ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

คำดูถูกดูแคลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *คำดูถูกดูแคลน*, -คำดูถูกดูแคลน-

คำดูถูกดูแคลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำดูถูกดูแคลน (n.) contempt See also: disdain, scorn, derision Syn. คำดูแคลน, คำดูถูก Ops. คำยกย่องชมเชย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า คำดูถูกดูแคลน
Back to top