ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ความชำนาญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ความชำนาญ*, -ความชำนาญ-

ความชำนาญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความชำนาญ (n.) expert See also: proficiency, skill, competence, masterfulness Syn. ความเก่ง, ความจัดเจน, ความเชี่ยวชาญ, ความชำนิชำนาญ
English-Thai: HOPE Dictionary
amateur(แอม' มะเทอะ) n.,adj. นักสมัครเล่น, นักกีฬาสมัครเล่น, ผู้ไร้ประสบการณ์, ผู้ไร้ความชำนาญ, ผู้อุทิศตัวในศิลปะหรือกิจกรรมหนึ่ง
ambidexterity(แอมบิเดคสฺเทอ' ริที) n. ความชำนาญในการใช้มือทั้งสองข้างได้ดีเท่ากัน, ความฉลาดอย่างผิดปกติ, ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญมาก, ความหลอกลวง, Syn. duplicity, skill ###A. clumsiness, unskill
artifice(อาร์'ทิฟิส) n. อุบาย,เล่ห์,ความชำนาญ
artless(อาร์ท'เลส) adj. ไม่มีเล่ห์,ซื่อ,ไร้มารยา,ไร้ศิลปะ,ไร้ความชำนาญ, หยาบ,เลว, Syn. open)
bohunk(โบ'ฮังคฺ) n. คนงานต่างชาติที่ไม่มีความชำนาญหรือไม่ค่อยชำนาญ
bravura(บระวิว'ระ) n. การแสดงที่กล้าหาญ ความชำนาญที่ดีเด่นของนักแสดง
competent(คอม'พิเทินทฺ) adj. มีความสามารถ (ความชำนาญประสบการณ์และคุณสมบัติที่เหมาะสมอื่น ๆ) ,เพียงพอ, Syn. capable,able
computer programmerนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
cowboy(คาว'บอย) n. โคบาล,คนที่ดูแลและเลี้ยงวัวบนหลังม้า (โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา) ,คนที่มีความชำนาญในการขี่ม้า,เหวี่ยงห่วงจับวัว,คนขับรถเร็วแบบบ้าระห่ำ
craft(คราฟทฺ) {crafted,crafting,crafts} n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ฝีมือทางช่าง,การช่าง,อาชีพ,เล่ห์เหลี่ยม,สมาคมวิชาชีพ,เรือ,ยาน,ยานอวกาศ. vt. ประดิษฐ์ด้วยฝีมือ, Syn. art,skill,ability
cunning(คัน'นิง) n. ความหลักแหลม,ความชำนาญ,ความประณีต,ความฉลาดแกมโกง,ความแคล่วคล่อง adj. หลักแหลม,ชำนาญ,มีฝีมือ,ประณีต,ฉลาดแกมโกง,แคล่วคล่อง, See also: cunningness n. ดูcunning, Syn. artifice
dexterity(เดคซฺเท'ริที) n. ความชำนาญ,ความแคล่วคล่อง,ความถนัดมือขวา,ความหลักแหลม, Syn. adroitness,skill
empiric(เอมเพอ'ริค) n. ผู้ที่อาศัยความชำนาญหรือประสบการณ์ (ไม่ใช่ความรู้) . ผู้อาศัยความสังเกต (ไม่ใช่อาศัยเหตุผล) หมอเถื่อน,หมอกำมะลอ. adj. ดูempirical, See also: empiricism n. ดูempiric empiricist n. ดูempiric
engineer(เอนจินเนียร์') n. วิศวกร,นายช่าง,คนขับ,รถไฟ,ผู้สร้างเครื่องจักร,ทหารช่าง,ผู้จัดการ,ผู้มีความชำนาญ -vt. วางแผน,สร้าง,จัดการ,ควบคุม, See also: engineery n. ดูengineer, Syn. inventor
expert(เอค'ซฺเพิร์ทฺ) adj. ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีประสบการณ์ adj. เกี่ยวกับความชำนาญ., See also: expertness n., Syn. master
expertise(เอคซฺ'เพอทีซ) n. ความชำนาญ,ความรู้ความชำนาญ., Syn. skill
