ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profit*, -profit-

profit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profit (n.) ผลประโยชน์ See also: ข้อได้เปรียบ Syn. advantage
profit (n.) กำไร See also: ผลกำไร Syn. gain, return(s) Ops. loss, debits
profit (vi.) ได้ประโยชน์ See also: ได้เปรียบ Syn. benefit Ops. lose
profit (vt.) ได้ประโยชน์ See also: ได้เปรียบ Syn. benefit Ops. lose
profit (vt.) มีกำไร See also: มีผลดี Syn. benefit Ops. lose
profit (vi.) มีกำไร See also: มีผลดี Syn. benefit Ops. lose
profit and lost (n.) กำไรและขาดทุน
profit margin (n.) ความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขาย Syn. margin
profit-making (n.) การสร้างผลกำไร
profit-sharing (n.) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
profitability (n.) ความได้เปรียบ See also: การได้กำไร, การได้ผลประโยชน์ Syn. efficiency
profitable (adj.) ซึ่งได้ผลประโยชน์ Syn. useful, beneficial, gainful
profitableness (n.) การได้ผลประโยชน์ Syn. expediency
profitably (adv.) อย่างได้ผลประโยชน์ Syn. advantageously
profiteer (vi.) ค้ากำไรเกินควร
profiteer (n.) พ่อค้าหน้าเลือด See also: พ่อค้าที่ค้ากำไรเกินควร
profiteering (n.) การค้ากำไรเกินควร
profiterole (n.) เค้กชิ้นเล็กกลมๆ Syn. cream puff
profitless (adj.) ซึ่งไร้ผลกำไร
profits (n.) จำนวนมาก See also: ผลกำไรมาก, เงินจำนวนมาก
profits (n.) สิ่งที่เก็บขึ้นมาได้ Syn. earnings
English-Thai: HOPE Dictionary
profit(พรอฟ'ฟิท) n. กำไร,ผลกำไร,ผลประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ. vi. มีกำไร,ได้ประโยชน์,ได้เปรียบเทียบ,เอื้อผล,มีผลดี., See also: profiter n., Syn. return,
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
profiteer(พรอฟ'ฟิเทียร์) n. ผู้เอากำไรเกินควร,พ่อค้าหน้าเลือด. vi. เอากำไรเกินควร,ขูดรีดกำไรเกินควร., See also: profiteering n.
English-Thai: Nontri Dictionary
profit(n) ผลกำไร,ประโยชน์,ผลตอบแทน,ข้อได้เปรียบ
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
profiteer(n) ผู้ค้ากำไร,ผู้ได้กำไร,ผู้ถือโอกาส
profitless(adj) ไม่มีกำไร,ไม่ได้ประโยชน์,ใช้การไม่ได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำไร (n.) profit See also: gain, benefit, advantage Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, ผลกำไร Ops. ขาดทุน
ดอกผล (n.) profit See also: benefit, gain Syn. ผลกำไร
ทางได้ (n.) profit See also: source of income, benefit, advantage Syn. ผลประโยชน์ Ops. ทางเสีย
ผลกำไร (n.) profit See also: gain, benefit, advantage Syn. กำไร, ดอกผล
ผลิดอกออกผล (v.) profit See also: benefit, benefit in return
เงินกำไร (n.) profit See also: gain, advantage, benefit Syn. กำไร, ผลกำไร
กำไรสุทธิ (n.) net profit
กินกำไร (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดแว้ง, เบียดบัง
ค้ากำไร (v.) take the profits Syn. ทำกำไร
ทำกำไร (v.) make a profit Syn. ได้กำไร, ทำเงิน
เก็งกำไร (v.) speculate (the profit) See also: estimate, assume the profit, guess, gamble
เบียดแว้ง (v.) seek additional profits See also: charge an excessive price, gain petty advantage Syn. เอากำไร, กินเศษกินเลย, เบียดบัง
เอากำไร (v.) take the profits Syn. ทำกำไร, ค้ากำไร
ได้กำไร (v.) make a profit Syn. ทำเงิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
While the entire village, with the notable exception of Davies the School toil in this heroic task you have applied your labor to making a profit and to further disseminating the evil of alcohol.ขณะที่ทั้งหมู่บ้าน ยกเว้นโรงเรียนของเดวี่ส์ที่เดียว ช่วยกันขนดินอย่างหนัก
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ
You might say they're monsters trying to devour as much profit as possible at anyone's expense.เหมือนอสุรกายที่พยายาม สวาปามกำไรให้มากที่สุด โดยไม่สนใจว่าใครจะเสียหายบ้าง
