ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ขณะเดียวกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ขณะเดียวกัน*, -ขณะเดียวกัน-

ขณะเดียวกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขณะเดียวกัน (conj.) at the same time See also: meanwhile, simultaneous, in the meantime
English-Thai: HOPE Dictionary
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
bigamous(บิก'กะมัส) adj. มีภรรยาหรือสามีในขณะเดียวกันสองคน,
bigamy(บิก'กะมี) n. การมีความผิดฐานมีภรรยา หรือสามีในขณะเดียวกันสองคน
client's server networkข่ายงานแฟ้มบริการหมายถึง ข่ายงานที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์แต่ละคนสามารถใช้โปรแกรมหรือข้อมูลร่วมกันได้ (server network) แต่ในขณะเดียวกัน คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่าย ก็สามารถทำงานตามลำพังของตนเองโดยอิสระก็ได้ด้วย (client server)
connotation(คอนนะเท'เชิน) n. การกินความหมายกว้าง,การมีความหมายว่า,การแสดงในขณะเดียวกันว่า,ความหมาย, See also: connotative,connotive, Syn. implication
omnipresent(ออมนิเพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่ทั่วทุกแห่งในขณะเดียวกัน, Syn. pervasive
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน,ไปด้วยกัน,เท่าเทียมกัน,ไม่ลำเอียง,ในขณะเดียวกัน
polygamous(พะลิก'กะเมิส) adj. เกี่ยวกับมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน
polygamy(พะลิก'กะมี) n. การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน, See also: polygamist n.
server(เซิร์ฟ'เวอะ) n. ผู้รับใช้,ผู้บริการ,เครื่องรับใช,ผู้ช่วยเหลือพระในพิธ'Mass ,ผู้เสิร์ฟลูก,เครื่องบริการตัวบริการหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหลักในระบบเครือข่าย (network) หนึ่ง ๆ ทำหน้าที่เป็นตัวคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ที่มาเชื่อมต่อในเครือข่ายเดียวกัน คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้มีหน้าที่จัดการดูแลว่า คอมพิวเตอร์เครื่องใดขอใช้อุปกรณ์อะไร โปรแกรมอะไร แฟ้มข้อมูลใด เพื่อจะได้จัดการส่งต่อไปให้ ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะมาเรียกไปใช้ได้
simultaneous(ไซมัลเท'เนียส) adj. พร้อมกัน,เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน,ในเวลาเดียวกัน., See also: simultaneously adv. simultaneousness n. simultaneity n., Syn. synchronous,concurrent,contemporary
whipsaw(วิพ'ซอ) n. เลื่อยที่ใช้คน2คนเลื่อยในการตัดไม้ตามยาว vt. ตัดด้วยเลื่อยดังกล่าว,หลอกลวง,ทำให้พ่ายแพ้สองทางในขณะเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
simultaneous(adj) ในเวลาเดียวกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ในขณะเดียวกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bigamy๑. การมีภริยาหรือสามีสองคนในขณะเดียวกัน (ก. แพ่ง)๒. ความผิดอาญาฐานสมรสซ้อน (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alar อะลาร์ อะลาร์เป็นชื่อทางการค้าของสารเคมีที่มีชื่อ สามัญว่า daminozide นิยมใช้ในผักและผลไม้โดยเฉพาะแอปเปิ้ล เป็นสารที่มีคุณสมบัติทำให้ต้นพืชลดการเจริญเติบโตแต่ในขณะเดียวกันก็จะทำ ให้ได้รับผลผลิตสูงขึ้น จากหลักฐานการศึกษาในทศวรรษที่ 1980 ชี้ว่าอะลาร์เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และในปี ค.ศ.1989 (พ.ศ.2523) ประเทศสหรับอเมริกาได้ประกาศห้ามใช้สารนี้เมื่อค้นพบว่าก่อให้เกิดการเติบโต ของเนื้อเยื่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง [สิ่งแวดล้อม]
