ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขบวนการ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขบวนการ*, -ขบวนการ-

ขบวนการ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขบวนการ (n.) process See also: procedure, course Syn. กระบวนการ, ขั้นตอน, กรรมวิธี, วิธีการ
ขบวนการ (n.) movement See also: organization, campaign, drive, gang Syn. องค์การ, เครือข่าย
ขบวนการออกซิเดชัน (n.) oxidation
English-Thai: HOPE Dictionary
alpha decayขบวนการแผ่กัมมันตภาพรังสีที่อนุภาคแอลฟ่าถูกขับออกจากนิวเคลียสของอะตอม ทำให้ atomic number ลดลงไปสอง
ammonolysisขบวนการหนึ่งที่คล้าย hydrolysis แต่เป็นแอมโมเนียแทนที่จะเป็นน้ำ
automatic data processingขบวนการป้อนข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ใช้อักษรย่อว่า ADP
absolute ideaหลักการที่ว่าขบวนการของโลกเป็นการแสดงออกและบรรลุผล (spiritual principle)
activism(แอค' ทิฟวิซึม) n. ทฤษฎีที่ว่าความจริงคือการดำเนินการที่บริสุทธิ์โดยเฉพาะทางจิต, ทฤษฎีที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างจิตและวัตถุ การดำเนินการหรือขบวนการของจิต, ลัทธิดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง (essence of reality)
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
aggrade(อะเกรด') vt. ยกระดับขึ้นโดยขบวนการพอกพูนนอนกัน. -aggradation n.
alchemise(แอล' คิไมซ) แปรธาตุโดยขบวนการ alchemy. -alchemist n.
aluminothermy(อะลู' มิโนเธอมี) n. ขบวนการเพิ่มอุณหพูมิให้สูง โดยการให้ผงอะลูมิเนียมทำปฏิกริยากับอ็อกซิเจนที่ได้จากอ๊อคไซด์โลหะอื่น., Syn. aluminothermics
amphimixis(แอมฟิมิค' ซิส) n., (pl. -mixes) n. การรวมตัวกันของเซลล์เพศ (ในขบวนการผสมพันธุ์กันแบบใช้เพศ) , การร่วมกันของเซลล์เพศพ่อและเซลล์เพศแม่
anaclisis(แอนนะไคล' ซิส) n. ขบวนการเลือกแบบหนึ่งทางจิตวิเคราะห์ โดยดูจากปมที่เกี่ยวกับตัณหา (livido) . -anaclitic adj.
ancestry(แอน' เซสทรี) n. บรรพบุรุษ, เทือกเถาเหล่ากอทั้งหลาย, วงศ์ตระกูล,มูลรากที่มาของปรากฎการณ์สิ่งของข้อคิดเห็นหรือรูปแบบ, ขบวนการหรือประวัติดังกล่าว, Syn. forefathers, lineage, origin, ancestral descent)
animation(แอนนิเม' เชิน) n.ภาวะที่มีชีวิตชีวา, ขบวนการสร้างหนังการ์ตูน, ความกระตือรือร้น, พลังงาน,ความดีใจ, Syn. spirit)
anolyte(แอน' นะไลท) n. ส่วนของ electrolyte ที่ใกล้ขั้วบวกระหว่างขบวนการ electrolysis (ano (de) + (electro) lyte)
antioxidant(แอนทิออค' ซิดันทฺ) n. การที่ยับยั้งขบวนการ oxidation, การที่ยับยั้งการสลายตัวของยาง สบู่และอื่น ๆ (inhibiting oxidation)
apperception(แอพพะเซพ'เชิน) n. สติสัมปชัญญะ, ขบวนการเข้าใจ. -apperceptive adj.
