ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ทดแทน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ทดแทน*, -ทดแทน-

ทดแทน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทดแทน (v.) compensate See also: indemnify, recompense, reimburse, repay, return, pay back Syn. ตอบแทน, ชดเชย, ชดใช้
English-Thai: HOPE Dictionary
angary(แอง' กะรี) n สิทธิของรัฐที่ทำสงครามในการยึดครองหรือทำลายทรัพย์สินของประเทศที่เป็นกลางแล้ว, รอไว้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหมทดแทนในภายหลัง
assumpsit(อะซัมพ'ซิท) n. การดำเนินคดีให้ชดใช้สินไหมทดแทนค่าเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา
compensate(คอม'เพนเซท) {compensated,compensating,compensates} vt. ชดเชย,ทดแทน,ตอบแทน,เท่ากับ,พอกัน,แก้,ถ่วง vi. พอกับ,เท่ากับ,ชดเชย, See also: compensator n.
compensation(คอมเพนเซ'เชิน) n. การชดเชย,การทดแทน,การตอบแทน,สิ่งที่ชดเชย (ตอบแทน ทดแทน), Syn. remuneration
compensatory(คอมเพน'ซะโทรี) adj. เป็นการชดเชย (ตอบแทน,ทดแทน,แก้), Syn. compensative
fungible(ฟัน'จะเบิล) adj. แลกเปลี่ยนได้,ทดแทนได้. n. สิ่งที่แลกเปลี่ยนได้,สิ่งที่ทดแทนได้, See also: fungibility n., Syn. changeable
indemnitor(อินเดม' นิเทอะ) n. ผู้ชดใช้, ผู้ใช้เงินค่าเสียหาย, ผู้ใช้ค่าสินไหมทดแทน
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay
mulct(มัคทฺ) n. ค่าปรับ,ค่าสินไหมทดแทน. vt. ลงโทษปรับ,โกงเอามา, Syn. amerce,fine
payment(เพ'เมินทฺ) n. การจ่ายเงิน,การชำระหนี้,การจ่าย,รางวัล. ค่าทดแทน
penalty(เพน'เนิลที) n. การลงโทษ,การลงทัณฑ์การลงโทษทางอาญา,ค่าสินไหมทดแทน,ค่าปรับ,ข้อเสียเปรียบ,อุปสรรค,ผลร้าย, Syn. forfeit
replacement(รีเพลส'เมินทฺ) n. การแทนที่,การสวมตำแหน่ง,การทำหน้าที่แทน,การรับช่วง,การชดใช้คืน,บุคคลที่เข้าแทนคนอื่น,ของทดแทน
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
reward(รีวอร์ด') n. รางวัล,เงินรางวัล,สิ่งตอบแทน vt. ให้รางวัล,ตอบแทน,ชดเชย,ทดแทน, See also: rewardable adj. rewardableness n. rewardably adv. rewarder n., Syn. pay,remuneration
satisfy(แซท'ทิสไฟ) vt.,vi. ทำให้พอใจ,สนองความพอใจ,ทำให้จุใจ,ทำให้แน่ใจ,แก้ปัญหา,ขจัด,ชำระหนี้,ชดเชย,ทดแทน, See also: satisfiable adj. satisfier n. satisfyingly adv., Syn. repay,pay,disburse
understudy(อัน'เดอะสทัด'ดี) vt.,vi. ศึกษาบททดแทน,ศึกษาการแสดงแทน,ฝึกเข้าหน้าที่แทน n. ตัวสำรอง, Syn. underling
vicarious(ไวแค'เรียส) adj. เป็นตัวแทน,ทดแทนคนอื่น,แทนคนอื่น,รู้สึกแทนคนอื่น,เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของอวัยวะหนึ่งที่เป็นหน้าที่ของอีกอวัยวะหนึ่ง, See also: vicariousness n., Syn. sympathetic,surrogate,indirect ###A. direct,persona
English-Thai: Nontri Dictionary
compensate(vt) ชดเชย,ทดแทน,ทำให้เท่ากัน,ตอบแทน
compensation(n) ค่าทดแทน,ค่าชดเชย,ค่าตอบแทน,การตอบแทน
indemnity(n) การประกัน,ค่าปรับ,ค่าทำขวัญ,ค่าสินไหมทดแทน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
compensation๑. ค่าตอบแทน๒. ค่าทดแทน๓. ค่าสินไหมทดแทน๔. ค่าชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
eighty-five per cent reinstatement average schemeแผนร่วมเฉลี่ยการจัดทดแทนตามเกณฑ์ร้อยละ ๘๕ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
father surrogateผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
granulation tissueเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน, เนื้อเยื่อขุย, เนื้อเยื่องอกทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
indemnityค่าสินไหมทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
just compensationค่าทดแทนอันเป็นธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
loss๑. ความสูญเสีย๒. วินาศภัย๓. ค่าสินไหมทดแทน มีความหมายเหมือนกับ claim ความหมายที่ ๒๔. การสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
notional reinstatement value coverความคุ้มครองมูลค่าจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