familiarity(ฟะมิลลิแอ'ริที) n. ความคุ้นเคย,ความสนิทสนม,ความเคยชิน,ความใกล้ชิด,การไม่มีพิธีรีตอง,ความรอบรู้,ความชำนาญ, Syn. intimacy
fence(เฟนซฺ) {fenced,fencing,fences} n. รั้ว,เครื่องกั้น,คอกล้อม,พะเนียด,ศิลปะหรือกีฬาฟันดาบ,ความชำนาญในการโต้แย้ง,บุคคลผู้รับและจำหน่ายของโจร,สถานที่รับและจำหน่ายของโจร. -Phr. (sit on the fence เป็นกลาง,ไม่เข้าข้างฝ่ายใด) . vi. เล่นหรือฝึกฝนการฟันดาบ,ล้อมรั้ว,
inaptitude(อินแอพ' ทิทูด) n. การขาดความเหมาะสม, การขาดความชำนาญ, ความเก้งก้าง
inexperience(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺ) n. การไม่มีประสบการณ์,ความอ่อนหัด,การขาดความชำนาญ, Syn. immaturity
inexperienced(อินอิคซฺเพีย'เรียนซฺทฺ) adj. ไม่มีประสบการณ์,อ่อนหัด,ขาดความชำนาญ
knack(แนค) n. ความชำนาญพิเศษ,ความสามารถพิเศษ,ความแคล่วคล่องพิเศษ,ฝี,มือที่ยอดเยี่ยม
hacker(แฮค' เคอร์) n. ผู้ที่ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำ, ผู้ที่สนใจเรียนรู้คอมพิวเตอร์อย่างจริงจังจนเกินไป,คำนี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกพวกที่มีความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดกฎหมาย เช่น แอบขโมยข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย หรือแอบแก้ตัวเลขในธนาคารเพื่อถอนเงินออกมาใช้เอง คำว่า hack อาจหมายถึงการแอบปรับแก้หรือดัดแปลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือไม่ก็แก้แล้วยิ่งกลับทำให้แย่ลง
know-how(โน'ฮาว) n. ความชำนาญ,ความรู้ว่าจะทำอย่างไร, Syn. savvy,expertise
legerdemain(เลจ'เจอดะเมน') n. การเล่นกล,ความชำนาญหรือวิธีการในการเล่นกล,การหลอกลวง,มารยา,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. deception
profess(โพรเฟส') vt. ยอมรับ,แสดงตัว,อ้างตัว,นับถือ (ศาสนา) ,ปฏิญาณตัว,ประกาศ,เป็นศาสตราจารย์,ถือเป็นอาชีพ,ดำเนินอาชีพ,อ้างความชำนาญ. vi. ยอมรับ,ปฏิญาณตัว, Syn. proclaim, See also: professed adj. professedly adv.
programmerนักเขียนโปรแกรมนักเขียนชุดคำสั่งหมายถึง คนที่เขียนโปรแกรมสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการได้ และควรจะมีความชำนาญด้วย (สำหรับคนที่หัดเขียนใหม่ ๆ ไม่ควรจะใช้คำ ๆ นี้) นักเขียนโปรแกรมที่ดีนั้น จะต้องรู้วิธีแก้ปัญหา และรู้ด้วยว่า จะแก้อย่างไร รวมทั้งต้องเข้าใจหลักและกฎเกณฑ์ของภาษาต่าง ๆ ที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจด้วย เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำสั่งได้
residency(เรส'ซิเดินซี) n. ที่อยู่อาศัย,ถิ่นที่อยู่,ฐานะหรือช่วยระยะการฝึกหัดความชำนาญสาขาใดสาขาหนึ่งของแพทย์ในโรงพยาบาล,จวน,ทำเนียบ, Syn. residence
resident(เรส'ซิเดินทฺ) n. ผู้อยู่อาศัย,แพทย์ที่กำลังฝึกหัดความชำนาญสาขาหนึ่งใดในโรงพยาบาล adj. ซึ่งอยู่อาศัย,ประจำอยู่,อยู่เป็นหลักแหล่ง,ในเนื้อแท้, See also: residentship n.
