคล้ายพิมพ์ดีด เช่น ถ้าเจาะตัวอักษร A ก็จะมีรูที่คอลัมน์ 1 และ 12 รูต่าง ๆ เหล่านี้ จะเป็นรหัสที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ (โดยใช้แปรงไฟฟ้าปัดผ่าน) แล้วนำไปเก็บในหน่วยความจำ วิธีส่งข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์แบบนี้ เกือบจะเป็นแบบแรกที่ใช้กัน เดี๋ยวนี้ถือว่าล้าสมัยไปเสียแล้วเพราะไม่สะดวกในการเก็บรักษา กับทั้งสิ้นเปลืองมาก จุข้อมูลน้อยถ้าเทียบกับจานบันทึก นอกจากนั้น ใช้แล้วนำมาใช้อีกไม่ได้ เจาะผิดก็แก้ไขไม่ได้ ต้องทิ้งไป แล้วทำใหม่ ทำให้สิ้นเปลืองดู card ประกอบ
rising(ไร'ซิง) adj. สูงขึ้น,ลุกขึ้น,ลอยขึ้น,กำลังเจริญเติบโต,กำลังพัฒนา adv. ค่อนข้างมาก,ใกล้เข้า,เกือบจะ,จวนจะ n. การลุกขึ้น,การลอยขึ้น,การกบฏ,สิ่งที่ลอยขึ้น,สิ่งที่ยื่นออกมา,สิ่งที่นูนขึ้น,ฝี,ฝีหนอง,สิว,การคืนชีพ prep. ย่างเข้า...ปี,ใกล้เข้า,เกือบจะ
scarcely(สแคสฺ'ลี) adv. อย่างขาดแคลน,อย่างไม่เพียงพอ,หายาก,ไม่ค่อยพบ,บอบบาง,เกือบจะไม่,แทบจะไม่,ไม่สู้จะ, Syn. just,barely
ram diskจานแรมหมายถึง ส่วนของหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานแบบเข้าถึงโดยสุ่มเหมือนแรม แต่ใช้เก็บแฟ้มข้อมูลเพื่อให้เรียกมาใช้ได้เหมือนจานบันทึก จานแรมนี้จะทำงานได้เร็วกว่าจานบันทึกธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม ข้อเสียก็คือถ้าปิดไฟที่เครื่อง ข้อมูลเหล่านี้จะหายหมด โดยปกติ จะมีการแบ่งจานแรมนี้ ออกมาจากแรมส่วนหนึ่ง เพื่อใช้เก็บแฟ้มที่ต้องการเรียกใช้โปรแกรม สำเร็จสมัยปัจจุบันมักจะมีขนาดใหญ่ และต้องการใช้เนื้อที่ในแรมมาก ทำให้คอมพิวเตอร์ที่มีแรมต่ำเกือบจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป หรือไม่ก็ทำงานช้ามาก อาจจะแก้ไขได้ด้วยวิธีการเพิ่มแรมมีความหมายเหมือน virtual disk ดู RAM ประกอบ
smalltalkสมอลล์ทอล์คหมายถึง ภาษาเชิงวัตถุในสมัยแรก ๆ เกือบจะเรียกได้ว่าเป็นภาษาแรก ๆ กันเลยทีเดียว ภาษานี้สร้างกันขึ้นมาจากศูนย์วิจัยซีรอกซ์ พาโล อัลโต (Xerox Palo Alto Research Center) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้ระบบ GUI (Graphical User Interface) หรือระบบที่ใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้ ที่พัฒนามาเป็นระบบวินโดว์ในปัจจุบัน ดู GUI ประกอบ
subhuman(ซับฮิว'เมิน) adj. เกือบจะเป็นมนุษย์,ต่ำกว่ามนุษย์
trench(เทรนชฺ) n. คู,คูระบาย,คูดิน,สนามเพลาะ,สลัก. vt.,vi. ล้อมรอบด้วยคู,ขุดคู,ขุดสนามเพลาะ,ตัดเข้าไป,เกือบเป็น,เกือบจะ. -Phr. (trench on (upon) บุกรุก,เกือบจะ), Syn. dugout,ditch
until(อันทิล') conj.,prep. จนกว่า,จนกระทั่ง,จนถึง,เกือบจะ. -prep. จนกระทั่ง,เกือบจะ,ก่อน
verge(เวิร์จฺ) n. ร่ม,ซอย,ปาก,คทา,กระเบื้องเหนือขั้ว. vi. ใกล้จะ,เกือบจะ,ย่างเข้าสู่,คล้อย,มีแนวโน้ม,โน้มเอียง,เอียง,ลาด, Syn. edge,brink,limit,border
well-nigh(เวล'ไน) adv. ใกล้มาก,เกือบจะ
wrought ironn. เหล็กในรูปที่ค่อนข้างบริสุทธิ์เกือบจะไม่มีคาร์บอน, See also: wrought-iron adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
