ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พูดมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พูดมาก*, -พูดมาก-

พูดมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดมาก (v.) be talkative See also: babble, be chatty, be gabby Syn. จ้อ, พูดพร่ำ, พูดพล่าม, พูดเป็นต่อยหอย, พูดน้ำไหลไฟดับ
English-Thai: HOPE Dictionary
barber(บาร์'เบอร์) {barbered,barbering,barbers} n. ช่างตัดผม,ช่างโกนหนวดเครา,กัลบก,คนที่พูดมาก vt. ตัดหรือโกนหนวดเครา
belabor(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
belabour(บิเล'เบอะ) {belabored,belaboured,belaboring,belabouring,belabors,belabours} vt. ถกเถียง,พูดมากเกินไปเกี่ยวกับ,กล่าวหา,เหยียดหยาม,ตีแรง
blow-hard(โบล'ฮาร์ด) n. คนขี้คุย,คนพูดมากเกินไป
bore(บอร์) {bored,boring,bores} vi.,vt.,n. อดีตกาลของbear,เจาะรู,ไซ,เจาะช่อง,คว้าน,เปิดทาง,แหวกทาง,ความรำคาญ,คนน่าเบื่อ,คนพูดมาก,สิ่งที่น่าเบื่อ,ทำให้เบื่อหน่าย,ทำให้น่าเบื่อ,รูเจาะ,ช่อง,ส่วนกว้างของลูกสูบ,ปากกระบอกลำกล้องปืน,เครื่องเจาะรู,กระแสน้ำที่ขึ้นอย่า
chatterboxn. คนปากจัด,คนพูดมากเกินไป, Syn. gossip
effuse(อิฟิวซฺ') vt. ไหลออก,ปล่อยออก,การจายออก,ส่องแสง,พูดมาก,พูดน้ำท่วมทุ่ง.
gabby(แกบ'บี) adj. ช่างพูด,ปากมาก,พูดมาก
garrulity(กะรู'ลิที) n. การพูดมาก,การพูดแบบน้ำท่วมทุ่ง, Syn. talkativeness,wordiness
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose
gush(กัช) vi.,vt.,n. (การ) ไหลพุ่ง,ไหลบ่า,ทะลัก,ปะทุ,หลาก,พูดพล่าม,พูดมากเกินไป., See also: gushingly adv., Syn. spurt,spout
gusher(กัช'เชอะ) n. บ่อน้ำมันที่ไหลพุ่งขึ้น,คนพูดมาก,คนพูดพล่าม
gushy(กัช'ชี) adj. พูดมาก,พูดพล่าม, See also: gushily adv. gushiness n., Syn. effusive
jay(เจย์) n. นกที่มีเสียงจ็อกแจ็กชนิดหนึ่ง,คนพูดมาก,คนโง่
loquacious(โลเคว'เชิส) adj. พูดมาก,โว,ช่างพูด., See also: loquaciousness n. ดูloquacious, Syn. talkative,
loquacity(โลควอส'ซิที) n. การพูดมาก,การช่างพูด, Syn. talkativeness,
pedagogism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
pedagoguism(เพด'ดะกอกกิสซึม) n. วีธีสอน,ลักษณะพิเศษของครู,การพูดมาก,การอวดภูมิความรู้
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
talkative(ทอลคฺ'คะทิฟว) adj. ขี้คุย,ช่างคุย,ชอบเจรจา,พูดมาก., See also: talkativeness n., Syn. taciturn
talky(ทอค'คี) adj. พูดมาก,ช่างคุย,มีคำสนทนามาก., Syn. talkative
tattle(แทท'เทิล) vi.,vt.,n. (การ) เปิดเผยข่าว,เปิดเผยความลับ,คุย,นินทา,นินทา,พูดไม่เป็นสาระ,พูดมาก,ซุบซิบ,tattle on ทรยศโดยการเปิดเผยความลับ., See also: tattlingly adv.
tell(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...
voluble(วอล'ลิวเบิล) adj. พูดจาคล่องแคล่ว,พูดมาก., See also: volubility n. volubly adv.
