ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

บทบาท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *บทบาท*, -บทบาท-

บทบาท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
bit(บิท) 1. n. ดอกสว่าน,สิ่งค้ำ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ครู่เดียว,การกระทำ,บทบาทเล็กน้อย,เหรียญเล็ก ๆ ,หน่วย,กริยาช่อง 2 และ 3 ของ bite, บิต, 2. ในระบบเลขฐาน 2 หมายถึงตัวเลข 0 และ 1, หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุด โดยที่หนึ่งบิตจะต้องเพียงพอต่อการบอกความแตกต่างระหว่างข้อมูลประเภท "ใช้" ในปัจจุบันมักใช้บิตเป็นหน่วยวัดตัวประมวลผล (microprocessor) ของไมโครคอมพิวเตอร์ ว่าเป็นขนาด 8 บิต 16 บิต หรือ 32 บิต ถ้าจัดบิตเป็นชุดที่เรียกว่าไบต์ (byte) ซึ่งปกติจะมี 8 บิต จะใช้เป็นรหัสเก็บข้อมูลต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข ตัวอักษร ฯ ดู byte ประกอบ
butch(บูช) n. คนร่วมเพศเดียวกันและมีบทบาทมากกว่า,ผู้กระทำlesbianism
character(แค'ริคเทอะ) n. ตัวอักษร,อักขระ,อุปนิสัย,คุณสมบัติ,ลักษณะพิเศษ,หลักความประพฤติ,ความรักหรือหยิ่งในศักดิ์ศรี,ชื่อเสียงที่ดี,เกียรติคุณ,ฐานะตัวในเรื่อง,บทบาทในละครหรือภาพยนตร์,สัญลักษณ์, See also: characterisation,characterization n.
disfunctionaladj. ซึ่งสูญเสียบทบาทหรือหน้าที่ไป
dnaabbr. deoxyribonucleic acid หรือ desoxyribonucleic acid เป็น nucleic acids มีบทบาทเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะทางกรรมพันธุ์และในการสร้างโปรตีน
dominant(ดอม'มะเนินทฺ) adj. ซึ่งครอบงำ,มีอำนาจเหนือ,ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,ซึ่งปกครอง,เด่น n. ตัวสำคัญ, Syn. superior,major
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
jekyll and hyde(จี'คัล,เจค'คัล) n. บุคคลผู้มี2บทบาท (ดีและเลว) ,ผู้มีบุคลิกภาพ สองแบบ (ดีและเลว)
man about townคนสังคมจัด,ผู้มีบทบาทมากในสังคม,ชาวกรุง
move(มูฟว) vi. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,เดิน,ก้าวหน้า,เจริญ,จำหน่ายไป,จากไป,ถ่ายท้อง,มีบทบาท,ดำเนินการ,เสนอ. vt. เคลื่อนที่,เคลื่อนไหว,กระตุ้น,ดลใจ,เร้าใจ,แหย่,ทำให้ถ่ายท้อง,จำหน่ายไป,เสนอ. n. การเคลื่อนที่,การเคลื่อนไหว,การเปลี่ยนถิ่นที่อยู่,การสู่จุดหมายปลายทาง,การเดินหมากรุก,แต้ม,การรกระทำ
overtone(โอ'เวอะโทน) n. เสียงประกอบ,เสียงสอดแทรก,เสียงสูงคู่แปดที่ผสมอยู่กับเสียงต่ำ,ความหมายรอง,บทบาทรอง,การแย้มให้รู้,การพูดเป็นนัย
platelet(เพลท'ลิท) n. เกล็ดเลือด มีบทบาทเกี่ยวกับจับตัวเป็นลิ่ม หรือก้อนของเลือด
role?le (โรล) n. บทบาท,หน้าที่,ภารกิจ
swim(สวิม) {swam,swum,swimming,swims} vi.,vt.,n. (การ) ว่าย,ว่ายน้ำ,ลอยน้ำ,ลอยคว้าง,ล่องลอย,ท่วม,จุ่ม,แช่,วิงเวียนศรีษะ,ทำให้ว่ายน้ำ,ทำให้ลอยตัว. in the swim มีบทบาทมาก, See also: swimmer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ
enact(vt) ประกาศเป็นกฎหมาย,แสดงบทบาท,ออกพระราชบัญญัติ
function(n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ
impersonate(vt) แสดงบทบาท,เสแสร้ง,ปลอมตัว
part(n) ส่วน,ฝ่าย,ข้าง,หน้าที่,บทบาท,ตอน,บริเวณ
role(n) หน้าที่,บทบาท,ภารกิจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
role of oppositionบทบาทของฝ่ายค้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Actingการแสดงบทบาท [TU Subject Heading]
