ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พินิจพิเคราะห์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พินิจพิเคราะห์*, -พินิจพิเคราะห์-

พินิจพิเคราะห์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พินิจพิเคราะห์ (v.) examine See also: peruse, scrutinize, study, investigate, explore Syn. พิจารณา, วิเคราะห์, พินิจพิจารณา
English-Thai: HOPE Dictionary
scrutinise(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
scrutinize(สครู'ทะไนซ) vt.,vi. เข้าใจ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจสอบอย่างละเอียด,ตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน., See also: scrutinisation n. scrutinization n. scrutiniser n. scrutinizer n., Syn. probe,scan
search(เซิร์ชฺ) vt.,vi. ค้น,หา,ตรวจสอบ,สอดส่อง,สอบถาม,สืบหา,สืบสวน,พินิจพิเคราะห์ -Phr. (search me คำอุทานแสดงการปฎิเสธ) n. การค้น,การหา,การตรวจสอบ,การสืบสวน,การสอบสวน., See also: searchable adj. searchness, Syn. probe
sense(เซนซฺ) n. ความรู้สึก,ไหวพริบ,ประสาททั้งห้า,ประสาทสัมผัส,อินทรีย์สัมผัส,เหตุผล,ความสามารถในการพินิจพิเคราะห์,สติสัมปชัญญะ,ความฉลาด,ความสังหรณ์,ความหมาย,นัย,แนวทาง,ทิศทาง vt. รู้สึก,ตระหนัก,เข้าใจความหมาย,เข้าใจ,ฟื้นขึ้น (จากการสลบ) ,สำนึก,สังหรณ์,ตื่นตัว. -
survey(เซอเว') vt.,vi.,n. (การ) สำรวจ,รังวัด,ตรวจสอบ,พินิจพิเคราะห์,ตรวจตรา, See also: surveyable adj.
surveying(เซอเว'อิง) n. การสำรวจรังวัด,อาชีพการสำรวจรังวัด,การตรวจสอบ,การพินิจพิเคราะห์,การสำรวจ
English-Thai: Nontri Dictionary
discriminate(vi) แยกแยะได้,เห็นความแตกต่าง,รู้จักเลือก,พินิจพิเคราะห์
discreet(adj) สุขุม,ระมัดระวัง,รอบคอบ,พินิจพิเคราะห์,ไตร่ตรอง,ยั้งคิด
scrutinize(vt) พินิจพิเคราะห์,พิจารณา
scrutiny(n) การพินิจพิเคราะห์,การพิจารณา
subsume(vt) จัดหมวดหมู่,รวมพวก,พินิจพิเคราะห์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reflective learningการเรียนรู้แบบพินิจพิเคราะห์ [การจัดการความรู้]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cogitate (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
cogitate (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, ขบคิด Syn. consider, contemplate, meditate, ponder
scrutinize (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ Syn. view, study
scrutinize (vi.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา, ตรวจสอบ
think out (vt.) พินิจพิเคราะห์ See also: พิจารณา
contemplate (vt.) สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์ Syn. gaze at, notice
perusal (n.) การพินิจพิเคราะห์ See also: การตรวจละเอียด, การพิจารณา Syn. scrutiny, survey
scrutinizer (n.) ผู้พินิจพิเคราะห์
scrutinizingly (adv.) อย่างพินิจพิเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That's gonna be tricky if you're scrutinizing her every move.นั่นคงจะยากหน่อย ถ้าคุณพินิจพิเคราะห์เธอทุกฝีก้าว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พินิจพิเคราะห์
Back to top