hardly(adv) เกือบจะไม่,เห็นจะไม่,ไม่น่า,โดยยาก,ไม่ค่อยจะ
near(adj,adv) ชิด,เกือบจะ,แทบจะ,ใกล้เคียง,หวุดหวิด
nearly(adj) เกือบจะ,จวนเจียน,เกือบทั้งหมด
scarcely(adv) หายาก,ไม่ใคร่จะ,เกือบจะไม่,แทบจะไม่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
all but (adv.) เกือบจะ See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง Syn. nearly
almost (adv.) เกือบจะ See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง Syn. nearly, all but
go native (phrv.) เกือบจะ See also: จวนจะถึง, ใกล้จะถึง
much (adv.) เกือบจะ See also: โดยประมาณ Syn. nearly, approximately, practically
in the same breath (idm.) เกือบจะขณะเดียวกัน See also: ขณะเดียวกัน
come within sight of (idm.) เกือบจะถึง See also: เกือบจะใกล้, เข้าใกล้
come within striking distance of (idm.) เกือบจะถึง See also: เกือบจะใกล้, เข้าใกล้ Syn. be within
in the wind (idm.) เกือบจะเกิดขึ้น (มักใช้ในทางวรรณคดี) See also: กำลังจะเกิด
neck and neck (sl.) เกือบจะเท่ากัน See also: สูสี, มีคะแนนเท่าๆ กัน
nearly human (adj.) เกือบจะเป็นมนุษย์ See also: คล้ายมนุษย์
subhuman (adj.) เกือบจะเป็นมนุษย์ See also: คล้ายมนุษย์ Syn. nearly human
as good as done (idm.) เกือบจะเสร็จ (อาจใช้กริยาอื่นแทน done ได้เช่น cooked, painted ฯลฯ)
approximate (vt.) เกือบจะเหมือน Syn. approach, be almost the same as
approximate (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. come near, be almost the same as
be almost the same as (vt.) เกือบจะเหมือน Syn. approach
be almost the same as (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. come near
come near (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. be almost the same as
nowhere near (idm.) เกือบจะไม่
bare (adj.) เกือบจะไม่รอด See also: หวุดหวิด
longhorn (n.) วัวอังกฤษพันธุ์หนึ่งมีเขายาว (เกือบจะสูญพันธุ์แล้ว)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
Certainly, I listen practically every nightแน่นอน ฉันฟังมันเกือบจะทุกคืน
I barely escaped the collapsing buildingฉันเกือบจะหนีรอดออกมาจากตึกที่ถล่มลงมาแทบไม่ทัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've been your guardian por close to 50 yearsฉันเป็นผู้ปกป้องพวกนาย\ เกือบจะ 50 ปีแล้ว
We should be home now. It's almost 10:00.เราควรกลับบ้านกันเดี๋ยวนี้ เกือบจะ 4 ทุ่มแล้ว
Oh, excellent... almost 75%.โอ้ เยี่ยมทีเดียว... เกือบจะ 75%
Yeah, well, I wasn't Spencer Hastings for almost a whole day, and...ฉันไม่ได้เป็น สเปนเชอร์ เฮสติ้ง เกือบจะ 1 วัน แต่... .
It's weird.มันแปลกจัง เกือบจะ เหมือนว่าใครบางคน
Aside from that you've been following me for almost a decade?ไม่ใช่เพราะว่าคุณก็ตามผมมา เกือบจะ 10 ปีแล้วไม่ใช่หรอ?