Activeว่องไว, ทำงานมาก, โรคในระยะติดต่อ, มีบทบาทเป็นผู้ชาย, ทำงาน, กำลังดำเนินอยู่ [การแพทย์]
Institute of Directorsสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยองค์กรที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ อันได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและสนับสนุนกรรมการของบริษัทให้สามารถทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเวทีสำหรับกรรมการบริษัทในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และการบริหารงานของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทให้เป็นที่น่าถือมากยิ่งขึ้น [ตลาดทุน]
Job Descriptionพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ, การทำรายละเอียดของงาน [การแพทย์]
Money marketตลาดเงิน ตลาดเงินคือตลาดที่มีการระดมเงินทุนและการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี การโอนเงิน การซื้อขายหลักทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงินและตั๋วเงินคลัง เป็นต้น เป็นที่รวมกลไกทั้งหลายที่ทำให้การหมุนเวียนของเงินทุนระยะสั้นเป็นไปด้วยดี อันได้แก่ การจัดหาเงินทุนเพื่อการประกอบการของธุรกิจ การให้สินเชื่อแก่บุคคลและการจัดหาเงินทุนระยะสั้นให้แก่ภาครัฐบาล แบ่งเป็น 1. ตลาดเงินในระบบ ซึ่งประกอบด้วยสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์และธนาคารกลาง กิจกรรมสำคัญในตลาดเงินในระบบ ได้แก่ การกู้ยืม ระหว่างธนาคารด้วยกันเอง (Inter-bank loan หรือ Call loan) ระยะเวลาตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป การกู้ โดยตรงหรือเบิกเกินบัญชี (Loan and overdraw) โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้โดยขายตราสาร ทางการเงิน ตั๋วเงินคลัง ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตราสารการค้า ตลอดจนตราสารที่ธนาคารรับรอง 2. ตลาดเงินนอกระบบ ซึ่งไม่มีกฎหมายรองรับสถานภาพ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การให้กู้ การเล่นแชร์ 3. การขายฝาก ฯลฯ ตลาดเงินนอกระบบยังมีบทบาทมากในประเทศกำลังพัฒนา [ตลาดทุน]
Role expectationการคาดหวังตามบทบาท [TU Subject Heading]
Multinational Companyบริษัทข้ามชาติบริษัทที่มีฐานการผลิตหรือการลงทุนโดยตรงอยู่ในต่างประเทศอย่างน้อยหนึ่งประเทศและครอบคลุมกิจการระดับโลก ตัวอย่างของบริษัทประเภทนี้ อาทิ บริษัทน้ำมันเอสโซ่ (Esso) หรือ เอกซอน (Exxon) ของสหรัฐอเมริกา บริษัทข้ามชาติได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 20 และมีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่บริษัทข้ามชาตินั้นๆ เข้าไปดำเนิน กิจการโดยเฉพาะการจ้างงาน การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศนั้น อย่างไรก็ตามบทบาทในแง่ลบของบริษัทข้ามชาติต่อประเทศที่เข้าไปลงทุน ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่โดยเฉพาะในด้านการใช้ทรัพยากรธรรมขาติอย่างมากของของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศในระยะยาว [ปิโตรเลี่ยม]
Next Generation Networkเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์