widemouthed(ไวด์'เมาธดฺ) adj. มีปากกว้าง,อ้าปากกว้าง (เช่นด้วยความประหลาดใจ) ,โลภ,พูดมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
blab(vi,vt) พูดพล่อย,พูดมาก,เปิดเผยความลับ
blabbermouth(n) คนพูดพล่อยๆ,คนพูดมาก
bore(n) การไช,การเจาะ,รู,ช่อง,ความน่าเบื่อ,คนพูดมาก
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด
loquacious(adj) ช่างพูด,พูดมาก,เจื้อยแจ้ว,ชอบคุยโว
volubility(n) ความพูดมาก,ความพูดจาคล่องแคล่ว
wordiness(n) การพูดมากไป,การใช้คำฟุ่มเฟือย
wordy(adj) พูดมากไป,ใช้คำฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garrulousnessพูดมาก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
gush (vi.) พูดมาก See also: พูดพล่าม Syn. prate, spout
long-tongued (adj.) พูดมาก See also: ปากมาก, ช่างนินทา Syn. talkative, chattering Ops. speechless
mouthy (adj.) พูดมาก See also: พูดหยาบคาย
mouthy (sl.) พูดมาก See also: พล่ามไม่หยุด
noise (vi.) พูดมาก See also: แพร่กระจายข่าว, ทำเสียงดัง
spout (vi.) พูดมาก See also: พูดน้ำไหลไฟดับ Syn. gush, expound
talky (adj.) พูดมาก See also: ช่างคุย, มีคำสนทนามาก Syn. talkative
well-oiled (sl.) พูดมาก See also: พูดไม่หยุด
loquacious (adj.) พูดมาก (คำที่เป็นทางการ) See also: ช่างพูด Syn. verbose, voluble, talkative
yack (sl.) พูดมากน่าเบื่อ
belabor (vt.) พูดมากหรือตอกย้ำเกิน
belabour (vt.) พูดมากหรือตอกย้ำเกิน
by word of mouth (idm.) ด้วยการพูดมากกว่ากระทำ
gabbin (sl.) พูด (มักหมายถึงพูดมาก)
loose-tongued (adj.) ที่พูดมาก See also: พูดพล่อย, พูดไม่ยั้งปาก
loquacity (n.) การพูดมาก See also: การช่างพูด
uncommunicatively (adv.) อย่างไม่พูดมาก See also: อย่างสงบปากคำ
volubility (n.) การพูดมาก
volubly (adv.) อย่างพูดมาก
windbag (sl.) คนพูดมาก See also: คนคุยโม้โอ้อวด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
I've really nothing more to sayฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้จริงๆ
I hate people that talk too muchฉันเกลียดคนที่พูดมากเกินไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You drink too much, which makes you talk too much, and I can't have that.นายดื่มมากไป ทำให้นาย พูดมาก และฉันปล่อยไม่ได้
That's what he does, he talks. You don't know that?เขาก็เป็นแบบนั้นแหละ พูดมาก ไม่รู้รึไง?
Just shut up and pour me a drink, bitch.พูดมาก รินมาให้ฉันแก้วนึง ซื่อบื้อ
Talk more like an old man.พูดมากๆหน่อย เหมือนคนแก่หน่ะ
You're a bit lippy. - Yeah, I get that from you. - Mm-hmm.พูดมากนะเรา หนูได้มาจากพ่อนั่นแหละ / อืมม ..
Shut up! Just jump! Jump!พูดมากน่า แกก็โดดลงไปเองสิ!