Of course they make a profit and it's a good thing.แน่นอน มันหากำไร และนั่นเป็นสิ่งที่ดี
The problem comes in the profit motivation here because these people there's no such thing as enough.ปัญหามันอยู่ตรงนี้ อยู่ตรงแรงจูงใจที่จะหากำไรนั่นแหละ เพราะบรรษัทเหล่านี้ ไม่รู้จักคำว่าพอ
So they're concerned only for the short term profit of their stockholders who are very highly concentrated.บรรษัทจึงคำนึงถึงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น ของผู้ถือหุ้นที่เป็นกลุ่มคนแค่หยิบมือเดียว
The profit motive which drove Klutzy to accomplish so much may bring out the evil as well as the good...การแสวงหากำไรที่เป็นแรงผลักดันคลัทซี่ ให้ประสบความสำเร็จมากมาย อาจนำมาซึ่งความชั่วร้ายเท่า ๆ กับความดี...
The pursuit of profit is an old story but there was a time when many things were regarded either as too sacred or too essential for the public good to be considered business opportunities.การแสวงหากำไรเป็นเรื่องเก่าแก่ แต่ก็เคยมียุคสมัยหนึ่งที่ผู้คนเชื่อว่า มีหลายอย่างที่ศักดิ์สิทธิ์หรือสำคัญต่อส่วนรวม
The goal for the corporations is to maximize profit and market share.เป้าหมายของบรรษัทคือทำกำไรสูงสุด (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด
So you can increase your profit potential.เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างกำไร
And my thought was, anyone in on the ground floor stands to profit hugely, assuming our predictions are correct.ฉันคิดว่าทุกคนๆที่ร่วมงานกับเรา จะได้ผลกำไรมหาศาล ถ้าทุกอย่างมันเป็นไปตามที่คาดไว้
The profit on the land is John Bell's.กำไรจากที่ดิน เป็นของจอห์น เบล

profit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本万利[yī běn wàn lì, ㄧ ㄅㄣˇ ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 一本万利 / 一本萬利] small capital, huge profit (成语 saw); to put in a little and get a lot out
借光[jiè guāng, ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄤ, 借光] Excuse me.; reflected glory; to profit from sb else's prestige
集思广益[jí sī guǎng yì, ㄐㄧˊ ㄙ ㄍㄨㄤˇ ㄧˋ, 集思广益 / 集思廣益] collecting opinions is of wide benefit (成语 saw); to pool wisdom for mutual benefit; to profit from widespread suggestions
利得税[lì dé shuì, ㄌㄧˋ ㄉㄜˊ ㄕㄨㄟˋ, 利得税 / 利得稅] profit tax
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, 利润率 / 利潤率] profit margin
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, 损益 / 損益] profit and loss; increase and decrease
盈亏[yíng kuī, ˊ ㄎㄨㄟ, 盈亏 / 盈虧] profit and loss; waxing and waning
不劳而获[bù láo ér huò, ㄅㄨˋ ㄌㄠˊ ㄦˊ ㄏㄨㄛˋ, 不劳而获 / 不勞而獲] reap without sowing; profit by other people's toil
盈亏自负[yíng kuī zì fù, ˊ ㄎㄨㄟ ㄗˋ ㄈㄨˋ, 盈亏自负 / 盈虧自負] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
自负盈亏[zì fù yíng kuī, ㄗˋ ㄈㄨˋ ˊ ㄎㄨㄟ, 自负盈亏 / 自負盈虧] responsible for its profit and losses (of organization); financially autonomous; personal financial responsibility
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
[dǎo, ㄉㄠˇ, 倒] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer
倒把[dǎo bǎ, ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 倒把] to play the market; to speculate (on financial markets); to profiteer
倒买倒卖[dǎo mǎi dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˇ ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒买倒卖 / 倒買倒賣] to buy and sell at a profit; to speculate
倒卖[dǎo mài, ㄉㄠˇ ㄇㄞˋ, 倒卖 / 倒賣] to resell at a profit; to speculate
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, 收益] earnings; profit
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, 赚 / 賺] earn; make a profit
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
名利[míng lì, ㄇㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, 名利] fame and profit
横财[héng cái, ㄏㄥˊ ㄘㄞˊ, 横财 / 橫財] ill-gotten gains; undeserved fortune; illegal profit
