ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หยิ่งในศักดิ์ศรี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หยิ่งในศักดิ์ศรี*, -หยิ่งในศักดิ์ศรี-

หยิ่งในศักดิ์ศรี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หยิ่งในศักดิ์ศรี (v.) be proud of (one´s achievement) Syn. ถือตัว
English-Thai: HOPE Dictionary
amour-propre(อะมัวพรอ' พระ) n., fr. ความรักตัวเอง, ความหยิ่งในศักดิ์ศรี
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
self-respect(เซลฟฺ'รีสเพคทฺ') n. การเคารพตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัว เอง., See also: self-respectful, self-respecting adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-esteem (n.) การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเอง See also: ความภูมิใจในตัวเองอย่างมาก Syn. pride
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Uh, I got too much respect for your intelligence, Tom, to, uh, take that little display of human vanity seriously.อ่า ฉันนับถือนายจริงๆ ทอม ที่ได้แสดงให้เห็นถึง หยิ่งในศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์อย่างจริงจัง
Mm, no. I know carlos. He's proud.อืม ไม่นะ ฉันรู้จักคาร์ลอสดี เขานะหยิ่งในศักดิ์ศรีนะ
He's got a lot of pride.เค้าเป็นคนหยิ่งในศักดิ์ศรีนะ
Mr. Shue is a perfect target for our self-esteem issues:คุณชูส์เป็นเป้าหมายที่ดี สำหรับความหยิ่งในศักดิ์ศรีของเรา
He offered to support her financially, but my mom, who was very proud, turned him down.เขาเลยเสนอว่าจะจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ แต่แม่ผมหยิ่งในศักดิ์ศรี ปฏิเสธเขาไป
Look, Carmen, I know you're a proud woman, but you have to let us help you.คาร์เมน ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีมาก แต่เธอต้องให้เราช่วยนะ
If you give her an envelope of money clumsily, as if she's a leading lady in a tragedy, she bats her eyelashes and says she won't take it.ถ้าเธอเอาเงินให้หล่อน หล่อนจะทำเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรี จ้องตาแล้วก็ตอบว่าไม่รับ
Two houses alike in dignity.สองครอบครัว หยิ่งในศักดิ์ศรี
I've got just a bit too much self-respect for that.แค่บางส่วน คุณหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองเกินไป
Don't you have self-esteem?แม่ไม่รู้จักหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองหรือไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หยิ่งในศักดิ์ศรี
Back to top