ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การเพิ่มเติม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การเพิ่มเติม*, -การเพิ่มเติม-

การเพิ่มเติม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเพิ่มเติม (n.) addition See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increasing Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
addition (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. increasing, expanding
expanding (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. increasing
increasing (n.) การเพิ่มเติม See also: การต่อเติม, การเสริม Syn. expanding
infusion (n.) การเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็น
premium (n.) ค่าบริการเพิ่มเติม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Vreede, Hawk, will be briefing supervisors on additional O.P.S. Plans.วรีดีและฮอคจะคอยรายงานสรุป และให้แผนปฏิบัติการเพิ่มเติม
And they believe your additions have made for an airtight cover.และฉันเชื่อว่าการเพิ่มเติมของคุณจะทำให้หน้าฉากคงอยู่
You're not having any more of those.คุณไม่ได้มีการเพิ่มเติมใด ๆ ของคนเหล่านั้น
Advise if you need additional.ฉันจะให้คำแนะนำนะถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม
You ready for some more?คุณพร้อมสำหรับการเพิ่มเติมบางส่วน
No, no, we met once, uh, to go over the menus, so he could scout the location, see what he needed to bring.ไม่ค่ะ\ พวกเราเจอกันครั้งหนึ่ง เพื่อดูเมนู\ แล้วเขาจะมองหา สถานที่และ\ สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติม
To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known.สำหรับผมแล้วมันตอกย้ำ ความรับผิดชอบของเรา การจัดการเพิ่มเติม กรุณากับอีกคนหนึ่ง และเพื่อรักษาและหวงแหน
I'm afraid we can't provide incidentals without a credit card.บริการเพิ่มเติมต้องจ่ายด้วยบัตรเครดิต

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การเพิ่มเติม
Back to top