ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คุณประโยชน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คุณประโยชน์*, -คุณประโยชน์-

คุณประโยชน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คุณประโยชน์ (n.) benefit See also: advantage, usefulness, utility, profit
English-Thai: Nontri Dictionary
benevolence(n) ความเมตตากรุณา,การบำเพ็ญคุณประโยชน์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have managed to create alternatives that work for people.เราสามารถสร้างสรรค์ทางเลือกอื่น ที่มีคุณประโยชน์ต่อประชาชน
Now, I will name three scientists, then you will put them in order of the size of their contribution to their respective fields.ฉันจะบอกชื่อนักวิทยาศาสตร์ 3 คน แล้วนายจะเรียงพวกเขาตามลำดับ การทำคุณประโยชน์
To make this game even more compelling, you must consider only the contribution of the man to the field, not the validity of the field itself.เพื่อทำให้เกมนี้เร้าใจยิ่งขึ้น นายต้องคำนึงแค่คุณประโยชน์ ต่อสาขา
Abu Musa Jabir ibn Hayn made a greater contribution to the discredited field of alchemy than Halbert Vanderplatt made to neurobiology.ทำคุณประโยชน์อย่างสูง ให้กับสาขาการเล่นแร่แปรธาตุ ที่ไม่มีใครเหลียวแล กว่าฮัลเบิร์ต วานเดอร์แพลตต์ มีต่อประสาทชีววิทยา
(sighs) Everything seems like it's fallen into place.แล้วนี่เหรอคือสิ่งที่ชดเชยให้กับผู้ชายที่ทำคุณประโยชน์ ทุกสิ่งมันดูชัดเจนในตัวมันเอง
She just got her tests and everything.อร่อยดีมีคุณประโยชน์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คุณประโยชน์
Back to top