ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ตกระกำลำบาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ตกระกำลำบาก*, -ตกระกำลำบาก-

ตกระกำลำบาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกระกำลำบาก (v.) be in dire strait See also: be very poor Syn. ลำบาก, ทุกข์ยาก, ตกยาก, ตกทุกข์ได้ยาก Ops. สบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If somebody was having money problems, running around behind their wife's back.ถ้าใครสักคนตกระกำลำบาก วิ่งแรกแหกกระเชอ มีเมียที่กำลังป่วย
Later, I fell on hard times.หลังจากนั้น ข้าก็ ตกระกำลำบาก
Tell this man I am sorry for his hardship.บอกเขาไปว่า ข้ารู้สึกเสียใจด้วย ที่เขาต้องตกระกำลำบาก
I'd fuck you both over just as hard.ฉันก็จะทำให้พวกเธอตกระกำลำบากแบบนั้นอีกรอบแหละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ตกระกำลำบาก
Back to top