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
纯利[chún lì, ㄔㄨㄣˊ ㄌㄧˋ, 纯利 / 純利] net profit
非赢利组织[fēi yíng lì zǔ zhī, ㄈㄟ ˊ ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, 非赢利组织 / 非贏利組織] organization not for profit
倒爷[dǎo yé, ㄉㄠˇ ㄧㄝˊ, 倒爷 / 倒爺] profiteer; wheeler dealer; tradesman who buys low and sell high
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, 利润 / 利潤] profits
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ, 有利可图 / 有利可圖] profitable
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, 获利 / 獲利] profit; obtain benefits; benefits obtained
获暴利者[huò bào lì zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ ㄓㄜˇ, 获暴利者 / 獲暴利者] profiteer
盈利[yíng lì, ˊ ㄌㄧˋ, 盈利] profit; gain
双赢[shuāng yíng, ㄕㄨㄤ ˊ, 双赢 / 雙贏] profitable to both sides; a win-win situation
风险与收益的关系[fēng xiǎn yǔ shōu yì de guān xì, ㄈㄥ ㄒㄧㄢˇ ㄩˇ ㄕㄡ ㄧˋ ㄉㄜ˙ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, 风险与收益的关系 / 風險與收益的關係] relation between venture and profit; risk-return relation
成果[chéng guǒ, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, 成果] result; achievement; gain; profit
官倒[guān dǎo, ㄍㄨㄢ ㄉㄠˇ, 官倒] speculation by officials; profiteering by government employees; bureaucratic turpitude
投机倒把[tóu jī dǎo bǎ, ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄉㄠˇ ㄅㄚˇ, 投机倒把 / 投機倒把] speculation and profiteering (成语 saw); buying and selling on speculation
奇羡[jī xiàn, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˋ, 奇羡 / 奇羨] surplus; profit
盈余[yíng yú, ˊ ㄩˊ, 盈余 / 盈餘] surplus; profit
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
财利[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, 财利 / 財利] wealth and profit; riches

profit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
プロフィット[, purofitto] (n) profit
利幅[りはば, rihaba] (n) profit margin
利潤最大化[りじゅんさいだいか, rijunsaidaika] (n,vs) profit maximization; profit maximisation
利益幅[りえきはば, riekihaba] (n) profit margin
利鞘;利ざや[りざや, rizaya] (n) profit margin
商人気質[しょうにんかたぎ, shouninkatagi] (n) mercantile mind-set; mercenary spirit; being intent on making a profit
売却益[ばいきゃくえき, baikyakueki] (n) profit on sales
当期純利益[とうきじゅんりえき, toukijunrieki] (n) current net income; net income for the year; current net earnings; current net profit; current term net income; current term net profit; net profit for the year
御裾分け;お裾分け[おすそわけ, osusowake] (n,vs) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
損益計算書[そんえきけいさんしょ, son'ekikeisansho] (n) profit and loss statement
旨味;旨み;うま味[うまみ, umami] (n) (1) good flavor (flavour); good taste; deliciousness; (2) umami (fifth category of taste, corresponding to the flavour of glutamates); (3) skill; (4) profit
株式譲渡益[かぶしきじょうとえき, kabushikijoutoeki] (n) capital gain; profit on stock transfer
浮利[ふり, furi] (n) easy money; quick profit
潤う(P);霑う[うるおう, uruou] (v5u,vi) (1) to be moist; to be damp; to get wet; to be watered; (2) to profit by; to receive benefits; to receive favors (favours); (3) to become rich; to become at ease financially; (P)
為替差益[かわせさえき, kawasesaeki] (n) profit on currency exchange
稼ぎ時[かせぎとき, kasegitoki] (n) winning streak; good time to make a profit
粗利[あらり, arari] (n) gross profit
粗率[あらりつ, araritsu] (n) gross profit margin
荒利益;粗利益[あらりえき, ararieki] (n) gross profit
裾分け;すそ分け[すそわけ, susowake] (n) (See 御裾分け) sharing with others what has been given to you; sharing a portion of the profit with others
評価益[ひょうかえき, hyoukaeki] (n) paper profit; appraisal gain; profit accrued from revised valuation
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体,特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying
がたっと[, gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.)
