ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การข่มใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การข่มใจ*, -การข่มใจ-

การข่มใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การข่มใจ (n.) restraint See also: constraint, control, check Syn. การยั้งใจ, การอดใจ, การระงับใจ, การหักห้ามใจ
การข่มใจ (n.) restraint See also: check, curb, suppress Syn. การหักห้ามใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
forbearance(ฟอแบ'เรินซฺ) n. การอดทน,การอดกลั้น,การข่มใจ,ขันติ, Syn. restraint
inhibition(อินฮิบิช'เชิน) n. การขัดขวาง,การยับยั้ง,การสะกดกลั้น,การข่มใจ,หิริโอตัปปะ, Syn. constraint ###A. freedom
restraint(รีสเทรนทฺ') n. การยับยั้ง,การหยุดยั้ง,การหักห้าม,การอดกลั้น,การกลั้น,การห้ามปราม,การดึงบังเหียน,การหน่วงเหนี่ยว,วิธีการยังยั้งดังกล่าว,การข่มใจ, Syn. constraint,rein
English-Thai: Nontri Dictionary
forbearance(n) การข่มใจ,การหักห้าม,การระงับ,ความอดทน,การละเว้น
repression(n) การปราบปราม,การระงับ,ความอดกลั้น,การข่มใจ,การควบคุม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-control (n.) การข่มใจตนเอง See also: การควบคุมตัวเอง, การสะกดกลั้นใจตนเอง, การควบคุมอารมณ์, การครองตัว Syn. self-discipline, self-restraint, temperance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การข่มใจ
Back to top