ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ลุอำนาจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ลุอำนาจ*, -ลุอำนาจ-

ลุอำนาจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ลุอำนาจ (v.) abuse one´s authority See also: overstep/exceed one´s authority
ลุอำนาจ (v.) take the liberty of See also: claim, assert
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did we attain such mythic powers?เราไม่บรรลุอำนาจ เทพนิยายดังกล่าวหรือไม่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ลุอำนาจ
Back to top