Wagyu beef is about $100 for a filet.เนื้อวากิวที่ไม่มีกระดูกน่ะ เกือบจะ $100
It's already been... about a week.เกือบจะ 1 อาทิตย์แล้วค่ะ
Almost three?เกือบจะ 3 เดือนแล้วนะ
Closer to 900, yeah.เกือบจะ 900 แรงม้าครับ
Almost. He said about the end of the day?เกือบจะ เขากล่าวว่าเกี่ยวกับการ สิ้นสุดของวันที่?
Almost. He came at Ennis. A 15year-old boy against a giant.เกือบจะ เขาวิ่งพุ่งตรงไปยังเอินนิส เด็กหนุ่มอายุ 15 สู้กับเจ้าตัวยักษ์ ถึงเขาสู้ไปก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้ เพราะเธอถูกกัดเสียแล้ว
Almost tempted to go back a few times, but I have unfinished work here.เกือบจะกลับไปตั้งหลายครั้งแล้วล่ะ เผอิญฉันมีงานที่ยังทำไม่เสร็จ
He almost pulled it off with that quickie auction of his.เกือบจะขายได้แล้วเชียวนะ
It's been almost a year since you became a priest.เกือบจะครบปีแล้วสิ ตั้งแต่นายบวชเป็นพระแล้ว
It's already been one year since Mio passed awayเกือบจะครบปีแล้วสินะ ...ตั้งแต่มิโอะจากไป
Almost made it a whole day without you two asking me to break the law.เกือบจะครบวันแล้วนะ ที่ไม่มีพวกคุณสองคน ขอให้ฉันทำผิดกฎ
"almost missed her completely,เกือบจะคลาดกับหล่อนจริงๆ
Nearly killed an innocent man.เกือบจะฆ่าคนบริสุทธิ์
Almost getting your father killed over some cockamamie pot of gold.เกือบจะฆ่าพ่อตัวเอง ด้วยเรื่องหม้อทองคำเหลวไหลเนี่ย
Nearly killed one of my colleagues and risked the lives of God knows how many other people.เกือบจะฆ่าเพื่อนรวมงานของผมและชีวิตของผู้คนจำนวนมากข้างนอกต้องมาเสียง
Almost easier to what?เกือบจะง่ายต่อการอะไร
It's almost good to see you, Merlin.เกือบจะดีละที่ได้เจอเจ้า,เมอร์ลิน
Almost like you've known each other forever.เกือบจะดูเหมือนรู้จักกันมานาน
Almost got killed because of the hours that they keep you here night after night after night.เกือบจะตาย เพราะเวลาที่ พวกเขาเก็บตัวคุณไว้ที่นี่ คืนแล้วคืนเล่า
He almost hit me and then I...เกือบจะตีฉันแล้ว I. ..
About to give up when I saw the lights.เกือบจะถอดใจแล้ว ตอนที่เห็นแสงไฟ
Almost as if you knew the future.เกือบจะถ้าคุณรู้อนาคต
Approaching 200 yards, Captain.เกือบจะถึง 200 หลา กัปตัน
Pretty much a walking billboard for no-fault divorce.เกือบจะถึงขั้นเดินถือป้ายประกาศว่าไปกันไม่ได้
Uh, that's where the "almost" came in.เกือบจะถึงตอนนั้นแล้ว
Yes I am. I'Il be sleeping soon.เกือบจะถึงเวลานอนแล้วล่ะครับ
It's almost time for the big premiereเกือบจะถึงเวลาสำคัญแล้ว
We're nearly there, just wait a bitเกือบจะถึงแล้ว รอเดี๋ยว
You're almost there. Just keep breathing.เกือบจะถึงแล้ว หายใจลึกๆเข้าไว้
Almost there, Mr. Tintin!เกือบจะถึงแล้วนะ คุณตินติน
Almost getting killed is fun?เกือบจะถูกฆ่าเนี่ยนะสนุก?
There's this whole life I had, and I can't remember what it was.เกือบจะทั้งชิวิตของฉัน ฉันจำไม่ได้ว่ามันเป็นยังไง
I thought we had it.เกือบจะทำสำเร็จแล้วเชียว
Some clown ran right into this, nearly took out the electrical box.เกือบจะทำให้เครื่องจ่ายไฟฟ้าพังแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกือบจะ
Back to top