ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ฝ่ายปกครอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ฝ่ายปกครอง*, -ฝ่ายปกครอง-

ฝ่ายปกครอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฝ่ายปกครอง (n.) administration
English-Thai: HOPE Dictionary
caliph(แคล'ลิฟ) n. กาหลีบ,ผู้นำฝ่ายปกครองและศาสนาในประเทศอิสลาม, See also: caliphal adj. ดูcaliph, Syn. calif,kalif,khalif
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
administration๑. การบริหาร๒. ฝ่ายปกครอง๓. รัฐบาล (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
magistrate (n.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง See also: พนักงานปกครอง Syn. jurist, justice, officer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But now even the government is paying more attention to her!หนำซ้ำ ฝ่ายปกครองให้ความสนใจที่ พระสนมยูนอีกเพคะ!
He waited until he had enough supporters in government.พระองค์รอจนกระทั่งพระองค์มี ผู้สนับสนุนในฝ่ายปกครองเพียงพอ
I want to reform our government.เราต้องการปฏิรูปฝ่ายปกครองของพวกเรา
The post has full veto authority over town policy, including eminent domain decisions.เขาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ โหวตลงคะเเนนเสียงฝ่ายปกครองเมือง การพิพากษากรรมสิทธิ์เหนือที่ดินเข้าด้วยกัน
Her father albinius holds the magistrate's ear.อัลบิเนียสพ่อของเธอมีเส้นกับ พวกฝ่ายปกครอง
If your father where to speak to the magistrate.ถ้าหากพ่อเจ้าพูดกับ ฝ่ายปกครอง
By the gods, by the magistrate,จากพระเจ้า , จากฝ่ายปกครอง
Ovidius' cousin is the magistrate.ญาติของออวิเดียส คืิอฝ่ายปกครอง
The magistrate's cousin?ญาติของฝ่ายปกครอง น่ะ หรอ
If he complains to the magistrate, I worry--ถ้าเกิดเขาไปแจ้งฝ่ายปกครองล่ะ
And talked to the administration.แล้วก้คุยกับฝ่ายปกครอง
And besides, does she have any supporters in government?และก็จะนางมีคนใน ฝ่ายปกครองเป็นผู้สนับสนุนงั้นหรือ
After all, she's only a lowborn girl with no influence in government.นางเป็นแค่คนชั้นต่ำที่ไม่มีอิทธิพล ในฝ่ายปกครอง
This secret government killing activity, that's why I don't pay taxes.มันเป็นหน่วยสังหารลับของฝ่ายปกครอง -นี่ไง ข้าถึงไม่ยอมจ่ายภาษี
I checked with the office.ฉันตรวจสอบกับฝ่ายปกครองแล้ว
Especially not for a government that thinks nothing of us.ผมนึกว่าฝ่ายปกครองสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจนี้
This is best left to the local authority.มันจะดีกว่า หากปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองท้องถิ่น
So send me to the principal's office.งั้นก็ส่งฉันไปที่ห้องฝ่ายปกครองสิ
I told my parents, and we went to the school administration.ฉันบอกพ่อกับแม่ แล้วเราไปก็ที่ฝ่ายปกครองของโรงเรียน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ฝ่ายปกครอง
Back to top