ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

อกตัญญู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *อกตัญญู*, -อกตัญญู-

อกตัญญู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
อกตัญญู (adj.) ungrateful Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ Ops. รู้คุณ
อกตัญญู (v.) be ungrateful See also: lack of gratitude Syn. อกตัญญุตา, เนรคุณ Ops. รู้คุณ
English-Thai: HOPE Dictionary
thankless(แธงคฺ'ลิส) adj. ไม่เห็นคุณค่า,ไม่ขอบคุณ,อกตัญญู., Syn. unappreciative
treacherous(เทรช'เชอเริส) adj. ทรยศ,หักหลัง,อกตัญญู,ไร้สัตย์,หลอกลวง,ไม่น่าไว้ใจ,มีเล่ห์เพทุบาย,ไม่มั่นคง,ไม่ปลอดภัย,อันตราย., See also: treacherously adv. treachery n., Syn. faithless,disloyal,misleading,sly
treachery(เทรช'เชอรี) n. การทรยศ,การหักหลัง,ความอกตัญญู,การไม่มีสัจจะ,การไร้สัตย์,ความไม่น่าไว้วางใจ,การมีเล่ห์เพทุบาย,ความไม่มั่นคง,อันตราย, Syn. disloyalty
unfilial(อันฟิล'เลียล) adj. อกตัญญู,ไม่เหมาะที่จะเป็นบุตร., See also: unfilially adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
impiety(n) ความอกตัญญู,ความไม่ศรัทธา
impious(adj) อกตัญญู,ไม่เลื่อมใสศรัทธา,ไม่เคารพนับถือ
ingrate(n) คนเนรคุณ,คนอกตัญญู
ingratitude(n) ความเนรคุณ,ความอกตัญญู
thankless(adj) อกตัญญู,ไม่ขอบใจ,ไม่เห็นคุณค่า
treacherous(adj) ทรยศ,ขายชาติ,หักหลัง,อกตัญญู,ลวงตา
treachery(n) การทรยศ,การขายชาติ,การหักหลัง,การอกตัญญู
ungrateful(adj) อกตัญญู,เนรคุณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ingrate (adj.) อกตัญญู See also: เนรคุณ, ซึ่งไม่รู้คุณ Syn. ungrateful
ungrateful (adj.) อกตัญญู See also: เนรคุณ, ไม่สำนึกบุญคุณ Syn. unappreciative, heedless Ops. grateful
disloyalty (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
ingrate (n.) คนอกตัญญู See also: คนเนรคุณ Syn. ungrateful person, self-seeker
ingratitude (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, disloyalty, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
thanklessness (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. disloyalty, ungratefulness Ops. gratitude, appreciation
ungrateful person (n.) คนอกตัญญู See also: คนเนรคุณ Syn. self-seeker
ungratefulness (n.) ความอกตัญญู See also: ความไม่รู้คุณ Syn. thanklessness, disloyalty Ops. gratitude, appreciation
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Blast you and your estrogenical treachery!แกมันเลว เอสโตรเจนอกตัญญูก็เลว
Had I known you would grow so ungrateful I would have held you inนี่ถ้ารู้ว่าเราจะอกตัญญูแบบนี้ ...ฉันไม่เบ่งเราออกมาหรอก
She just cries and goes on about how ungrateful I amพูดปุ๊บแม่ก็โวยวายเลย หาว่าหนูอกตัญญู
And the ungrateful child has broken my heart.แต่แล้วเจ้าเด็กอกตัญญู ก็ได้หักหลังฉัน
YOUR SISTER WAS REBELLIOUSแล้วก็อกตัญญู กับความรักของแม่ แล้วดูสิว่าเธอจบลงยังไง
Well, now, I don't mean to be ungrateful, Doctor, but why would I waste a second of my time to help her?เอาล่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจอกตัญญูนะคะหมอ แต่ทำไมฉันต้องเสียเวลาในชีวิตฉันไปช่วยเธอด้วย
What do you mean "ungrateful"?คุณหมายความว่ายังไงเรื่องคำว่า "อกตัญญู"
That is the behavior of disrespectful sons...นั่นคือพฤติกรรมของผู้อกตัญญูบิดามารดา
But I'm sensing a lack of gratitude.แต่ฉันรู้สึกถึงความอกตัญญู
I don't want you to feel, I was ungrateful.ผมไม่อยากให้แม่รู้สึกว่าผมอกตัญญู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า อกตัญญู
Back to top