ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การอดใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การอดใจ*, -การอดใจ-

การอดใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การอดใจ (n.) tolerance See also: forbearance, patience, fortitude Syn. ความอดกลั้น
การอดใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There's a real problem with resistance in this group. Hi.การอดใจไม่ได้นี่ล่ะคือปัญหาของกลุ่มเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การอดใจ
Back to top