ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

นบนอบ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *นบนอบ*, -นบนอบ-

นบนอบ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
นบนอบ (v.) respect See also: revere, venerate, curtsy, regard, honor, worship Syn. นอบน้อม, นอบนบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
prestige (n.) ความเคารพนบนอบ See also: ชื่อเสียง, เกียรติยศ Syn. influence, renown Ops. unimportance, lowliness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Aigoo, I don't know what's what, seeing the new head of Geosung regard us like this.โอ ฉันไมรู้อะไรเป็นอะไรแล้ว ประธานใหม่โกซองเคารพนบนอบเราแบบนี้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า นบนอบ
Back to top