aquatone(แอค'วะโทน) n. ขบวนการพิมพ์ระบบออฟเซท (offset) จากแผ่นโลหะที่ฉาบด้วยแยลลาตีนที่ไวต่อแสง, สิ่งตีพิมพ์ด้วยระบบดังกล่าว
argument(อาร์'กิวเมินทฺ) n. การโต้เถียง,การโต้คารม,การอ้างเหตุผล,ขบวนการให้เหตุผล,ข้อโต้เถียง,เรื่อง,ข้อสรุป,หลักฐาน,ข้อพิสูจน์
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล,การอภิปราย,การถกเถียง,บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์,ข้อสรุป,ข้ออนุมาน, Syn. discussion)
armament(อาร์'มะเมินทฺ) n. อาวุธยุทโธปกรณ์,กองทัพติดอาวุธ,รถหุ้มเกราะ,ยานเกราะ, กำลังทหาร,ขบวนการติดอาวุธสำหรับสงคราม
automate(ออ'โทเมท) vt. ทำให้เป็นอัตโนมัติ, ปฏิบัติการหรือควบคุมโดยขบวนการอัตโนมัติ
automation(ออโทเม'เชิน) n. ขบวนการอัตโนมัติ,ภาวะอัตโนมัติ,อัตโนมัติ,ลักษณะอัตโน
automatism(ออทอม'มะทิสซึม) n. ภาวะอัตโนมัติ, ขบวนการที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้บังคับ. -automatist n. (involuntary action)
autotype(ออ'โทไทพ) n. สิ่งที่ประดิษฐ์จากแบบเดิม, ขบวนการพิมพ์ ด้วยสารสีคาร์บอน. -autotype n. -autotypic adj. (facsimile)
autoxidation(ออทอคซิเค'เชิน) n. ขบวนการ oxidation ของสารประกอบโดยการถูกกับอากาศ
auxanometer(ออคซะนอม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดความเจริญเติบโตในขบวนการ auxesis
auxetic(ออเซท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหรือส่งเสริม auxesis. -n. สารที่ส่งเสริมขบวนการ auxesis (pertaining to auxesis)
break-in(เบรค'อิน) n. การบุกรุกเข้าไปในบ้าน,ระยะแรกของขบวนการหรือการใช้
carrier(แค'ริเออะ) n. ผู้ขนส่ง,ผู้ส่ง,บริษัทขนส่ง,ขบวนการขนส่ง,อุปกรณ์รับน้ำหนัก,ตัวนำเชื้อ,พาหะนำโรค,เครื่องบินขนส่ง (คนโดยสารหรือไปรษณียภัณฑ์) ,นกพิราบส่งข่าว, Syn. transporter
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์,ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality,talent,art
galvanometry(แกลวะนอม'มิทรี) n. วิธีการหรือขบวนการวัดกำลังกระแสไฟฟ้า., See also: galvanometric (al) adj. galvanometrically adv.
growth hormoneเป็นฮอร์โมนที่ช่วยในการเจริญเติบโต และเกี่ยวข้องกับขบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย
job(จอบ) {jobbed,jobbing,jobs} n. งาน,ชิ้นงาน,งานจ้าง,งานเหมา,งานปลีกย่อย,ภาระหน้าที่,ตำแหน่งงาน,เรื่องราว,ขบวนการทำงาน,รถยนต์ (แสลง) adj. เกี่ยวกับ,งานหรือธุรกิจเฉพาะอย่าง,ซื้อ ขายหรือจัดการด้วยกัน -Phr. (on thejob ตื่นเต้น,เฝ้าสังเกต) vi. ทำงานเป็นชิ้น ๆ ,ทำง
lithography(ลิธธอก'กระฟี) n. ศิลปะหรือขบวนการพิมพ์พบแผ่นหินหรือวัตถุอื่นที่เรียบ., See also: lithographical adj. ดู lithography
mitochondriaเป็นแหล่งสร้างพลังงานของอเซลล์มีโครงสร้างเป็นรูปยาวรีประกอบด้วยผนัง 2 ชั้นคล้ายเซลล์ภายในมีเอนไซม์ที่จำเป็นต่อขบวนการสันดาบ โดยนำสารอาหารมาทำปฏิกริยากับออกซิเจน ได้เป็นพลังซึ่งเก็บสะสมไว้ในรูปพลังงานสูง (ATB) ซึ่งจะถูกใช้ไปในการทำงานของเซลล์
movement(มูฟว'เมินทฺ) n. การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนที่,กิริยาท่าทาง,ขบวนการ,ความพยายาม,คณะบุคคล,การดำเนินงาน,คณะบุคคล, Syn. motion ###A. rest