Levee คันดิน, ทำนบดิน ทำนบหรือคันดินธรรมชาติที่เกิดขึ้นเพราะแม่น้ำ ลำธารพาโคลนตมมาทับถมริมฝั่งในระหว่างหน้าน้ำหลาก เมื่อน้ำลด โคลนตมที่ทับถมนั้นก็เป็นคันดินยาวขนานไปตามริมฝั่งน้ำ ในขณะเดียวกันท้องพื้นน้ำก็ตื้นเขินขึ้นเวลาเกิดน้ำท่วมบ่าไหลเชี่ยวกรากจน น้ำทะลุคันดิน ทำให้เกิดไหลท่วมบริเวณหลังคันดินรุนแรง [สิ่งแวดล้อม]
Meander ทางน้ำโค้งตวัด ลำน้ำที่โค้งไปโค้งมาแลดูคล้ายเส้นเชือกที่วาง ขดไว้เป็นหยัก ๆ เป็นลักษณะของลำน้ำที่มักพบอยู่ในบริเวณที่ธารน้ำไหลผ่านไปในพื้นที่ค่อน ข้างราบ การกัดเซาะในทางลึกมีน้อยกว่าในทางข้าง กระแสน้ำที่ไหลมาปะทะตลิ่งด้านหนึ่งจะค่อยๆ กัดเซาะตลิ่งด้านนั้นให้พังทลายไปทีละน้อยๆ ในขณะเดียวกันตลิ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามจะเกิดการทับถมงอกออกมา นานๆเข้าทางน้ำจึงโค้งมากขึ้น บางครั้งก็โค้งตวัดจนเกือบจะประชิดกัน ซึ่งถ้าหากประชิดกันมาก กระแสน้ำอาจเซาะตรคอคอดให้ขาดเป็นลำน้ำตัดตรงไป ส่วนที่โค้งอ้อมนั้นกลายเป้นบึงโค้งหรือทะเลสาบรูปแอก [สิ่งแวดล้อม]
rollingการกลิ้ง, การเคลื่อนที่ของวัตถุที่หมุนรอบแกนหมุนในขณะเดียวกันศูนย์กลางมวลเลื่อนที่ไปด้วย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Novelนวนิยายนวนิยาย มาจากภาษาอังกฤษว่า Novel และ Novella ในภาษาอิตาเลียน คำนี้ใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนวนิยายอย่างใหม่ของบอกาจิโอ (Boccaio) ที่แต่งเรื่อง เดคาเมรอน (Decameroa) ซึ่งแต่งขึ้นราว ค.ศ. 1338-1340 การที่เรื่องเดคาเมรอน ได้รับการกล่าวขวัญจากคนสมัยนั้นว่าเป็นนิยายแบบใหม่หรือนวนิยายนั้น เป็นเพราะบอกาจิโอ เริ่มใช้กลวิธีการเขียนตามแบบ นวนิยายในสมัยปัจจุบันกล่าวคือ เขียนเล่าเป็นเรื่องสั้น ๆ เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ อย่างสมจริง แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเรื่องราวดังกล่าวในวรรณกรรมนั้นเป็น เรื่องสมมุติไม่ใช่เรื่องจริง นอกจากนี้ก็มีวิธีการเสนอเรื่องให้ยอกย้อนชวนติดตาม และมีแนวคิดกว้างขวาง มีลักษณะต่างไปจากการเขียนนิทานนิยายแต่เดิมที่มักสร้างเรื่องจากจินตนาการ และอุดมคติของผู้เขียน แต่ผู้เขียนกลับทำให้เรื่องที่อ่านนั้นดูเหมือนเป็นเรื่องจริง โดยอาศัยการเล่าเรื่องให้เป็นไปตามลำดับเหตุการณ์แล้วสะท้อนแนวคิดสำคัญของ เรื่องให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของศาสนาเป็นต้น อย่างไรก็ตามเรื่องเดคาเมรอน ก็เป็นเรื่องต้นเค้าของการเขียนนวนิยายตะวันตกเท่านั้น ยังไม่ได้มีลักษณะเป็นนวนิยายอย่างในปัจจุบันอย่างแท้จริงนัก แต่ก็มีอิทธิพลต่อนักเขียนในยุคนั้นและยุคต่อมาด้วย เพราะหลังจากนี้เป็นต้นมา ก็มีการเขียนนวนิยายหรือเรื่องเล่าแบบใหม่ก็กลายเป็นรูปแบบวรรณกรรมอย่าง ใหม่ที่แพร่หลายไปทั่วยุโรป(สายทิพย์ นุกูลกิจ. 2537 : 171-172) นวนิยายตามแบบแผนเช่นปัจจุบันนี้เริ่มมีขึ้นเมื่อตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์นวนิยายที่แท้จริงคนแรกของอังกฤษ คือ แดเนียล เดอโฟ (Daniel Defoe) ซึ่งแต่งเรื่อง โรบินสัน ครูโซ (Robinson Crusoe) เมื่อ ค.ศ. 1719
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
in the same breath (idm.) เกือบจะขณะเดียวกัน See also: ขณะเดียวกัน