outstanding claims advanceการจ่ายล่วงหน้าค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
redress๑. บรรเทา, ปลดเปลื้อง๒. ชดใช้, ทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regeneration๑. การงอกใหม่, การเจริญทดแทน๒. การซ่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reinstatement๑. การฟื้นสัญญา๒. การจัดทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
replacement๑. การปรับให้คืนสภาพเดิม (ก. แพ่ง)๒. การเข้าสวมตำแหน่งแทน (ก. ปกครอง)๓. การบรรจุกำลังพลทดแทน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reproduceเจริญพันธุ์, สืบแทนพันธุ์, เกิดทดแทน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
solatiumค่าสินไหมทดแทน (ความเสียหายทางจิตใจ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
substitution๑. การแทนที่๒. การทดแทน (กลไกทางจิต) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
surrogate, fatherผู้ทดแทนพ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alternative Energyพลังงานทดแทน พลังงานใดๆ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลังงาน ซึ่งสะสมตามธรรมชาติและใช้หมดไป เช่น น้ำมัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ฯ พลังงานทดแทนภายในประเทศซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า มีอาทิ พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม ความร้อนใต้พิภพ น้ำ พืช วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร ขยะ ฯ เนื่องจากพลังงานทดแทนดังกล่าวมีกระจายอยู่ตามธรรมชาติและไม่มีความสม่ำเสมอ การลงทุนเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกว่าการนำแหล่งพลังงานประเภท น้ำมัน ถ่านหิน ฯ มาใช้ [ปิโตรเลี่ยม]
Bypassกระตุ้นให้เกิดแอนติบอดี้ต่อตัวเองได้โดยตรง,ทางลัด,ทดแทน [การแพทย์]
Compensationค่าทดแทน [เศรษฐศาสตร์]
Fineค่าปรับห้องสมุด มีการระบุถึงการปรับในระเบียบการใช้ห้องสมุด กรณีคืนหนังสือช้ากว่ากำหนด หรือ ผู้ใช้ทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุด จะมีการระบุว่า ต้องชำระเป็นเงินทดแทนหนังสือเล่มนั้น (หรืออาจจะซื้อหนังสือที่มีเนื้อหาอย่างเดียวกันมาทดแทน)
Forest ป่าไม้ สังคมของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลชีพทั้งมวลที่มีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขึ้นอยู่บนดิน และมีรากยึดเหนี่ยวอยู่ใต้ดิน ป่าไม้เป็นสิ่งที่ทดแทนขึ้นมาใหม่ได้ และสามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อมนุษย์ ป่าไม้ในเมืองไทยแบ่งออกเป็น 4ประเภท - Freshwater Swamp Forest ป่าบึงน้ำจืดหรือป่าน้ำท่วม - Mangrove Forest ป่าชายเลน - Peat Swamp forest ป่าพรุ - Swamp Forest บริเวณป่าที่ลุ่มน้ำขัง [สิ่งแวดล้อม]
Genetic engineeringพันธุวิศวกรรมงานด้านพันธุวิศวกรรมเป็นงานเกี่ยวกับการทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะตามต้องการโดยอาศัยการส่งถ่ายดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะดังกล่าวเข้าไปในสิ่งมีชีวิตนั้น ดังนั้นงานด้านพันธุวิศวกรรมต้องอาศัยหลายขั้นตอนจนกว่าจะได้สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการ ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่ การสกัดแยกดีเอ็นเอทั้งหมดจากเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะตามต้องการแสดงออกอยู่แล้วตามธรรมชาติ การแยกเอาเฉพาะดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการออกจากดีเอ็นเอที่แยกได้ดังกล่าวทั้งหมด การเชื่อมต่อดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเข้ากับดีเอ็นเอพาหะ (ดีเอ็นเอที่ทำให้ดีเอ็นเอที่ควบคุมลักษณะตามต้องการเพิ่มจำนวนและแสดงออกได้ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น) การทำให้ดีเอ็นเอพาหะที่ได้รับการเชื่อมต่อดังกล่าวเข้าไปในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องการแสดงออกลักษณะนั้น หรือขั้นตอน transformation นั้นเอง ตัวอย่างผลงานที่เกิดจากงานด้านพันธุวิศวกรรมคือ การทำให้เซลล์แบคทีเรียผลิตอินซูลินของคน แล้วนำอินซูลินที่ได้มารักษาโรคเบาหวาน ซึ่งสามารถทดแทนการผลิตอินซูลินแบบเดิมที่ได้จากการสกัดจากตับอ่อนของหมูหรือแกะ ซึ่งยุ่งยากและมีราคาแพง