resourecful(รีซอร์ส'ฟูล) adj. สามารถรับมือสถานการณ์ได้ดี,มีความชำนาญดี,มีสติปัญญาดี,เจ้าความคิด,หัวดี,อุดมสมบูรณ์, See also: resourecfulness n.
skill(สคิล) n. ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความสามารถ,ฝีมือ,ความช่ำชอง,ความแคล่วคล่อง. vi. ช่วยเหลือ,เป็นประโยชน์,มีผล, See also: skillless adj.
speciality(สเพชชิแอล'ที) n. ความชำนาญพิเศษ,สิ่งที่ชำนาญเป็นพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ,ลักษณะเฉพาะสาขา,เรื่องที่ทำได้ดีเป็นพิเศษ,เรื่องใหม่,สิ่งใหม่,เรื่องเฉพาะกิจ,นิติกรรม,สัญญาที่ประทับตรา,ข้อปลีกย่อย. adj. แสดงลักษณะเฉพาะ,เอกเทศ, Syn. specialty
topflight(ทอพ'ไฟลทฺ) adj. ดีเลิศ,ดีเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,มีความชำนาญ., Syn. first-rate
watercraft(วอ'เทอะคราฟทฺ'-แครฟทฺ) n. ความชำนาญในการขับขี่เรือ,ความชำนาญในการว่ายหรือดำน้ำ,เรือ,ยานพาหนะที่แล่นบนหรือในน้ำ
whiz(วิซ) vi. vt. ทำให้เกิดเสียงดังหวือ ,เคลื่อนที่หรือพุ่งไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงหวือ,n. เสียงหวือ,เผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเป็นพิเศษ, See also: whizzingly adv., Syn. wizard
whizz(วิซ) vi. vt. ทำให้เกิดเสียงดังหวือ ,เคลื่อนที่หรือพุ่งไปอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงหวือ,n. เสียงหวือ,เผู้ที่มีความสามารถหรือความชำนาญเป็นพิเศษ, See also: whizzingly adv., Syn. wizard
wizard(วิซ'เซิร์ด) n. พ่อมด,นักเล่นกล,นักวิทยากล,ผู้วิเศษ,ผู้ใช้เวทมนตร์คาถา,ผู้มีความชำนาญหรือความสามารถอย่างมหัศจรรย์ adj. เกี่ยวกับพ่อมด,เกี่ยวกับนักเล่นกล,ดีเลิศ,ยอดเยี่ยม,มหัศจรรย์, See also: wizardlike adj., Syn. sorcerer
workmanship(เวิร์ค 'เมินเชิพ) n. ฝีมือ,ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,คุณภาพของงาน,ผลิตผลของแรงงาน,ผลงานที่ทำ, Syn. craftsmanship
worst(เวิร์สทฺ) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) เลวที่สุด,แย่ที่สุด,ชั่วที่สุด,ระยำที่สุด,ผิดพลาดที่สุด,ไม่น่าพอใจที่สุด,อัปลักษณ์ที่สุด,ด้วยความชำนาญที่สุด -Phr. (get the worst of something ประสบความพ่ายแพ้), Syn. vanquish,defeat,beat
English-Thai: Nontri Dictionary
adroitness(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว
amateur(n) มือสมัครเล่น,ผู้ขาดความชำนาญ
artifice(n) ความชำนาญ,เล่ห์กล,อุบาย
craft(n) ความเชี่ยวชาญ,ความชำนาญ,การช่าง,งานฝีมือ,เล่ห์กระเท่ห์,เรือ
dexterity(n) ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,การถนัดมือขวา
finesse(n) ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,กลเม็ด,กลวิธี,การพลิกแพลง
hand(n) มือ,กำมือ,เข็มนาฬิกา,ข้าง,ลูกจ้าง,คนงาน,อำนาจ,ความชำนาญ,ฝีมือ
inexperienced(adj) ไม่จัดเจน,อ่อนหัด,ขาดประสบการณ์,ขาดความชำนาญ
knack(n) ความชำนาญ,ความสามารถพิเศษ,ความคล่องแคล่ว,พรสวรรค์,ฝีมือ
proficiency(n) ประสิทธิภาพ,ความชำนาญ,ความคล่องแคล่ว,ความสามารถ
skill(n) ความคล่องแคล่ว,ความชำนาญ,ความฉลาด,ทักษะ,ความสามารถ
skilled(adj) ซึ่งใช้ความชำนาญ,มีฝีมือ,ที่มีความสามารถ
specialize(vt) ศึกษาเฉพาะสาขา,มีความชำนาญเป็นพิเศษ,ระบุ
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
