ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำดูแคลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำดูแคลน*, -คำดูแคลน-

คำดูแคลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำดูแคลน (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูถูก, คำดูถูกดูแคลน Ops. คำยกย่องชมเชย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I presume you've prepared new insults for today?วันนี้นายคงมีคำดูแคลนมาอีกแล้วสินะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำดูแคลน
Back to top