ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คิดว่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คิดว่า*, -คิดว่า-

คิดว่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คิดว่า (v.) think See also: to have the opinion of Syn. เห็นว่า
คิดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, ถือเอาว่า, สมมุติ
คิดว่า (v.) suppose See also: assume Syn. คาดว่า, ถือเอาว่า, สมมติ
English-Thai: HOPE Dictionary
backslash\ (อักขระ) หมายถึงสัญลักษณ์ \ เครื่องหมายนี้ดูเผิน ๆ คล้ายกับ / (slash) แต่กลับทิศทางกัน บางคนคิดว่าเหมือนกัน แต่ความหมายจะแตกต่างกันมาก ในระบบดอส สัญลักษณ์นี้ใช้แยกระหว่างชื่อสารบบ (directory) กับชื่อแฟ้มข้อมูล (file) เช่น DIR C:\Taksina\June.xlsคำสั่งข้างบนนี้เป็นคำสั่งให้แสดงแฟ้มข้อมูลชื่อ June.xls ซึ่งอยู่ภายใต้สารบบชื่อ Taksina และเก็บอยู่ในหน่วยบันทึก C:
calculate(แคล'คิวเลท) {calculated,calculating,calculates} v คำนวณ,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคะเน,คิดว่า,เดา,วางแผน,ประมาณ, Syn. compute -Conf. estimate
count(เคาทฺ) {counted,counting,counts} v.,n. (การ) นับ,นับจำนวน,นับค่า,คิด,คิดว่า,นับว่า,ถือ,เข้าใจว่า,หวังว่า.มขุนนางยุโรปที่มี่ตำแหน่งฐานะเท่าท่านเอิร์ลของอังกฤษ -Phr. (count beyond นับไม่หมด นับไม่ไหว) -Phr. (count down นับย้อนกลับ นับถอยหลัง (ไปยังศูนย์)) -
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
guess(เกส) vt.,vi.,n. (การ) เดา,คาดคะเน,ทาย,คิดว่า,เข้าใจว่า, See also: guesser n. guessingly adv., Syn. believe
heuristicsวิทยาการศึกษาสำนึกหมายถึง วิธีการแก้ปัญหาที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนตายตัว เช่น ในเกมหมากรุก คงมีแต่การทดลองหรือคาดเดาหลาย ๆ ทางให้ตัดสินเลือกทางที่คิดว่าจะได้ผลดีที่สุด ซึ่งมักจะใช้ผลจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ตรงข้ามกับกับ "สามัญสำนึก" หรือ common sense
methinks(มีธิงคฺซฺ') v. ฉันคิดว่า
think(ธิงคฺ) vi. คิด,ใช้ความคิด,ครุ่นคิด,นึก,ระลึก,รำลึก,รำพึง,ไตร่ตรอง,อยากจะ,เข้าใจว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,ถือว่า. vt. คิดว่า,รู้สึกว่า,ถือว่า,เข้าใจว่า,คาดคิด, See also: thinkable adj. -Phr. (think fit คิดว่าเหมาะสม) ,-Phr. (think up วางแผน คิดขึ้น
undocumentedไม่มีเอกสารอธิบายโดยปกติ ฮาร์ดแวร์ก็ดี ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมก็ดี เมื่อผู้ผลิตทำการผลิตออกมาแล้ว ก็จะต้องมีเอกสารอธิบายถึงส่วนประกอบ วิธีใช้ ตลอดถึงข้อแนะนำต่าง ๆ เอกสารดังกล่าวนี้ มักจะเรียกกันว่า "คู่มือ" (manual) แต่มีในบางกรณี ผู้ผลิตอาจไม่ต้องการให้มีการเผยแพร่ หรืออาจคิดว่าไม่จำเป็น จึงไม่จัดทำเอกสารดังกล่าวไว้ให้ ซึ่งผู้ใช้ต้องเสียเวลาค่อย ๆ คลำหาทางเอาเอง
ween(วีน) vt. vi. คิด,คาดคิด,คิดว่า,เข้าใจว่า
English-Thai: Nontri Dictionary
deem(vi) เชื่อว่า,เห็นว่า,ถือว่า,รู้สึกว่า,คิดว่า,เข้าใจว่า,ลงความเห็นว่าน
impute(vt) กล่าวหา,ใส่ร้าย,คิดว่าเป็นของ,ใส่ความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hypochondriac๑. ใต้ชายโครง [มีความหมายเหมือนกับ subcostal]๒. ผู้คิดว่าตนป่วย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