Even more words than arrows.พูดมากยิ่งกว่าจำนวนลูกธนูอีก
Say a word and I will crush your balls.พูดมากอีกคำ ชั้นจะบีบให้เละเลย
Speak and be heard, my superfriends.พูดมากำลังรับฟัง, เพื่อนสุดยอดของชั้น
Now, that's saying a lot! Go on, get out of here.พูดมากเกินไปแล้ว ไปเถอะ ไปให้พ้น
How about I'll lay my piss in your face?พูดมากเดี๋ยวปั๊ดฝังหมัดไว้ในปาก
Why don't you shut up before I slit your throat and watch the dust come out.พูดมากเดี๋ยวพ่อ ปาดคอให้ขี้เถ้าฟุ้งซะเลยนี่
There may be snow on the mountaintop, but there's fire in the valley.พูดมาก็เห็นลิ้นไก่เลยนะ
You talk too much. Shut up.พูดมากไปละนะแก หุบปากซะ
Too much talking, lady, and not enough trimming.พูดมากไปแล้ว ยัยหนู , ของตกแต่งยังไม่พอเลย
I don't like to brag, but if I appeared to you just as God how I really am, what I really am, your mind couldn't grasp it.ผมไม่ชอบพูดมาก แต่ถ้าต้อง เปรียบเทียบกับคุณ ผมคือพระเจ้า ผมเป็นใคร จริง ๆ ผมคืออะไรกันแน่ คุณคงไม่สามารถเข้าใจได้
Look, I don't have time for long speeches, I want you to drive the tanker.ฟังนะ ผมไม่มีเวลาพูดมาก ผมอยากให้คุณขับรถน้ำมัน
So, Richards was telling the truth.งั้น,ที่ริชาร์ดพูดมาก็เป็นความจริงซิ
About what I said before you know about not needing you and all, like...เกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดมาก่อน ... ... คุณรู้ว่า ... ... เกี่ยวกับการไม่ต้องให้คุณและทุกคนที่ต้องการ ...
So she says, "Shut up! You're always talking. "เธอเลยพูดว่า, "หุบปาก พูดมากไปละ"
You through?- พูดมากไปรึเปล่าพ่อ
"They" talk a lot, don't they?"พวกเขา" พูดมากทำพวกเขาไม่?
It wasn't until a month went by that he opened his mouth to say more than two words to somebody.มันไม่ได้จนกว่าจะถึงเดือนไปโดยที่เขาเปิดปากของเขา ที่จะพูดมากกว่าสองคำกับใครบางคน
Give me my sandwich and stop bein' a prick.แซนวิชก็แซนวิชเอามาซี่พูดมากอยู่ได้
Fuckin' talk more than any shrink I ever seen in my life.คุณพูดมากกว่าหมอคนอื่นที่ผมเคยเจอ
So everything you just said...งั้นทั้งหมดที่พูดมาก็...
Oh, they're quite chatty once you get them started.พวกเค้าพูดมากขึ้น หลังจากที่เธอเริ่มชวนคุยหนะ
Those familiar words open every graduation address at Smallville High and I use them deliberately, because the rest of my speech will not be so reassuring.คำพูดเปิดงานที่คุ้นเคยทุกๆ ปี ของโรงเรียนของเรา ฉันจะใช้มันอย่างรอบคอบที่สุด เพราะว่ายิ่งพูดมาก อาจจะทำให้ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่
It seems with three games to goเร็วเถอะน่า ไม่ต้องพูดมากเลย
What's taking you so long?ทำไมต้องให้พูดมากด้วย?
I get talkative around coma patients.อยู่ใกล้คนป่วยโคม่าแล้วฉันพูดมาก
Did I really talk too much?ชั้น... พูดมากเกินไปจริงๆ เหรอ
It's really kicking in right now.-อย่าพยายามพูดมาก เข้าใจ? -พูดมากนี่นะ? ฉันกำลังจะไปกล่าวสุนทรพจน์นะ
Sorry, the position of annoying talking animal has already been taken.โทษที ตำแหน่งสัตว์พูดมาก และน่ารำคาญ ไม่ว่างนะ .
Uh, I'm talking too much, aren't I?อ่า ฉันพูดมากไปรึป่าวเนี่ย?
You talk a lot for someone who won't pay his rent.ถึงใช้เอาใช้เอา ค่าเช่าเดือนนี้ไม่ยอมจ่าย ยังจะพูดมากอีก
Cut the bullshit. We want two people killed. Name your price.ไม่ต้องพูดมากอ่ะ เราจะให้ฆ่าคนสองคน บอกราคามาเท่าไหร่
That's probably true.ที่พูดมาก็ถือว่าถูกนะ.
It's strange but when you were around, I hated your guts, but your absence has me missing you.แปลกนะตอนที่พี่อยู่ ฉันเกลียดตอนที่พี่พูดมาก แต่พอพี่ไม่อยู่ ฉันกลับคิดถึงพี่มาก
You know what I've wanted to say the most since 7?เธอรู้ไหมว่าอะไรที่ฉัน อยากพูดมากที่สุด ตอนอายุ 7 ขวบ ?

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พูดมาก
Back to top