ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การหักห้ามใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การหักห้ามใจ*, -การหักห้ามใจ-

การหักห้ามใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การข่มใจ, การอดใจ, การระงับใจ
การหักห้ามใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การข่มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
self-denialn. การปฎิ-เสธความต้องการของตัวเอง,การหักห้ามใจ,การอดใจ., See also: self-denying adj. self-denyingly adv. -S.self-self-restraint
English-Thai: Nontri Dictionary
restraint(n) การยับยั้ง,การงดเว้น,ข้อผูกมัด,การหักห้ามใจ
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
asceticism (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. self-control, self-discipline
self-denial (n.) การหักห้ามใจตนเอง See also: การอดใจ, การข่มใจ Syn. asceticism, self-control, self-discipline
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Emotions ran high. Inhibitions ran low.ความรู้สึกมันช่างรุนแรง การหักห้ามใจแทบเป็นไปไม่ได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การหักห้ามใจ
Back to top