observance(อับเซิร์ฟ'เวินซฺ) n. การสังเกต,การปฏิบัติตาม,การฉลอง,พิธี,พิธีการ,ขบวนการ,ธรรมเนียมปฏิบัติ,กฎ,วินัยศาสนา (ของนิกายโรมันคาทอลิก)
procedure(โพรซี'เจอะ) n. ขบวนการ,วิธีการ,ระเบียบการ,วิธีการปฏิบัติ,แนวทาง,ขั้นตอน,กำหนดการ., See also: procedural adj., Syn. course
proceeding(พระซี'ดิง) n. การดำเนินการ,ขั้นตอน,วิธีการ,ขบวนการ,แนวทาง,, See also: proceedings กิจกรรมที่ดำเนินต่อเนื่องในระยะหนึ่ง,การปฏิบัติตามกฎหมาย,วิธีการทางกฎหมาย
process(โพร'เซส,พรอส'เซส) n. ขบวนการ,ขบวนแห่กระบวนการ,ระบบ,การดำเนินการ,แนวทาง,กรรมวิธี,วิธีปฏิบัติ,ขั้นตอนการปฏิบัติ,หมายศาล,ปุ่ม,ส่วนยื่น,สิ่งงอก,เนื้องอก,การทำแม่พิมพ์,การเปลี่ยนแปลง,การล้างรูป vt. ทำให้ผ่านกระบวนการ,ปฏิบัติการ,จัดการ,ทำแม่พิมพ์สอดสี,ล้างรูป,
English-Thai: Nontri Dictionary
distillation(n) การกลั่น,การสกัด,ขบวนการกลั่น
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก
ignition(n) การจุดไฟ,ขบวนการเผาไหม้
metabolism(n) ขบวนการสันดาป
movement(n) การเคลื่อนไหว,ความพยายาม,ขบวนการ,คณะ,ความประสงค์
mutation(n) ขบวนการเปลี่ยนแปลง,การเปลี่ยนรูป
ossification(n) ขบวนการสร้างกระดูก
procedure(n) ระเบียบการ,วิธีดำเนินการ,การปฏิบัติ,พฤติการณ์,ขบวนการ,แนวทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
movementขบวนการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Zionismขบวนการไซออนิสต์ (ขบวนการคืนสู่มาตุภูมิของชนชาติยิว) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Antislavery movementsขบวนการต่อต้านการเป็นทาส [TU Subject Heading]
Catabolismขบวนการทำลาย,การแยกสลาย,กระบวนการสลายตัว,ขบวนการทำลาย,กระบวนการสลาย,การสลายตัว,การเผาผลาญ,การย่อย,ระบบคาตาบอลิสัม,ขบวนการสลายตัว,การทำลาย,การสลาย,การเผาผลาญ,กระบวนการสลาย [การแพทย์]
Fabian Society (Great Britain)ขบวนการเฟเบียน [TU Subject Heading]
Imaginative Processขบวนการคิดฝัน [การแพทย์]
Millingขบวนการบด [การแพทย์]
Organized crimeขบวนการอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Protest movementsขบวนการประท้วง [TU Subject Heading]
Zionism ขบวนการไซออนนิสต์ [TU Subject Heading]
Anabolismการสร้างเสริม, ขบวนการสร้าง, ตัวสังเคราะห์, การสร้างสรร, กระบวนการสร้าง [การแพทย์]
Detonation การระเบิดกัมปนาท ขบวนการที่มีการสลายตัวของสารหรือวัตถุที่ ระเบิดได้ ภายใต้ความดันสูง แล้วปล่อยความดันออกมาผ่านวัตถุต่าง ๆ ด้วยความเร็วสูงกว่าความเร็วของเสียง ในการนี้ไม่จำเป็นจะต้องมีออกซิเจนเกี่ยวข้องอยู่ด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Detoxificationการล้างพิษ,การถอนพิษยา,ขบวนการขจัดพิษ,กำจัดพิษ,การกำจัดพิษ,รูปที่ไม่มีฤทธิ์ยา,ทำลายสิ่งที่เป็นพิษ,การทำให้สารเป็นพิษลดน้อยลง,การถอนยา [การแพทย์]
Productผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น, ผลิตภัณฑ์จากส่วนล่างสุดของหอกลั่น หรือน้ำมันตัวที่หนักจากขบวนการกลั่นเช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา [ปิโตรเลี่ยม]