plural marriage (n.) การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน Syn. polyandry, polygyny
polygamous (adj.) เกี่ยวกับการมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน
polygamy (n.) การมีสามีหรือภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน Syn. polyandry, polygyny, plural marriage
polygyny (n.) การมีภรรยาหลายคนในขณะเดียวกัน Syn. polygamy, polyandry
syncronize (vi.) เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's 6:10 in the a.m. And already the temperature has reached a massive 92 degrees as this unprecedented heat wave continues.ตอนนี้เป็นเวลา 6 โมง 10 นาที และอุณหภูมิได้ขึ้นไปถึง... 92 องศาฟาเรนไฮต์ ขณะเดียวกัน คลื่นความร้อนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็ยังคงมีต่อไป
"We aw wuv each other." : "And as the North Korean coastlineเรามีซื้่งกันและกัน ขณะเดียวกัน ที่แนวชายฝั่งเกาหลีเหนือ
Meanwhile, mystery surrounds the fate of David Webb, also known as Jason Bourne, the source behind the exposure of the Black briar program.ขณะเดียวกัน ก็มีความลึกลับเกี่ยวกับเดวิด เว็บ หรือรู้จักกันในชื่อ เจสัน บอร์น ผู้เป็นแหล่งข่าวเบื้องหลังการเปิดโปงโครงการนี้
Meanwhile, with military resources stretched thin across the globe, world leaders must once again call upon the elite mercenary forces of Sky Captain and his army-for-hire to uncover the meaning of these mysterious events.ขณะเดียวกัน กองกำลังทางทหาร ได้กระจายกำลังโอบล้อมพื้นที่เอาไว้ เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าผู้นำนานาประเทศ ต้องเรียกหา... กองกำลังทหารรับจ้างที่แกร่งกล้าของสกายแค๊ปตั้น
Meanwhile, Mr. Boddy had been on the floor.ขณะเดียวกัน คุณบ๊อดดี้ที่นอนอยู่บนพื้น
Meanwhile, I'll talk to Mazursky.ขณะเดียวกัน ฉันจะไปคุยกับมาเซอร์สกี้
Meanwhile, I was finding any excuse I could to talk to Aaron.ขณะเดียวกัน ชั้นก็พบวิธี ที่จะพูดคุยกับแอรอน
Meanwhile, overseas, our brave boys are showing the Axis powers that the price of freedom is never too high.ขณะเดียวกัน ณ ที่ไกลโพ้นทะเล คนหนุ่มของเรา กำลังแสดงพลังของฝ่ายอักษะ ว่าคุณค่าของเสรีภาพมันมากมายขนาดไหน
Meanwhile, the post of Defense Against the Dark Arts will be taken by Professor Snape.ขณะเดียวกัน ตำแหน่งวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืด ตกเป็นของ ศ.สเนป
Meanwhile, Brick was enjoying a few joys of summer of his own.ขณะเดียวกัน บริคก็สนุก กับหน้าร้อนของเขา
Meanwhile, I'll take care of cancelling the magician.ขณะเดียวกัน ผมจะจัดการเรื่องยกเลิกมายากลเอง
Relax and enjoy your flight.ขณะเดียวกัน ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ
Meanwhile, there's been a development.ขณะเดียวกัน มันคงมีความคืบหน้าอะไรบางอย่าง
Meanwhile, they got seven cops in the audience.ขณะเดียวกัน มีตำรวจเจ็ดคนอยู่ในกลุ่มผู้ชม
In the meantime, RIPLEY will be online 24/7, looking to identify our enemies.ขณะเดียวกัน ริปลี่จะทำงานไม่มีวันหยุด เพื่อชี้ตัวศัตรูของเรา
Meanwhile recent events had driven Lavender back into the arms of an old flame.ขณะเดียวกัน สถานการณ์ปัจจุบันทำให้ลาเวนเดอร์ กลับเข้าสู่อ้อมแขนของคนรักเก่า
