ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บ่ายหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บ่ายหน้า*, -บ่ายหน้า-

บ่ายหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่ายหน้า (v.) head toward See also: head for, move toward Syn. มุ่งหน้า, มุ่งตรง
บ่ายหน้า (v.) turn the face from Syn. เบือนหน้า, หันหน้า
English-Thai: HOPE Dictionary
head(เฮด) n. ศีรษะ,ส่วนหัว,สมอง,ตำแหน่งผู้นำ,ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย,ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ,ที่หนึ่ง,สำคัญ,เกี่ยวกับหัว,ข้างหน้า vt. นำหน้า,เป็นผู้นำ,เป็นหัวหน้า,หันหน้าไปทาง,บ่ายหน้าไปทาง,ต่อหัว,จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า,ออกเดิ
nose(โนซ) {nosed,nosing,noses} n. จมูก,อวัยวะสูดอากาศหายใจ,หัวสูบ,พวยกา,หัวเครื่องบิน,หัวเรือ,หัวไม้ตีกอล์ฟ -v. ดมกลิ่น,บ่ายหน้า,ทิ่มหัว,สัมผัสหรือถูด้วยจมูก -Phr. (by a nose เส้นยาแดง) -Phr. (on the nose แม่นยำ ถูกต้อง)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It's time for us to be heading homeถึงเวลาที่เราต้องบ่ายหน้ากลับบ้านแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If we're going to find her, that's where we'll have to go.หากเราจะตามหานาง ก็ควรบ่ายหน้าไปทิศนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บ่ายหน้า
Back to top