emeritus professorศาสตราจารย์กิตติคุณ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, ตำแหน่งที่แต่งตั้งจากอาจารย์ประจำ ผู้เคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีความรู้ ความสามารถและความชำนาญเป็นพิเศษ และพ้นจากตำแหน่งไปโดยไม่มีความผิด สภามหาวิทยาลัยอาจแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์กิตติคุณหรือศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวิชาที่ศาสตราจารย์นั้นมีความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นเกียรติยศได้
Know-howความรู้ความชำนาญ [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
mastery (n.) ความชำนาญ See also: ความรอบรู้ Syn. mastership
speciality (n.) ความชำนาญพิเศษ
repartee (n.) ความชำนาญในการตอบอย่างฉลาดหลักแหลม Syn. retort, wittiness
draughtmanship (n.) ความชำนาญในการเขียนแบบ See also: ความชำนาญในการวาดเขียน
jackleg (n.) คนงานที่ยังไม่มีความชำนาญ
jurisprudent (adj.) ที่มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมาย
technician (n.) ผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน Syn. specialist, professional
woodsmanship (n.) ศิลปะหรือความชำนาญของช่างไม้ Syn. forestry
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Roland's expertise will be a necessity.ความชำนาญของโรแลนด์ จะเป็นประโยชน์กับเรา
Beyond my field of expertise.ความชำนาญพิเศษของผมแล้ว
I am eager to know how you first met Signora Maggiฉันอยากได้ที่จะความชำนาญที่ you first พบมาดาม Maggi
What's important is diplomacy and political maneuvering, which you seem to despise.สิ่งสำคัญก็คือความชำนาญในการเจรจาและยุทธศาสตร์ทางการเมือง เหล่านี้ดูเหมือนเป็นสิ่งที่คุณชิงชังยิ่งนัก
He had some kind of a special military training and he learnt Spanish in El Salvador, I think.เขาเป็นคนที่มีความชำนาญการรบเป็นพิเศษ
Playing with a stronger player. Come on.หากได้เล่นกับคนที่มีความชำนาญ มาสิ
My goodness, was your father an oil rigger who specialized in etiquette?ที่รักคะ พ่อของคุณท่านเคยเป็น พ่อค้าน้ำมันที่มีความชำนาญใช่รึเปล่า
Hotch says your background is in sex offender cases.ฮอว์ชบอกว่าคุณมีความชำนาญ เกี่ยวกับคดีอาชญากรรมทางเพศ
My mother passed the skill on to me, as her mother before her.แม่ฉันถ่ายทอดความชำนาญให้ฉัน ท่านสืบทอดมาจากยาย
All procedures will be discussed and overseen by an upper level.ทุกกระบวนการต้องได้รับการอธิบายและควบคุมโดยคนที่มีความชำนาญ
Do you hire on looks alone, or is actual skill a factor?คุณทำตามลำพัง,หรือ\ ความชำนาญตามพื้นฐาน
Waiting for your expertise as a painter.รอความชำนาญในการทาสีของคุณอยู่
I mean, it's not exactly within his realm of expertise.ฉันหมายถึง เค้าไม่ได้มีความชำนาญในเรื่องนี้
To clone anything requires skill and knowledge way beyond this guy's capabilities.การที่จะโคลนนิ่งอะไรซักอย่าง ต้องการความชำนาญ และความรู้ที่เหนือกว่าคนพวกนี้
With a very specialized field of expertise.ด้วความชำนาญเฉพาะด้าน
Oh, this is not about money, Bree.ดูจากความชำนาญและทุ่มเทของคุณ
Stockton has a good cranial expert...- โรงพยาบาลสต็อคตันมีความชำนาญกะโหลกศรีษะ...