referential idea; idea of referenceความคิดว่าถูกพาดพิง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
guess (vt.) คิดว่า See also: เข้าใจว่า Syn. think, suppose
deem (vi.) คิดว่า (คำเป็นทางการ) See also: เห็นว่า, ถือว่า, รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า Syn. believe, regard, think
deem (vt.) คิดว่า (คำเป็นทางการ) See also: เห็นว่า, ถือว่า, รู้สึกว่า, เข้าใจว่า, เชื่อว่า Syn. believe, consider, hold, judge, regard
scoff at (phrv.) คิดว่า (บางสิ่ง) ไม่มีค่า
fancy oneself (phrv.) คิดว่าตนเป็น See also: จินตนาการว่าเป็น
taken for dead (idm.) คิดว่าตายแล้ว See also: น่าจะตายไปแล้ว
conceive as (phrv.) คิดว่าเป็น See also: นึกว่าเป็น
consider as (phrv.) คิดว่าเป็น See also: พิจารณาว่าเป็น
make light work of (idm.) คิดว่าเป็นสิ่งง่าย
see fit (phrv.) คิดว่าเหมาะสม Syn. think fit
think fit (phrv.) คิดว่าเหมาะสม Syn. see fit
identify with (phrv.) คิดว่าเหมือนกัน See also: พิจารณาว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
bumptious (adj.) ซึ่งคิดว่าตนเองสำคัญมาก
cadge from (phrv.) ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก See also: ขอ Syn. cop from
cadge off (phrv.) ขอ (โดยไม่คิดว่าจะคืนให้) จาก See also: ขอ Syn. cop from
cannon fodder (n.) ทหารที่ถูกคิดว่าเป็นเพียงวัตถุที่ใช้ทำสงคราม
dogmatism (n.) การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก
jingoism (n.) ความเชื่อที่คิดว่าประเทศของตนเหนือกว่าชาติใดๆ See also: การรักชาติอย่างรุนแรง Syn. chauvinism
methinks (vi.) ฉันคิดว่า
new one on (idm.) สิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อน (และไม่คิดว่าน่าเชื่อถือ) (someone มักใช้แทนด้วย me) (คำไม่เป็นทางการ)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I suppose you're an expert in these mattersฉันคิดว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้
I don't think anyone know for sureฉันไม่คิดว่าจะมีใครรู้อย่างแน่นอน
I think I'd like to use the rest roomฉันคิดว่าฉันอยากจะไปห้องน้ำ
I think I'd like a few minutes aloneฉันคิดว่าฉันอยากจะใช้เวลาสองสามนาทีตามลำพัง
I don't think he wanted anyone else to hear itฉันไม่คิดว่าเขาต้องการให้ใครอื่นได้ยินมัน
I sense this is your first visit to us?ผมคิดว่านี้เป็นครั้งแรกที่พวกคุณมาเยี่ยมเยือนพวกเรา
I don't believe soฉันคิดว่าไม่นะ
I think I just figured something outฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะคิดอะไรออก
We thought you were in troubleพวกเราคิดว่าคุณกำลังประสบปัญหาอยู่
I suppose he was sickฉันคิดว่าเขาป่วย
I suppose I can finish the project next yearฉันคิดว่าฉันจะสามารถทำโครงการนี้เสร็จปีหน้า
I think we have a lot of issues to talk aboutฉันคิดว่าเรามีเรื่องต้องพูดคุยกันหลายเรื่อง
I thought it would be impolite to correct youฉันคิดว่ามันไม่สุภาพที่จะแก้ไขคำพูดของคุณ
We thought you should knowพวกเราคิดว่าคุณควรจะรู้
