ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

พรมแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *พรมแดน*, -พรมแดน-

พรมแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
พรมแดน (n.) frontier See also: border, boundary line Syn. เขตแดน, ชายแดน, แนวพรมแดน, แนวเขตแดน, แนวเขต
พรมแดนการเมือง (n.) political boundary
English-Thai: HOPE Dictionary
border linen. เส้นพรมแดน,เส้นเขตแดน
borderlandn. พรมแดน,ภาวะที่ไม่แน่นอน,เขตแดนที่คลุมเครือ,ความก้ำกึ่ง, Syn. border
borderlineadj. ตามพรมแดนตามชายแดน,ก้ำกึ่ง, Syn. indeterminate
cadastraladj. แสดงขอบเขตหรือเส้นพรมแดนหรือที่ดินหรือภูมิภาค
conterminousadj. มีพรมแดนร่วมกัน,ซึ่งบรรจบกันตรงปลาย., See also: conterminousness n. ด
continent(คอน'ทะเนินทฺ) n. ทวีป,ผืนแผ่นดินใหญ่ (ซึ่งต่างจากเกาะหรือคาบสมุทร) ,ส่วนที่ต่อเนื่องกัน,สิ่งที่เป็นที่บรรจุหรือพรมแดน -Phr. (the Continent ผืนแผ่นดินใหญ่ของยุโรป (ซึ่งต่างจากเกาะอังกฤษ) ,adj. ซึ่งควบคุมตัวเอง, Syn. abstinent ###A. le
frontier(ฟรันเทียร์') n.,adj. ชายแดน,พรมแดน,แนวใหม่, Syn. boundary
hot pursuitการไล่ติดตามอาชญากรหรือข้าศึกอย่างกระชั้นชิด เช่นการข้ามพรมแดน
mark(มาร์ค) n. คะแนน,เครื่องหมาย,หมาย,แกงได,รอย,จุด,แต้ม,เป้า,เป้าหมาย,สัญลักษณ์,มาตรฐาน,ความสำคัญ,ชื่อเสียง,เส้นเริ่มออกวิ่ง,พรมแดน,หน่วยเงินตราของเยอรมน vt. ทำเครื่องหมาย,ทำรอย,ทำให้เป็นแผลเป็น,เป็นมลทิน,ทำให้เป็นจุด,ชัด,กะ,แสดงให้ปรากฎชัด,เพ่งเล็ง,มุ่งหมาย,บันทึก,ระวัง,สังเกต
wild westn. พรมแดนด้านตะวันตกของอเมริการะหว่างศตวรรษที่ 19 ก่อนที่จะมีรัฐบาลที่มั่นคงในเวลาต่อมา
English-Thai: Nontri Dictionary
border(n) ริม,ขอบ,เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน,อาณาเขต
borderland(n) เขตแดน,ชายแดน,พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน,เส้นพรมแดน,เส้นแบ่งเขต,เส้นกั้นอาณาเขต
coast(n) ชายฝั่ง,ฝั่งทะเล,เขตแดน,พรมแดน
frontier(n) พรมแดน,ชายแดน,เขตแดน,ขอบเขต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
boundaryแนวพรมแดน, แนวแบ่งเขต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
frontierแนวพรมแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
borderland (n.) พรมแดน
Wild West (n.) พรมแดนด้านตะวันตกของอเมริกาเมื่อศตวรรษที่ 19
illimitable (adj.) ไร้พรมแดน (คำทางการ) See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต Syn. boundless, limitless Ops. limitable
limitless (adj.) ไร้พรมแดน (คำทางการ) See also: ไร้เขตแดน, ไร้ขอบเขต Syn. boundless Ops. limitable
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is near the border. Highway 15.ใกล้ๆ พรมแดน ทางหลวงสาย 15
The frontiers of the future are not on any map.พรมแดนของอนาคตไม่ได้อยู่บนแผนที่
Borders are closed and flights have been grounded, stranding millions of travelers.พรมแดนจะถูกปิดและเที่ยวบิน ได้รับการสายดิน stranding ล้านของนักเดินทาง
They only allow us here because we're helping with the wounded.เราเป็นแพทย์อาสาไร้พรมแดน
But you are about to cross an invisible border into mainland China.แต่คุณกำลังจะข้ามพรมแดนที่มองไม่เห็นเข้ามาในจีนแผ่นดินใหญ่
Your father is being held in the Castle of Brunwald, on the Austrian-German border.พ่อของคุณถูกจับไปไว้ที่ปราสาทบรูนวอลด์, อยู่ตรงพรมแดนระหว่างออสเตรียกับเยอรมัน
I hope I can make it across the border.ฉันหวังว่าฉันสามารถทำให้มันข้ามพรมแดน
Well, if this isn't a mountain, then Anson might just as well redraw the border and put us all in England, God forbid.คือถ้าที่นี่ไม่ใช่ภูเขา แอนสันก็อาจจะขีดเส้นพรมแดนใหม่ และเอาเรารวมไปกับอังกฤษ
Everything. All boundaries, all time.จากทุกอย่าง ไร้พรมแดน ไร้เวลา
There are no new frontiers within our borders.ไม่มีเขตแดนหรือพรมแดนใหม่เหลืออยู่อีกในประเทศนี้
Breaking news from the U.S.-Mexico border.ข่าวด่วนจากพรมแดนสหรัฐ-เม็กซิโก