Unfastening them required a certain skill.ปลดมันนี่ต้องความชำนาญจริงๆนะ
I have faith in our abilityฉันมีทักษะ และ ความชำนาญ
Whoever did Ashley was a lot less precise.ใครก็ตามที่ทำกับแอชลีย์ ไม่มีความชำนาญเรื่องนี้
Nobody gets that angry unless they're talking about their own family.เรียกมันว่าความชำนาญส่วนบุคคล ไม่มีใครโกรธ
He's extremely skilled with a lance.เขามีความชำนาญใช้การใช้ัทวนเป็นอย่างมาก
If that were true, he'd be the same age as these girls-- late teens.วัยรุ่นตอนปลาย ฆาตกรคนนี้มีความชำนาญมาก ในเรื่องนี้
This was precise work.นี่เป็นงานมีความชำนาญมาก
He has some sort of medical or surgical trainingเขามีความรู้บางสิ่งเกี่ยวกับการแพทย์ หรือความชำนาญในการผ่าตัด
A taxidermist has all the skills and suppliesคนที่ทำการสต๊าฟสัตว์ ต้องใช้ความชำนาญ และอุปกรณ์
The unsub is definitely becoming more proficient.ผู้ต้องสงสัย ต้องมีความชำนาญขึ้นอย่างแน่นอน
As Dr Myhill indicated, our speciality is proton-driven plasma-wakefield acceleration.อย่างที่ ดร.มายฮิล ได้กล่าวไป ความชำนาญพิเศษของเรา คือการเร่งสมรรถนะพลาสมา ในการขับเคลื่อนโปรตรอน
Besides, the mace is my forte. You'll see.นอกจากนี้ คทานี้เป็นอาวุธที่ข้ามีความชำนาญ ท่านจะได้เห็น
Then some unknown Illuminati master sculpted four statues.แล้วบางคนไม่รู้จัก Masters Illumina มีความชำนาญกับสลักสี่ปั้น,
The IBBC is specifically structured to handle the particular needs of your type of organization.IBBC มีความชำนาญเป็นพิเศษ ในการจัดการเรื่องแบบของพวกคุณนี่
...where the artiforg is expertly and cleanly inserted with minimal invasion and scarring.อวัยวะเทียมจะถูกใส่ ด้วยความชำนาญ อย่างเรียบร้อย โดยมีรอยแผลเป็นน้อยที่สุด
Not until after the sixth day of the fourth month of nonpayment will we retrieve the property, at our own expense, of course, utilizing our skilled and licensed technicians.ต้องหลังวันที่หก ของเดือนที่สี่ ที่คุณค้างชำระ เราจึงจะไปขอรับทรัพย์สินของเราคืน ซึ่งเราเป็นจะผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับใบอนุญาต และมีความชำนาญ
There were two other surgeons qualified to assist with that procedure.มีศัลยแพทย์คนอื่นอยู่ตั้งสองคน ที่มีความชำนาญในการช่วยผ่าตัด
I'm relying on your expertise regarding duration.ผมหวังพึ่งความชำนาญของคุณ ในเรื่องระยะเวลา
Local Chinese gangs that specialize in human smuggling.แกงค์คนจีนในถิ่นนี้ มีความชำนาญพิเศษ ในการลักลอบค้ามนุษย์
But this guy is all up in my turf,แต่หมอนี่อยู่ในความชำนาญของฉัน
It's clearly the work of a skilled intelligence network.ให้ชัดเจนว่า มันเกิด ความชำนาญในเครือข่าย
It takes expertise to get past that.ต้องใช้ความชำนาญ ถึงจะเปิดมันออก
Are you now preaching about the efficiency of love?คุณกำลังให้โอวาทฉันเรื่อง ความชำนาญแห่งรักหรือไง

ความชำนาญ ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
技能[ぎのう, ginou] Thai: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ English: technical skill

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ความชำนาญ
Back to top