Open accessการเข้าถึงแบบเสรีในช่วงเวลา 20 ปี ที่ผ่านมา ห้องสมุดทั่วโลกโดยเฉพาะห้องสมุดในประเทศกำลังพัฒนา ประสบปัญหาเรื่องงบประมาณที่มีจำกัดในการบอกรับวารสารวิชาการที่มีราคาสูง เนื่องจากแนวโน้มราคาวารสารวิชาการมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง โดยเฉพาะวารสารวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ ห้องสมุดในฐานะที่อยู่ต้นทางในการให้บริการแก่ผู้ใช้ จำเป็นต้องคำนึงถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และมาตรการ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งขณะนี้กระแสวารสารที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Open Access) กำลังได้รับความสนใจและมีบทบาทสำคัญมาก จากผู้ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะวิกฤติของวารสารวิชาการนั่นเอง
Sunrise Industry อุตสาหกรรมตะวันรุ่ง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ [สิ่งแวดล้อม]
Sunset Industry อุตสาหกรรมตะวันตกดิน ดู Sunrise Industry (Sunrise Industry หมายถึง อุตสาหกรรมที่มีความเจริญเติบโตสูงจนเชื่อกัน ว่า จะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของระบบเศรษฐกิจในอนาคต แทนอุตสาหกรรมดั้งเดิมที่เติบโตมานานและค่อย ๆ ลดอัตราการเจริญเติบโตลง (sunset industry) แม้ว่าอุตสาหกรรมเดิมซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมหนังต่าง ๆ จะยังคงมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจอยู่ แต่เชื่อกันว่าบทบาทนำในการเป็นแหล่งจ้างงานจะถูกแทนที่โดยอุตสาหกรรมดาว รุ่ง ซึ่งได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงและที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมบริการ ) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cue (n.) บทบาท
hat (n.) บทบาท See also: ตำแหน่ง
place (n.) บทบาท Syn. role
role (n.) บทบาท See also: หน้าที่, ภารกิจ Syn. duty, function, position
title role (n.) บทบาทสำคัญ
mantle (n.) บทบาทหน้าที่ See also: ตำแหน่งหน้าที่, ความรับผิดชอบ
intendancy (n.) บทบาทหน้าที่ของฝ่ายควบคุมด้านการบริหาร
part (n.) บทบาทในการแสดง See also: บทบาท
character (n.) บทบาทในละคร See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ Syn. part, persona, role, theatrical role
persona (n.) บทบาทในละคร See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ Syn. part, role, theatrical role
theatrical role (n.) บทบาทในละคร See also: บทบาท, บทบาทในภาพยนตร์ Syn. part, persona, role
cast in (phrv.) มอบบทบาท See also: ให้รับบท
character (adj.) ที่แสดงบทบาท See also: ที่สวมบท, ที่สวมบทบาท
enter into (phrv.) เริ่มมีบทบาท
flesh out (phrv.) ทำให้สมจริงมากขึ้น (บทบาท) Syn. fill out
ham (n.) นักแสดงที่แสดงเกินบทบาท See also: การแสดงด้วยอารมณ์ที่เกินความเป็นจริง
instrumental in doing something (idm.) มีบทบาทสำคัญในการทำบางสิ่ง
play (vt.) แสดงหรือเล่นบทบาทของ See also: แสดงละคร, เล่นละคร, แสร้งเป็น Syn. act, perform, present
portray as (phrv.) พูดถึงบทบาทของ See also: บรรยายบทบาทของ
qua (prep.) ในบทบาทของ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've always had a deep connection to Miss LuPone- her choice of roles and songs.ฉันมีความรู้สึกลึกๆ กับคุณลาโพน์ บทบาท และเพลงของเธอ
Your role is more important than ever now.บทบาทของคุณ สำคัญมากกว่าอะไรทั้งหมดในตอนนี้
What is your role with them?บทบาทของคุณกับพวกเขาคืออะไร?