Sedimentation การตกตะกอน หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา [สิ่งแวดล้อม]
Solar Cellเซลล์แสงอาทิตย์ สิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสารกึ่งตัวนำ เช่น ซิลิคอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมาก นำมาผ่านขบวนการทางวิทยาศาสตร์ผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธิ และในทันทีที่มีแสงตกกระทบบนแผ่นเซลล์ รังสีของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบ จะมีการถ่ายเทพลังงานให้กับสารกึ่งตัวนำและเกิดไฟฟ้ากระแสตรงขึ้น กระบวนการแปรรูปพลังงานแสงอาทิตย์ [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fining (n.) ขบวนการกรองไวน์หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
fixation (n.) ขบวนการที่ก๊าซเปลี่ยนไปเป็นของแข็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
IRA put out the kill order.ขบวนการ IRAออกคำสั่งฆ่าให้ฆ่าได้
Human trafficking?ขบวนการค้ามนุษย์เหรอ ผมแค่ขโมยน้ำมัน
Process is Diana's middle name.ขบวนการนะ เป็นชื่อกลางของไดอาน่า
Long live the revolution, suckers!ขบวนการปฏิวัติจงเจริญ
The People's Liberation Army is one million troops strong.ขบวนการปลดปล่อยประชาชน มีกำลังเป็นล้านนาย
An arcane medical procedure performed by savages upon those possessed of evil spirits.ขบวนการลี้ลับทางการแพทย์ ที่คนป่าเถื่อนกระทำ... ต่อผู้ที่โดนวิญญาณร้ายสิงสู่
Well, if you'd read your industry breakdown,... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก.
So, Louis has ordered me... to discover the true identity of the general of the Jesuit order... and to kill him.หลุยส์ได้สั่งให้ข้า สืบหาตัวหัวหน้าขบวนการ แล้วฆ่าเขา
It's just that the whole process it sounds so messy.คือขบวนการทั้งหมด... มันฟังดู... ยุ่งเหยิง
Our target tonight is a drug trafficking cartelคืนนี้เป้าหมายของเราคือ ขบวนการค้าขายยา
We can really begin to take a look at the emergence of the modern age with the enclosure movements of the great European commons in the fourteenth fifteenth and sixteenth century.เราลองมองย้อนกลับไปดูการเกิดขึ้น ของยุคสมัยใหม่ (เจเรมี ริฟกิน ประธาน สถาบันศึกษาแนวโน้มเศรษฐกิจ) โดยเริ่มที่ขบวนการ "ล้อมเขตที่ดิน" การล้อมเขตที่ดินสาธารณะในยุโรป
Resistance grew throughout the country.ก่อให้เกิดขบวนการต่อต้านขึ้นแทบทั่วประเทศ
By 1945. hundreds of ordinary people had joined the underground.ในปี 1945 จึงมีประชาชนนับร้อย เข้าร่วมขบวนการใต้ดิน
We know this woman is the head of an underground movement in Manila... responsible for smuggling stolen medicine into this camp.เรารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวของขบวนการใต้ดิน.. และถูกตั้งข้อสงสัยว่าลักลอบขนยารักษาโรค มาให้กับเชลยศึก..
Can quote obscure lines from Ghostbusters?จำประโยคเด็ดจากเรื่องขบวนการปราบผีได้? เรย์!