Meanwhile, he's stepping up his game.ขณะเดียวกัน เขาก็เพิ่มความแรงเข้าไปอีก
About the same time. He ended up settling in chicago.ขณะเดียวกัน เขาก็เลิกทำกิจการในชิคาโก้
At such a time, she can prove to be most effective.ขณะเดียวกัน เธอก็พิสูจน์ว่าเธอเคยทำงานสุดยอดที่สุด
In the meantime, we need to figure out where Bailey was and who he was with between 4:00 and 6:00 P.M. When he was poisoned.ขณะเดียวกัน เราต้องคิดให้ออกว่า เบลีย์อยู่ไหนและกับใคร ในช่วง 4 ถึง 6 โมงเย็นถึง ตอนที่โดนวางยา
Meanwhile, we got these costumed idiots running around,ขณะเดียวกัน เรามีพวกสวมชุดโง่ ๆ ตระเวนไปทั่ว,
At times, we may need to stuff the anus as well.ขณะเดียวกัน เราอาจต้องอุดทวารหนักด้วย
In the meantime, what do we got on his known associates?ขณะเดียวกัน เราได้อะไร เรื่องคนคุ้นเคยของเขาบ้างไหม
Meanwhile, in the end zone, the guards have something to celebrate, as they find themselves up by two touchdowns.ขณะเดียวกัน ในเอ็นด์โซน ทีมผู้คุมโชว์ท่าฉลอง เมื่อพวกเขานำนักโทษอยู่ 2ทัชดาวน์
On the other hand, the brain surgeon's still out there.ขณะเดียวกัน, นักผ่าสมองก็ยังอยู่ข้างนอกนั่น
In the meantime, we have to completely evacuate the compound.ขณะเดียวกัน, เราจะต้องย้านสานประกอบออกไปให้หมด
At this time, investigators are reporting that the senator was the pilot and sole passenger of the plane.ขณะเดียวกัน,รายงานการสืบสวนว่า ท่านวุฒิสมาชิกเป็นคนขับ และโดยสารเพียงคนเดียว ในเครื่องบินลำนั้น
And total BS.ขณะเดียวกันก็ BS (Bullshit) ด้วย
For instance, if you're gonna take down Hector Alvarez, you should know the man's running guns.ขณะเดียวกันถ้าคุณจะจับ เฮ็คเตอร์ อัลวาเรซ คุณควรรู้ว่า ผู้ชายคนนี้ค้าปืน
At the same time, if one of us does well, we all do well.ขณะเดียวกันถ้าพวกเราคนใดคนหนึ่ง มีชื่อเสียง ทุกคนก็ได้หน้าด้วย
Meanwhile our men are holding out against syphilis and diarrhea.ขณะเดียวกันทหารของเราก็ฟันฝ่า โรคซิฟิลิสและท้องร่วงไปได้
Meanwhile, in Racine, Wisconsin, after raiding the American Trust Bank,ขณะเดียวกันนายราซีส วิสคอนซิน หลังการบุกปล้นธนาคารอเมริกัน ทรัสต์แบงค์
Meanwhile, Bobby's opponent, Boris Spassky, arrived in Reykjavik today, to the excitement of all of Iceland.ขณะเดียวกันบอริส สแปสกี้ได้มาถึงเรคยาวิก สร้างความตื่นเต้นให้ทั้งไอซ์แลนด์
WHILE THE OPPOSITION HAS TAKEN THE POSITION...ขณะเดียวกันฝ่ายค้านได้...
We put together a project team centered around Dr. Willis.ขณะเดียวกันเราก็จัดทีมซึ่งดูแลโดยดอคเตอร์วิลลิส.
Meanwhile, the Joker has been returned to Arkham Asylum.ขณะเดียวกันโจ๊กเกอร์ ได้ถูกนำตัวกลับอาร์แคม
Same time next week?ขณะเดียวกันในสัปดาห์ต่อไปหรือไม
Leonardo, meanwhile, has kept a constant vigil with Raphael.เลโอนาร์โดในขณะเดียวกันได้เก็บเฝ้าอย่างต่อเนื่องกับราฟาเอล
"as in the same second he saw them...และในขณะเดียวกันนี้เองที่เขาเริ่มจะเห็นพวกมัน
But in my present state, I am still incomplete.แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็ยังไม่สมบูรณ์.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ขณะเดียวกัน
Back to top