ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การต้มตุ๋น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การต้มตุ๋น*, -การต้มตุ๋น-

การต้มตุ๋น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต้มตุ๋น (n.) deceit See also: fraud, cheat, deception, deceiving Syn. การหลอกลวง, การโกง
English-Thai: Nontri Dictionary
cozenage(n) การโกง,การหลอกลวง,การต้มตุ๋น,การล่อลวง,การหลอกต้ม
deception(n) ความหลอกลวง,การตบตา,ความเข้าใจผิด,เล่ห์เพทุบาย,การต้มตุ๋น
quackery(n) การหลอกลวง,การต้มตุ๋น
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
shill (n.) การต้มตุ๋น See also: การหลอกลวง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The con is a rush.การต้มตุ๋นมันคือสันดาน
It is a common swindling pattern.มันเป็นรูปแบบการต้มตุ๋นง่ายๆ
That applies to both Othello and swindling.มันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งในโอเทลโล่และการต้มตุ๋น
Listen, it's a variation on a con that I've...ฟังนะ นี่เป็นสมการของการต้มตุ๋น
So I learned the art of the con.ผมจึงเรียนรู้ศิลปแห่งการต้มตุ๋น
De Luca is coercing the Dentist into running the con for him.เดอ ลูก้า กำลังบีบให้ หมอฟันทำการต้มตุ๋นให้เขา
We're talking about international bank fraud...เรากำลังพูดถึงการต้มตุ๋น ธนาคารระดับนานาชาติเลยนะ
It is some kind of con, huh?เป็นการต้มตุ๋นอย่างหนึ่งสินะ
It belonged to you from whatever con you've been running.มันเป็นเงินของคุณจากการต้มตุ๋น หรืออะไรก็แล้วแต่
You don't think this is a con?คุณไม่คิดว่านี่เป็นการต้มตุ๋นเหรอ
These are Mr. Shaw's hand-written notes detailing his fraudulent business practices.นี่เป็นสมุดบันทึกลายมือของคุณชอว์ แจกแจงการต้มตุ๋นลูกค้าของเขา
Bricks of cash... probably from previous successes.เงินก้อนโต... เป็นไปได้ว่า มาจากการต้มตุ๋นรายก่อน
Federal investigators believe the massive fraud began as early as 1993.หน่วยสืบสวนกลางเชื่อว่า การต้มตุ๋นครั้งมโหฬารนี้ เริ่มขึ้นเมื่อต้นปี1993
We got them for wire fraud. It's over. You're done.เราได้ตัวเขาเพราะการต้มตุ๋น มันจบแล้ว คุณจบแล้ว
Fraud investigation.แผนกสืบสวนการต้มตุ๋น
I'm done with this con and I'm out of here.ผมจบแล้วกับการต้มตุ๋นครั้งนี้ ผมไปจากที่นี่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การต้มตุ๋น
Back to top