ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อย่างสนใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อย่างสนใจ*, -อย่างสนใจ-

อย่างสนใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างสนใจ (adv.) interestedly See also: attentively Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างตั้งใจ, อย่างสนอกสนใจ Ops. อย่างขอไปที
English-Thai: Nontri Dictionary
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mindfully (adv.) อย่างสนใจ Syn. carefully
harken (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟัง Syn. listen, tune in Ops. disregard, ignore
hearken (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟังอย่างตั้งใจ Syn. listen, heed, tune in Ops. disregard, ignore
tune in (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟัง Syn. listen Ops. disregard, ignore
tune in (vi.) ฟังอย่างสนใจ See also: ฟังอย่างตั้งใจ Syn. listen, heed Ops. disregard, ignore

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อย่างสนใจ
Back to top