ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

หดหาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *หดหาย*, -หดหาย-

หดหาย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
หดหาย (v.) shrink See also: recoil, shrivel Syn. หด, หาย, ลด Ops. เพิ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
pineal bodyเป็นต่อมเล็ก ๆ ยังไม่ทราบหน้าที่แน่นอน แต่จะหดหายไปเมื่ออายุมากกว่า 7 ปี แต่เชื่อว่าต่อมนี้มีหน้าที่ในการยับยั้งการเจริญเติบโต ช่วยกระตุ้น ACTH ทำให้เข้าสู่วัยรุ่นช้าออกไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And that's a major change.อำนาจของรัฐบาลหดหายไป
Anyone whose wallet's about to get lighter.ทุกคนที่รายได้เริ่มหดหาย
As bad as it was in the other places, it didn't, but the morale went straight down.ที่อื่นก็แย่พอๆกันนะ.. แต่ที่นี่ กำลังใจมันหดหายลงไปเร็วมาก
Suddenly those good old days are goneในทันใดวันสุดสดใสหดหาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า หดหาย
Back to top