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
不採算[ふさいさん, fusaisan] (n,adj-f) unprofitability
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
企業収益[きぎょうしゅうえき, kigyoushuueki] (n) corporate earnings; corporate profits
余得[よとく, yotoku] (n) emoluments; additional profits
儲ける[もうける, moukeru] (v1,vt) (1) to profit; to get; to earn; to gain; (2) to have (bear, beget) a child; (3) to have a stroke of luck; (P)
儲け口;儲口[もうけぐち, moukeguchi] (n) profitable job; way to make a fast buck
利する[りする, risuru] (vs-s) (1) to profit; to benefit from; (2) to take advantage of; to make good use of
利得[りとく, ritoku] (n,vs) gain; profit; benefit; amplification
利権屋[りけんや, rikenya] (n) concession hunter; profiteer
Japanese-English: COMDICT Dictionary
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] Thai: ได้กำไร English: to make a profit
利益[りえき, rieki] Thai: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป English: profits

profit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
อัตราผลกำไร[n. exp.] (attrā phon ) EN: profit margin FR:
บัญชีกำไรขาดทุน[n. exp.] (banchī kamr) EN: profit and loss account FR:
ได้กำไร[v. exp.] (dāi kamrai) EN: profit ; make a profit FR: faire du profit ; dégager un profit
ได้กำไรจาก[v. exp.] (dāi kamrai ) EN: derive profit from FR:
ได้ประโยชน์(จาก)[v. exp.] (dāi prayōt ) EN: gain ; benefit (from) ; profit (from) FR: profiter (de) ; tirer parti (de) ; être avantageux
ดอกผล[n. exp.] (døk phon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit FR:
ให้กำไร[v. exp.] (hai kamrai) EN: yield profit FR:
ให้ผล[v. exp.] (hai phon) EN: give a result ; give an outcome ; bear fruit ; produce fruit ; be fruitful ; produce results ; yield a profit ; benefit ; bring dividends FR: donner des résultats ; produire des résultats
กำไร[n.] (kamrai) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits FR: gain [m] ; bénéfice [m] ; bénef (fam.) [m] ; boni [m] ; profit [m] ; avantage [m]
กำไรเบื้องต้น[n. exp.] (kamrai beūa) EN: gross profit ; profit margin FR: bénéfice brut [m]
กำไรโดยรวม[n. exp.] (kamrai dōi ) EN: consolidated profit FR: bénéfice consolidé [m]
กำไรขั้นต้น[n. exp.] (kamrai khan) EN: gross profit ; gross earnings ; gross income FR:
กำไรเกินปกติ[n. exp.] (kamrai koēn) EN: abnormal profit ; excess profit FR:
กำไรก่อนหักภาษี[n. exp.] (kamrai køn ) EN: earnings before tax ; pre-tax profit FR: bénéfice avant impôts [m]
กำไรและขาดทุน[n. exp.] (kamrai lae ) EN: profit and loss ; profit & loss FR:
กำไรน้อย[n. exp.] (kamrai nøi) EN: small profit FR:
กำไรปกติ[n. exp.] (kamrai paka) EN: normal profit FR:
กำไรเป็นเครื่องจูงใจ[n. exp.] (kamrai pen ) EN: profit motive FR:
กำไรสะสม[n. exp.] (kamrai saso) EN: accrued profit ; retained earnings ; earned surplus ; accumulated income FR:
กำไรส่วนเกิน[n. exp.] (kamrai suan) EN: excess profit ; surplus profit FR:
กำไรสุทธิ[n. exp.] (kamrai sutt) EN: net profit ; earnings FR: bénéfice net [m]
กำไรสุทธิรายไตรมาส[n. exp.] (kamrai sutt) EN: quarterly net profit FR: bénéfice trimestriel net [m]
กำไรทางบัญชี[n. exp.] (kamrai thān) EN: accounting profit FR:
กำไรทางเศรษฐศาสตร์[n. exp.] (kamrai thān) EN: economic profit FR:
กำไรทางธุรกิจ[n. exp.] (kamrai thān) EN: business profit FR:
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[n. exp.] (kamrai thī ) EN: book profit FR:
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[n. exp.] (kamrai thī ) EN: arbitrage profit FR:
การแบ่งปันกำไร[n. exp.] (kān baengpa) EN: profit sharing FR:
การแบ่งผลกำไร[n. exp.] (kān baeng p) EN: profit sharing FR:
การแบ่งส่วนกำไร[n. exp.] (kān baeng s) EN: profit sharing FR:
การขยายผลกำไร[n. exp.] (kān khayāi ) EN: profit maximization FR: maximisation du profit [f]
การลดลงของกำไร[n. exp.] (kān lotlong) EN: profit drop FR:
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase in profit FR:
การสร้างกำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sāng ka) EN: profit maximization FR: maximisation du profit [f]
การแสวงหากำไรสูงสุด[n. exp.] (kān sawaēng) EN: profit maximization FR:
การทำกำไร[n. exp.] (kān tham ka) EN: realization of profits ; profit ; earnings ; profitability FR: profit [m]
การวัดกำไร[n. exp.] (kān wat kam) EN: profit measurement FR:
เก็งกำไร[v.] (kengkamrai) EN: speculate ; estimate ; assume the profit ; guess ; gamble FR: boursicoter ; spéculer
ค้าความ[v.] (khākhwām) EN: make a business out of going to court ; make lawsuits for profit FR:

profit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchgewinn {m}; rechnerischer Gewinnaccounting profit
Deckungsbeitrag {m}contribution margin; profit margin
Vollausschüttung {f} des Gewinns [econ.]full profit distribution
Verdienstspanne {f}margin growth; profit margin
Nutzen {m} | Nutzen abwerfen | Nutzen bringenprofit | to yield profit | to profit
Reingewinn {m}net profit
unrentabel {adj}; ohne Profit | unrentabler | am unrentabelstenunprofitable | more unprofitable | most unprofitable
Erwerbsteuer {f}profit and income tax
Gewinnerzielung {f}making of profits; realization of profits
Erfolgsrechnungen {pl}profit and loss account
Gewinnbeteiligung {f}profit sharing
Gewinnmaximierung {f}profit maximization
Gewinnspanne {f}profit margin
Gewinnwarnung {f} (Börse)profit warning
Profit {m}profit
Profitmacher {m}profiteer
profitabel; nutzbringend; vorteilhaft; ertragreich; wirtschaftlich {adj}profitable
profitlos {adj}profitless
einträglich {adj} | einträglicher | am einträglichstenprofitable | more profitable | most profitable
Einträglichkeit {f}profitableness
Rentabilität {f}profitableness; profit-earning capacity; earning power; return
Ertragssteigerung {f}rise in profits
Gewinnabführung {f}transfer of profits

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profit
Back to top