Just half an hour ago, Mexican officials closed the border...เมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้ว รัฐบาลเม็กซิกันสั่งปิดพรมแดน...
These people came in anticipation of crossing into Mexico.ผู้คนซึ่งหวังข้ามพรมแดนเข้าไปยังเม็กซิโก
Instead, they've been met with closed gates.แต่ต้องมาพบกับการปิดพรมแดน
This is only possible because the president was able to negotiate a deal to forgive all Latin American debt in exchange for opening the border.ที่เป็นแบบนี้เพราะท่าน ปธน. ยอมตกลง... ... ล้างหนี้ทั้งหมดให้ลาตินอเมริกา เพื่อแลกเปลี่ยนกับการเปิดพรมแดน
I'll cross the border through Tecate... that will get us to San Diego super fast.ผมจะข้ามพรมแดนผ่านทีเคท จะได้ไปถึงซานดิเอโกเร็วขึ้น
This is the border between Haiti and the Dominican republic.นี่คือพรมแดนระหว่างไฮติกับสาธารณรัฐโดมินิกัน
Canadian and mexican border patrols have all the mug shots.ด่านพรมแดนแคนาดากับเม็กซิโก เตรียมพร้อมแล้วครับ
Bortac's on high alert.เจ้าหน้าที่พรมแดน เตรียมพร้อมระดับสูงสุด
See if we can get the mexican border patrol to set up checkpoints 50 miles in.บอกให้เจ้าหน้าที่พรมแดนเม็กซิโก ตั้งด่านตรวจระยะ 50 ไมล์
And not... south of the border.และไม่ใช่... พรมแดนทางใต้
I just hoped you crossed the border by now.ฉันหวังว่าคุณจะข้ามพรมแดนไปได้
No more sneaking people over the border in the middle of the night?ไม่มีคนทำลับๆ ล่อๆ แถวพรมแดน ตอนกลางคืนแล้วด้วย
We make a trade with you at the border and if you walk away, well you walk awayเราจะสร้างอาชีพให้แกตอนไปที่พรมแดน และถ้าแกเดินจากไป แกเดินจากไป
You take your chances on the border pretending to be Bobby Z or we leave you here at the Hotel Californiaแกควรใช้โอกาสนี้ในการไปที่พรมแดน เพื่อเป็นบ๊อบบี้ ซี หรือจะให้เราจากแกไปที่นี่ กลับไปยังโรงแรมแคลิฟอร์เนีย
It's a dangerous place, the borderมันเป็นสถานที่อันตราย แถวพรมแดนน่ะ
Well my mom was always going back back and forth across the borderก็แม่ข้ามไปมาอยู่เสมอระหว่างพรมแดน
I heard about your young partner getting his head blown off at the borderฉันได้ยินว่าคู่หูหนุ่มของแก โดนยิงหัวที่แถวพรมแดน
All you had to do was kill Keamey at the border like we planned.- ใช่ แล้วนายได้ฆ่าเคอร์นี่ที่พรมแดน ตามที่วางแผนไว้ล่ะ
Near the border of Afghanistan.ใกล้กับพรมแดน อัฟกานิสถาน
Deal always was outlaws live in Charming, shit beyond the borders.แลกผลประโยชน์คือ โจรผู้ร้ายอาศัยอยู่ในชาร์มมิ่ง ผลเสียขยายไปสู่พรมแดน
Perhaps,finally,by using the flesh of human beings to replicate the flesh of human beings this madman who moves silently among us has crossed art's final frontierบางที ในที่สุด ก็มีการใช้เนื้อมนุษย์กลับมาทำเนื้อมนุษย์... ชายบ้าผู้นี้ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบท่ามกลางพวกเรา ได้ก้าวข้ามพรมแดนสุดท้ายของศิลปะ
They will soon cross the border.พวกเขาจะข้ามพรมแดนมาเร็วนี้ๆ
Inject it in your neck when you pass the official border.ฉีดเข้าที่คอหลังจากที่นายผ่านข้ามพรมแดนได้แล้ว
Girls, we made it across the border.สาวน้อย พวกเราข้ามพรมแดนสำเร็จแล้ว
Your Highness, they've crossed the Canadian border.ท่านประมุขพวกเขาข้ามพรมแดนคานาดาแล้ว
It was destroyed right after we crossed the border.มันถูกทำลาย หลังจากที่.. พวกเราข้ามพรมแดนไปแล้ว
Just help me get the kids to the city. You can head to the border from there.แค่ช่วยผมพาเด็กๆเข้าไปในเมือง แล้วนายก็ตรงไปยังพรมแดนจากที่นั่นได้
He is not here today. He's across the border.วันนี้เขาไม่อยู่ที่นี่ เขาข้ามไปพรมแดน
He's moved more heroin across the border than anybody did in ten yearsไอ้หมอนี้ส่งผงขาวข้ามพรมแดน มากกว่าเอสโคบาเคยส่งมามากกว่าสิบปี

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า พรมแดน
Back to top