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Renewable energyพลังงานทดแทน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Next Generation Networkเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก NGN หรือ Next Generation Network เป็นเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารที่มีการรับส่งข้อมูลในลักษณะ Packet-Based ที่อยู่ในรูปแบบของ IP เป็นหลัก โดย NGN จะช่วยผสานการทำงานต่างๆ ไว้ในเครือข่ายเดียวกันและแม้จะมีการใช้โพรโตคอลต่างชนิดกันก็ยังสามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงในระดับสถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย โดยโครงข่าย NGN จะสามารถรองรับ Application ในลักษณะที่เป็นข้อมูลซึ่งมีความจุสูง เช่น มัลติมีเดียได้ในขณะที่ข้อมูลด้านเสียงก็จะถูกส่งผ่านในรูปของ Packets ไปพร้อมกับข้อมูลเช่นเดียวกัน ซึ่งในอนาคต NGN จะเข้ามาทดแทนระบบโครงข่ายเดิมอย่าง TDM (PSTN/PLMN) ซึ่งปัจจุบันค่อยๆ ลดบทบาททีละน้อย จนกระทั่งโครงข่ายเปลี่ยนเป็น NGN โดยสมบูรณ์
Solar energyโซลาร์เอ็นเนอร์จีพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานนี้เป็นต้นกำเนิดของวัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ทำให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้ไม่สิ้นสุด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
change (n.) สิ่งทดแทน Syn. substitution
improvised (adj.) ซึ่งทดแทนชั่วคราว See also: สำหรับใช้ชั่วคราว, ชั่วคราว, สำรอง Syn. temporary, substitute Ops. permanent, lasting
makeshift (adj.) ซึ่งทดแทนชั่วคราว See also: สำหรับใช้ชั่วคราว, ชั่วคราว, สำรอง Syn. temporary, substitute, improvised Ops. permanent, lasting
makeshift (n.) สิ่งที่ใช้ทดแทนชั่วคราว See also: สิ่งสำรอง Syn. stopgap
nonrenewable (adj.) ซึ่งไม่สามารถหาทดแทนได้
stopgap (n.) สิ่งทดแทน See also: สิ่งใช้แทนชั่วคราว Syn. makeshift, substitute
waterflood (n.) วิธีที่ใช้พลังน้ำทดแทนการใช้น้ำมัน See also: วิธีการที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mister, I'll spend 15 years in jail for my friends' crimes as well.คุณ... ฉันจะยอมอยู่ในคุก 15 ปี ทดแทน สำหรับข้อหาของเพื่อนฉันด้วยนะ
Compensation for guilt.ทดแทนความรู้สึกผิดมากกว่า
God did not bless him with a graceful tongue, but he more than compensates with the wit of his hands.พระเจ้าสร้างลิ้นเขาบกพร่อง แต่มอบพรสวรรค์ที่มือเขาทดแทน
But there were extraordinary kindnesses that did take place.แต่ความกรูณาอันใหญ่หลวง ของคุณมันทดแทน
Put this down with the other "great olds"!ทิ้งไวโอลินตัวนี้ไป เอาดนตรีพื้นบ้านที่ยิ่งใหญ่มาทดแทน
Even though he's unique and irreplaceable.แม้เขาจะแตกต่างและไม่มีทางทดแทนได้
Harry Potter freed Dobby. How can Dobby ever repay him?แฮร์รี่ พอตเตอร์ปล่อยด๊อบบี้ ทำไงด๊อบบี้จะทดแทนบุญคุณให้ได้
He believes that almost half our energy can one day come from renewable sources.เขาเชื่อว่าสักวันหนึ่ง พลังงานเกือบครึ่งหนึ่ง จะได้มาจากแหล่งทรัพยากรที่เกิดใหม่ทดแทนได้
You know, you can always replace anything that he breaks or chews or...pees on.คุณก็รู้ คุณหาสิ่งที่มาทดแทนได้เสมอ ไม่ว่าเขาจะทุบหรือจะแทะหรือ.. จะฉี่
I'm so sorry. Is there anything we can do to make it up to you?ขอโทษนะค่ะ พอมีอะไรที่เราจะทดแทนได้บ้างไหมค่ะ
I've offered you my life... in recompense.ข้าฯ ถวายชีวิตให้พระองค์... เป็นการทดแทน
So I have repaid you a little late.ดังนั้นข้าจึงทดแทนเจ้าช้าไปหน่อย
Yes. At first I thought he had ulterior motives, but he said he was repaying his debt.ใช่ ตอนแรกข้าคิดว่าเขาทำไปเพราะมีจุดประสงค์อื่น แต่เขาบอกข้าว่าเขาทำเพื่อทดแทนบุญคุณข้า
He is your son.ข้ามีบุตรคนอื่นทดแทน
But I know that you will, because I believe that we've found a true substitute for your addiction.แต่ฉันรู้ว่าคุณทำอยู่แล้วล่ะ เพราะฉันเชื่อว่าเราเจอสิ่งที่มาทดแทน อาการเสพติดของคุณได้แล้ว
Who's she supposed to look up to now?ทีนี้ แกจะหาอะไรมาทดแทนได้ล่ะ?