Don't you think it's weird?คุณไม่คิดว่ามันแปลกประหลาดหรือ
Do you think she should get a second chance?คุณคิดว่าเธอควรได้รับโอกาสครั้งที่สองหรือไม่
He thought I was having an affairเขาคิดว่าฉันมีชู้
I thought I didn't need it anymoreฉันคิดว่าฉันไม่ต้องการมันอีกต่อไปแล้ว
I guess that's good enoughฉันคิดว่านั่นมันดีพอแล้ว
I think it's absolutely perfectฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบโดยแท้จริง
In fact I don't think you could have done it betterจริงๆ แล้วฉันไม่คิดว่าคุณสามารถทำมันได้ดี
But I'm glad you think it niceแต่ฉันก็ดีใจที่คุณคิดว่ามันดี
I thought it was really exciting with lot of actionฉันคิดว่ามันมันน่าตื่นเต้นจริงๆ กับแอ๊คชั่นมากมาย
I think he's just very humbleฉันคิดว่าเขาก็แค่ถ่อมตัวมากๆ
I think he inspires a lot of peopleฉันคิดว่าเขาให้แรงบันดาลใจกับผู้คนจำนวนมาก
I don't think this is a good ideaฉันไม่คิดว่านี่เป็นความคิดที่ดี
Do you think now's a good time?คุณคิดว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะแล้วหรือ
I think that we can do better than thatฉันคิดว่าพวกเราสามารถทำได้ดีกว่านั้น
Do you think he's going to come?คุณคิดว่าเขาจะมาไหม
Someone thinks he willบางคนคิดว่าเขาจะ(มา)
I think I've had enough for todayฉันคิดว่าวันนี้เกินพอแล้ว (รับไม่ได้อีกแล้ว)
I think you owe someone an apologyฉันคิดว่าคุณต้องขอโทษใครบางคน
I think it a little unfairฉันคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่าไหร่
I don't think that's fairฉันไม่คิดว่านั่นยุติธรรม
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
I thing I would get really boredฉันคิดว่าฉันอาจจะเบื่อจริงๆ
I think that's really difficult questionฉันคิดว่านั่นเป็นคำถามที่ยากจริงๆ
I think I would spend half of the year in…ฉันคิดว่าฉันอาจจะใช้เวลาครึ่งปีใน...
I think that depends on the situationฉันคิดว่านั่นขึ้นอยู่กับสถานการณ์
I don't think I've aged so muchฉันไม่คิดว่าฉันแก่มากนัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It would save us a lot of trouble.- ฉันเรียนจบมัธยมนะ คิดว่า พวกนั้นตามเรามารึเปล่า?
Yes, Kelly thought. She liked Irena.ใช่ เคลลี่ คิดว่า เธอชอบเออเรน่า
Well, I think we can get over that.คือ ผม คิดว่า เราจัดการได้
Yeah, he made a phone call, though, at about midnight.ใช่ เขาได้โทรแจ้ง คิดว่า ราวๆเที่ยงคืนได้
Don't you think that Sam Soon is special?นายน่ะ คิดว่า ซัมซุน พิเศษ ใช่มั้ย?
I can't breathe. I think I just coughed up my spleen.ฉันหายใจไม่ออก คิดว่า แค่ไอขึ้นมาจากม้ามของฉัน
And I thought it was only a skin rash.และฉัน/ เห็นควรว่า คิดว่า /ผิวหนัง /ด่วน เร่งด่วน
Kira taught us...คิระ คิดว่า พวกเรา...
I work at this antique book store, and I found a copy, and I just... thought he'd get a kick out of reading it.ฉันทำงานที่ร้านขายของเก่า ในร้านหนังสือ และฉันเจอสำเนา, และฉันแค่... คิดว่า เขาคงจะไม่สนใจที่จะอ่านมัน
DID B. THINK S.WOULD GO DOWN WITHOUT A FIGHT?แล้ว บี คิดว่า เอส จะยอมแพ้โดยไม่ยอมสู้อย่างนั้นหรอ?