Your role is more important than ever now.บทบาทของคุณสำคัญมากกว่าที่เคย
Your role in it? It's true, Emma.บทบาทของคุณไง มันเป็นเรื่องจริง
My role was to track things... the corruption, the money.บทบาทของผม เคยเป็นการตามรอย... การคอรัปชั่น เงิน
My role in the assignment's minimal.บทบาทของผมใีนิดเดียว
The role of the Russia House will be respected. Russell values the link.บทบาทของรัสเซียเฮ้าส์จะได้รับการเคารพ รัสเซลค่าเชื่อมโยง
His cover's still intact.บทบาทของเขายังคงเหมือนเดิม
Your role in propping up Captain Flint was made clear when you assaulted my captain the other night.บทบาทของเจ้าในการสนับสนุนกัปตันฟลินท์ ได้ทำให้เห็นอย่างชัดเจน ตอนที่เจ้าชกหน้ากัปตันของข้าเมื่อคืนก่อน
Your role in that future is more vital now than it ever was.บทบาทของเจ้าในอนาคตตอนนี้ bţbaţ qog jã· nä onaxttonni· สำคัญยิ่งกว่าที่แล้วๆมา sṃ xáñyí'g kv'aţi' lê·v~ma
Your friend's part is almost over.บทบาทของเพื่อนคุณใกล้จะจบแล้ว
Our characters in Moondoor.บทบาทของเราใน Moondoor
My role is not to set policy, Chancellor, but I do see both points of view.บทบาทข้าไม่ใช่การกำหนดนโยบาย ท่านสมุหนายก แต่ข้าก็เข้าใจมุมมองของท่านทั้งคู่
It's a sexual scenario where you're sharing a woman with another man.บทบาททางเพศที่คุณแบ่งปันผู้หญิงกับผู้ชายอีกคน
Look, my-my dads have been trolling the NYADA chat rooms, and they said that she's been appointed dean of Vocal Performance and Song Interpretation, and now she's going across the country to pick out her own inaugural class.บทบาทที่ท้าท้ายมากที่สุด ในโรงละครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ชั้นคิดว่า ชั้นวิงเวียนอยากจะอ้วกแล้วซิ
Motherhood.บทบาทที่เขาใช้กำลังกับผู้หญิงอย่างเต็มที่ ก่อนที่เขาจะฆ่าพวกเธอ
A very important part.บทบาทสำคัญมากทีเดียว
Officially their role is to monitor and protect sensitive government networks against cyber terrorism.บทบาทอย่างเป็นทางการของพวกเขาคือการเฝ้ามองและปกป้อง การรับรู้ของเครือข่ายของรัฐในการต่อการก่อการร้าย
The only roles I had trouble with were good guys-- heroes,knights in shining armor.บทบาทเดียวที่ผมมีปัญหาคือบทพระเอก วีรบุรุษ อัศวินในชุดเกราะ
Real-life role-playing is hard.บทบาทในชีวิตจริงยากแฮะ
Ours was an infantry role though many of us could swim only loosely, if at all.เราก็จะเปิดออกในบทบาท ทหารราบ แม้ว่าพวกเราหลายคนสามารถ ว่ายน้ำเพียงอย่างหลวม ๆ ถ้าที่ทั้งหมด
We are... (all) Third Troop of the Fourth Muskets acting in an independent role as infantry, lorried behind the enemy lines with sports equipment.เรามีสามกองร้อยของปืนที่สี่ การแสดงในบทบาทที่เป็น อิสระเป็นทหารราบ ขับเคลื่อนหลังเส้นศัตรู
They see no reason to give their loyalty to rich and powerful men who simply want to take over the role of the British in the name of freedom.พวกเขาไม่เห็นว่าจะต้อง ภักดีต่อคนรวยและมีอำนาจ ผู้หวังสืบทอดบทบาทจากพวกอังกฤษ โดยอ้างเสรีภาพ