No. We will do it.ซึ่งไม่มีอะไรมาทดแทนได้
I think it's time you made good on all the bad you've done,theodore.ฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกจะทำดีทดแทนความเลวที่ทำไป ธีโอดอร์
Long distance?ที่พ่อจะบอกก็คือ "สื่อสารทางไกล" มันไม่ช่วยทดแทน
I've got to do something to make this up to your sis.ผมต้องทำบางอย่างทดแทนให้พี่สาวคุณ
That bond between mother and son - it's so hard to replace.ความสัมพันธ์ของแม่กับลูก ยากที่จะหาอะไรมาทดแทนกันได้
Decide exactly what you want your life to look like.แล้วก็สร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาทดแทน
It flares up somewhere else.และมีสิ่งอื่นขึ้นมาทดแทน
WHAT DID SHE DO? WE TOOK HER VICTIM.แต่เราจะหนีจากอดีตได้ด้วยการทำสิ่งที่ดีกว่าทดแทนเท่านั้น
You want to pay up with a pupเจ้าจะทดแทนด้วยสุนัขตัวนี้เนี่ยนะ
I'll pay back properly when I become richเมื่อไหร่ที่ข้ามั่งมี ข้าต้องทดแทนบุญคุณอยู่แล้ว
I do not have the power to mirror life itself and yet give nothing in return.ที่จะคืนชีวิตโดยไม่มีสิ่งใดทดแทน
Anyhow to compensate for the void in the people's heartทั้งนี้ เพื่อเป็นการทดแทนความว่างเปล่าในหัวใจประชาชน
"Nothing I ever did will replace that.""กับสิ่งที่พ่อได้ทำไป ไม่มีอะไรทดแทนให้ได้"
The trick is to have a glass of water on the go, too.เคล็ดลับคือควรดื่มน้ำเปล่า สักแก้วทดแทน
Then we'll replace it. We have a lot of money.เราหามาทดแทนได้ เรามีเงินเยอะแยะ
Commander, I am willing to pay you my debt of gratitudeท่านผู้บัญชาการ.. ข้าขอทดแทนบุญคุณ
I will not forget to repay you for your outstanding leadershipข้าขอทดแทนที่ท่านเป็นผู้นำที่ดี
Go back to playing house in your mama's mansion.พวกเราล้วนทดแทนกันได้
Oversee unr's move to alternative energy.ดูเรื่องการหาพลังงานทดแทนของ UNR
No gesture, no matter how real or romantic will ever compensate for a really impressive list of credentials.ไม่มีท่าที ไม่ว่ามันจะจริงหรือโรแมนติก.. ..มันจะถูกทดแทนด้วย\ ความพอใจในลิสท์ทั้งนั้น
And I can use your remains as a source of protein.แล้วฉันจะได้กินซากเธอทดแทนโปรตีน
And they won't be replacing carbon fuels for another 20 years.และมันไม่สามารถทดแทนพลังงานน้ำมัน ไปอีก 20 ปี
You're the only one here that's irreplaceable.แกเป็นคนเดียวที่หาคนทดแทนไม่ได้
I had to create a vampire as reparation for the one I destroyed to save you.ผมต้องสร้างแวมไพร์ เพื่อทดแทนที่ผมฆ่า เพราะจะช่วยคุณ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ทดแทน
Back to top