I'll do it on my own time, and we have a good union so I'm gonna say four to five weeks.ฉันจะใช้เวลาที่เหลือ และ เรามีคนรู้จักที่ดี คิดว่า น่าจะซัก 4-5 อาทิตย์
In light of this evidence, my question, I guess, to you is whether your time and resources are best spent in pursuing charges against Dr. Tancredi.ด้วยหลักฐานที่ชัดเจน คำถามของชั้น คิดว่า สำหรับคุณแล้วไม่ว่า เวลาของคุณและหลักฐานทั้งหลายนั้นใช้ได้ดีที่สุด
MAN 2: Who's got the gear?47,270 คิดว่า ชั้นต้องเริ่มเต้นรำสักหน่อยแล้ว
That's true. Do you think we could see something from the roof?จริงด้วย คิดว่า ถ้าขึ้นไปบนดาดฟ้าแล้วจะมองเห็นมั้ย
I have to admit, though, it sure was fun while it lasted.ผมยอมรับ คิดว่า มันคงสนุกเหมือนครั้งที่แล้ว
Serena, I thought I was seeing you tomorrow. Excuse me.เซรีน่า ฉันคิดว่า คิดว่า จะได้เจอเธอวันพรุ่งนี้ซะอีก ขอโทษ
Maybe the Nazca Indians thought this was their god.บางทีพวก อินเดีย นาสกา คิดว่า สิ่งนี้เป็นพระเจ้า
I'm here because my boss, the United States of America, thinks Sarah Connor is a deluded, dangerousผมมานี่เพราะนายผม สหรัฐอเมริกา คิดว่า ซาร่าห์ คอนเนอร์ เป็นตัวอันตรายที่อำพรางอยู่
So what do you think about that? Do you think Sousa was right?แล้วพวกคุณเห็นยังไงกันเรื่องนี้ คิดว่า ซูซา คิดถูกมั้ย
So, you know, we just thought, just because we can't travel doesn't mean we can't have pictures.ดังนั้น เราก็เลย คิดว่า แค่เพราะเราเดินทางไปไม่ได้ ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีรูปถ่ายไม่ได้
His wife thinks he was murdered.เมียของเค้า คิดว่า นี่เปนการฆาตกรรม
And I think, I think just a... just a drink, a little liquid courage would really go a long way right now.และผมคิดว่า คิดว่า ผมแค่ อยากดื่มนิดหนอ่ย เหล้าทำให้ไปได้ยาวนาน ไช่มั้ย
Hey. Do you think Jandi deserves such a gift?พวกเธอ คิดว่า กึม จัน ดี สมควรได้รับของสิ่งนี้มะ?
AND YOU HAVEN'T ALWAYS DONE WHAT'S BEST FOR ME.แต่แม่ก็ทำดีที่สุดเท่าที่แม่จะทำได้ คิดว่า Serena เกินจะรับไหวมั๊ยหล่ะ
And even if he was, does he look like he's about to run, to you?แล้วต่อให้เป็น คิดว่า เขาดูเหมือนจะวิ่งหนีรึไง?
My Hoyt would never have left me worried sick thinking he was dead.ฮ้อยของฉันไม่มีวันปล่อยให้ฉันเป็นกังวล คิดว่า เขาตายไปแล้ว
If you're right, how will he punish me?ถ้ามีจริง คิดว่า พระองค์จะลงโทษฉันมั้ย?
P.j. thinks he won the picture.พี.เจ. คิดว่า เขาชนะที่ได้ภาพไป
Cawley thinks you're harmless, that you can be controlled, but I know different.คอร์ลี่ คิดว่า คุณไม่เป็นอันตราย คุณควบคุมได้ แต่ผมรู้ว่า นั่นไม่จริง
Okay, thanks. I think I saw that.โอเค ขอบคุณ ฉันฉันเข้า คิดว่า เห็นว่า
We all thought Matthew was gonna be the pussy today, huh?ใช่ขวา เราทุกคน คิดว่า แมทธิว เป็น ไง เป็น หีวันนี้ ฮะ
TJ thinks there's all sorts of medicinal possibilities.ทีเจ คิดว่า มีหลายชนิด ที่เหมาะสำหรับเอามาทำยา
But if the ship realizes that it can't make it, why is it trying?แต่ ถ้ายานลำนี้ คิดว่า มันไม่สามารถทำได้ล่ะ? ทำไมถึงต้องลองล่ะ ?
* Do you think you're gonna find it *# นายคิดว่า จะหาเจอมั้ย # # คิดว่า จะหาเจอมั้ย #
Ursula thought she was filming a UFO crash site?เออซูล่า คิดว่า เธอถ่าพภาพ สถานที่ลงจอดของ UFO ได้งั้นหรือ
Well, Ursula Lapine thinks she's photographing extraterrestrial contact, they catch her, she ends up dead.เออซูล่า ลาไพน์ คิดว่า เธอกำลังถ่ายภาพการทำงานของมนุษย์ต่างดาวอยู่ เธอถูกจับได้ และจบด้วยการถูกฆ่า
But Ursula thought that she had proof of alien life.แต่เออซูล่า คิดว่า เธอได้ข้อพิสูจน์เรื่อง เอเลี่ยน
Duke, I think. Smart girl, smart school.ที่ดุ๊กนะ คิดว่า เด็กเก่งก็ได้อยู่โรงเรียนดีๆ
I, uh, sort of feel like I've let you down.ฉัน คิดว่า ฉันทำให้ท่านผิดหวัง
I don't think there was any permanent damage... to her health, at least.ไม่ต้องห่วง คิดว่า คงไม่มีอะไรร้ายแรง กับเธอ อย่างน้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คิดว่า
Back to top