Tonight, the part of Al will be played by a tall, dark and sinister ugly man.คืนนี้ ในบทบาทของอัล ถูกเล่นโดย ชาย สูง ดูชั่วร้ายและ น่ากลัว ข้าคือนายของเจ้าแล้ว
Have sex with them. Sell them drugs. Work on their screenplays.มีเซ็กซ์กับพวกเขา ขายยาให้พวกเขา เล่นบทบาทกับพวกเขา
A big shot from the SS Budget and Construction Office came to lunch... and he told us that to believe thejewish skilled worker had a place... in Reich economics was a treasonable idea.ทางสำนักงบประมาณบอกเราว่า... ความคิดที่ว่าแรงงานยิวมีบทบาท... คือความคิดขายชาติ
The cherry scene will have you split ting your sides with laughter.ซาบซึ้งกับบทบาทลุงบั๊ดดี้ และฉากชามเชอรี่ ซึ่งคุณต้องหัวร่องอหายอีกครั้ง
Eric, I'll put you in all my plays!Eric, ฉันจะให้เธอเล่นบทบาทของฉันทั้งหมด!
Her subversive and political teachings encourage our Wellesley girls to reject the roles they were born to fill.วิธีสอนให้แข็งข้อของเธอ กระตุ้นสาวเวลส์ลี่ย์... ให้ปฏิเสธบทบาท ที่พวกเขาเกิดมาเพื่อปฏิบัติ
"The roles you were born to fill.""บทบาทที่เธอเกิดมาเพื่อปฏิบัติ"
The roles you were born to fill?"บทบาทที่เธอเกิดมาเพื่อปฏิบัติ"
The dominant role of corporations in our lives is essentially a product of roughly the past century.บรรษัทที่มีบทบาทสำคัญในชีวิตเรา (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) เป็นสิ่งที่เกิดมาจากศตวรรษที่แล้ว
Third party who has not consented to or played any role in the carrying out of that transactionบุคคลที่สามที่ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจ หรือไม่ได้มีบทบาทในการทำธุรกรรมนั้นเลย กลับต้องมารับภาระ
In their institutional role they're monsters because the institution is monstrous.แต่ถ้าดูจากบทบาทในเชิงสถาบันแล้ว พวกเขากลายเป็นอสุรกาย เพราะสถาบันนั้นมันวิปริต
But our role at initiative is to move productsแต่บทบาทของเราที่บริษัทนี้คือผลักดันยอดขายสินค้า
Every institution provides the people who are members of it with a social role to occupyสถาบันทุกสถาบัน คอยกำหนดบทบาททางสังคม ให้แก่คนที่เป็นสมาชิกในสถาบันนั้น ๆ
And typically institutions that are vibrant and have a lot of power will specify that role in some sense as a list of virtues.ตามปรกติแล้ว สถาบันที่กำลังมีพลวัต และมีอำนาจมากจะกำหนดบทบาทนั้น เหมือนกับมันเป็นคุณธรรมชุดหนึ่ง
It provides us with a list of virtues a kind of social role which is the good consumer.มันกำหนดคุณธรรมชุดหนึ่งให้เรา เป็นบทบาททางสังคมประเภทหนึ่ง นั่นคือ การเป็นผู้บริโภคที่ดี
And while they're doing those sorts of nice things they're also playing a role in lowering taxes for corporations and lowering taxes for wealthy people and reconfiguring public policy.และขณะที่บรรษัททำอะไรที่ดูเหมือนดี มันก็เป็นการแสดงบทบาทเพื่อลดภาษีของบรรษัทไปด้วย การลดภาษีเพื่อคนรวย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า บทบาท
Back to top