ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ผลิดอกออกผล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ผลิดอกออกผล*, -ผลิดอกออกผล-

ผลิดอกออกผล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผลิดอกออกผล (v.) profit See also: benefit, benefit in return
ผลิดอกออกผล (v.) fruit See also: bloom
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abundancy (n.) การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก Syn. fruitfulness, productivity
fecundity (n.) การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก Syn. abundancy, fruitfulness, productivity
fruitfulness (n.) การผลิดอกออกผลเป็นจำนวนมาก Syn. abundancy, productivity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world is immense, those who follow the righteous path thrive, those who do not become extinct.เพราะรู้ว่ามันจะผลิดอกออกผล หลังผ่านการเดินทางยาวนาน
This yam was about to bloom.มันเทศนี่กำลังจะผลิดอกออกผล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ผลิดอกออกผล
Back to top