ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทรมาทรกรรม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทรมาทรกรรม*, -ทรมาทรกรรม-

ทรมาทรกรรม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทรมาทรกรรม (n.) hardship See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction
ทรมาทรกรรม (v.) torture See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทรมาทรกรรม
Back to top