ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หนักอกหนักใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หนักอกหนักใจ*, -หนักอกหนักใจ-

หนักอกหนักใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หนักอกหนักใจ (v.) be anxious See also: be worried about, be concerned about, be troubled about Syn. วิตก, ลำบากใจ, หนักอก, หนักใจ, กลุ้มใจ, กังวลใจ Ops. เบาใจ, โล่งใจ, หายกังวล, โล่งอก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
millstone (n.) ภาวะหนักอกหนักใจ See also: เรื่องหนักอก, เรื่องกลุ้มใจ Syn. impediment, load, responsibility, difficulty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Wow. must be hard thinking everyone's a terrorist.ว้าว ต้องเป็นเรื่อง หนักอกหนักใจแน่ๆ ที่คิดว่าทุกคนคือผู้ก่อการร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หนักอกหนักใจ
Back to top