Alahi is an international financier for the opium cartel, which is why the Drug Enforcement Administration has asked us to cooperate.อลาฮีเป็นนายทุนให้ขบวนการค้าฝิ่น ปปส.เลยขอให้เราร่วมมือด้วย
The group she's with include known associates.กลุ่มที่เธอร่วมอยู่ มีผู้ร่วมขบวนการเป็นที่รู้จักหลายคน
The original Project Alice is vital to my research, to the whole process of domestication.อลิซตัวต้นแบบมีความสำคัญมาก ต่องานวิจัยของผม ต่อขบวนการทั้งหมดที่จะทำให้เชื่อง เลือดของเธอ...
I want names. I want addresses.ชื่อผู้ร่วมขบวนการ_BAR_
Me, personally... ...I'm thinking Albuquerque just might have a new kingpin.โดยส่วนตัวฉัน ฉันคิดว่าอัลเบอร์เคอร์กี อาจจะเป็นขบวนการใหญ่เลยทีเดียว
Initiate Temporal Sequencing.เริ่มต้นขบวนการส่งได้
...as more and more planets choose to join Dooku's Separatists.เนื่องจากดาวหลายดวงพากันเลือก เข้าร่วมขบวนการแบ่งแยกของเคาท์ดูกู
The Separatist blockade is holding position.กองกำลังขบวนการแบ่งแยกยังประจำตำแหน่งอยู่
The Separatist armada is in retreat.กองยานรบขบวนการแบ่งแยกกำลังล่าถอย
We have him, but it looks like the Separatists are behind his abduction.ได้ตัวแล้ว ขบวนการแบ่งแยก เหมือนจะอยู่เบื้องหลังการลักพาตัว
I'll bet Dooku is using us to get Jabba to join the Separatists.พนันได้ว่าดูกูหลอกใช้เรา เพื่อลวงให้แจ๊บบ้าเข้าร่วมขบวนการแบ่งแยก
I don't talk to Separatist scum.ข้าไม่เจรจากับพวกขบวนการแบ่งแยก
Separatist troops are desperate to intercept him.ทหารขบวนการแบ่งแยกพยายามสกัดกั้นอย่างหนัก
Join Dooku and the Separatists, Jabba will, yes.แจ๊บบ้าจะเข้าร่วมกับเคาท์ดูกูและขบวนการแบ่งแยก
Ziro, this particular senator is extremely valuable to my Separatist allies.ซีโร่ วุฒิฯผู้มีความพิเศษเยี่ยงนี้ มีความสำคัญอย่างมากต่อสหายขบวนการแบ่งแยก
That you were god's little power ranger?ว่าตัวเองเคยเป็น ขบวนการห้าสีของพระเจ้า
Not the justice system's finest hour.ไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดของขบวนการยุติธรรม
It's...more of a mental process.มันเป็นขบวนการทางจิตใจน่ะ
The only problem was how to slow the aging process once the subject had reached the desired physical age.ตามหลักทฤษฎีแล้ว ปัญหาเีดียวคือทำขบวนการอย่างไรถึงจะชะลออายุได้ ครั้งหนึ่งโครงการก็บรรลุการกำหนดอายุทางกายภาพ
To slow the process, he must extract the hormones from the pituitary glands of his victims to treat himself, to stay young.ที่จะชะลอขบวนการ เขาต้องหาฮอร์โมน จากต่อมแกนใต่สมองของเหยื่อ
Hostage crises, terror campaigns,วิกฤตการณ์ตัวประกัน ขบวนการก่อการร้าย
That Escalade is tied to an organized gas theft ring.ทำไมรถคันนั้นโยงเข้ากับขบวนการโจรกรรมน้ำมัน
How the hell does this fit in to organized gas theft?จะจัดการกับขบวนการโจรกรรมน้ำมันอย่างไรดี
This is a full-fledged human trafficking operation.มันเป็นขบวนการค้ามนุษย์นี่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขบวนการ
Back to top