ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กักกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กักกัน*, -กักกัน-

กักกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กักกัน (v.) detain See also: confine
English-Thai: HOPE Dictionary
concentration campn. ค่ายกักกัน
confine(คันไฟน์') {confined,confining,confines} vt. ขีดขั้น,จำกัด,ตีวง,เก็บตัว,กักตัว n. ขอบเขต,การจำกัด,การเก็บตัว,คุก,สถานกักกัน., See also: confinable adj. ดูconfine confineable adj. ดูconfine, Syn. intern,imprision
confinement(คันไฟน์'เมินทฺ) n. การจำกัด,การเก็บกัก,ภาวะที่ถูกเก็บกัก,การคลอดบุตร,การจำคุก,การกักกัน, Syn. incarceration
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
house arrestการกักกันผู้ต้องหาไว้ในที่อยู่ของเขา
internee(อินเทอนี') n. ผู้ถูกกักกันหรือกักขัง
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement
quarantine(ควอ'เรินทีน) vt.,n. (การ) กักไว้ (อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่หลายของเชื้อโรค) ,สถานที่กักกันดังกล่าว,แยกออก,ทำให้อยู่โดดเดี่ยว, See also: quarantinable adj.
retention(รีเทน'เชิน) n. การสงวนไว้,การกักกัน,การกันไว้,สิ่งที่สงวนไว้,ความทรงจำ
retentive(รีเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งสงวนไว้,ซึ่งรักษาไว้,ซึ่งกักกัน,มีอำนาจกันไว้,มีความทรงจำดี,สามารถเก็บไว้ได้ดี, See also: retentiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
CONCENTRATION concentration camp(n) ค่ายกักกัน
confine(n) ขอบเขต,วงรอบ,การจำกัด,คุก,สถานกักกัน
detain(vt) กักขังไว้,หน่วงไว้,กักกัน,รอไว้,ยับยั้ง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
DETENTION detention home(n) สถานพินิจเด็ก,สถานกักกัน
quarantine(n) การกักกัน,การกักบริเวณ,การกักตัว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
concentration camp; camp, concentrationค่ายกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
detentionการกักขัง, การกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
detention centre; detention homeสถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
detention home; detention centreสถานกักกัน, ศูนย์กักกัน, สถานพินิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
interneeผู้ถูกกักกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
internmentการกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workhouseสถานกักกัน, เรือนทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Concentration campsค่ายกักกัน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
borstal (n.) สถานกักกันเยาวชน
detention centre (n.) สถานกักกันเยาวชน See also: ทัณฑสถานเด็ก, ที่กักกัน Syn. juvenile hall
detention home (n.) สถานกักกันเยาวชน See also: ทัณฑสถานเด็ก, ที่กักกัน Syn. jailhouse, prison
inmate (n.) ผู้ถูกกักกัน See also: ผู้ถูกกักบริเวณในเรือนจำหรือโรงพยาบาล Syn. prisoner, inhabitant
internment (n.) การกักกัน See also: การกักขัง
juvenile hall (n.) สถานกักกันเยาวชน See also: ทัณฑสถานเด็ก, ที่กักกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kidnap, confinement, assault. How could a lawyer do this?ลักพาตัว กักกัน ทำร้ายร่างกาย คนเป็นทนายความทำแบบนี้ได้อย่างไร
This isolation will only scare him more.กักกันเขาไว้แบบนี้มีแต่จะทำให้เขากลัวมากกว่าเดิม
"Quarantine." Enforced isolation to prevent contamination that could lead to disease, or, in some cases, death.กักกันโรค" การบังคับแยกผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคที่ร้ายแรง หรือบางรายถึงตาย
25 million for prison camps? We need to manufacture munitions.25 ล้านใช้ในค่ายกักกัน เราต้องการผลิตอาวุธ
The men are in concentration camp.พวกที่อยู่ในค่ายกักกัน
I'll send you to a concentration camp.ผมจะส่งคุณ ไปค่ายกักกัน
If Commander Schultz is found in this house, we'll all go to a concentration camp and have our heads cut off, too!ถ้าเขาพบ ผบ.ในบ้าน พวกเราจะถูกส่งไปที่ค่ายกักกัน และหัวเราจะหลุดจากบ่า
He was captured, put in a Vietnamese prison camp.เขาถูกจับใส่ในค่ายกักกันเวียดนาม
Reaching prison camp, I make a promise to myself.ไปถึงค่ายกักกัน ผมสัญญากับตัวเอง
It's where they're going to put us.นี่เป็นเขตกักกันพวกเรา หมายความว่าไง กักกัน
You're in a small ghetto with intellectuals, professional people.นายอยู่ในเขตกักกัน แต่เป็นปัญญาชนมีความเป็นมืออาชีพ
Well, I just got out of the slammer, and I'm looking to wet my whistle.ฉันเพิ่งออกมาจากที่กักกัน... และฉันกำลังอยากปากเปียก
Millions of people of all religions nationalities and characteristics went through the concentration camp system.มีคนหลายล้านคน ทุกเชื้อชาติศาสนา ทุกรูปพรรณสัณฐาน ที่ต้องผ่านระบบค่ายกักกัน
We compare this information to the code sheet for concentration camps.สำหรับค่ายกักกัน คราวนี้คุณจะเห็นว่า ค่ายเอาช์วิทซ์คือหมายเลข 1
They had to be serviced on site once a month even if that was at a concentration camp.บริษัทต้องส่งช่างไปบำรุงรักษาถึงที่ตั้งเครื่องเดือนละครั้ง แม้กระทั่งที่ค่ายกักกัน
This is a biohazard quarantine area.นี่คือสถานกักกันเชื้อทางชีวะ
I spent six months in a Manchurian slave camp because of you.ผมต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายกักกันทาสแมนจูเรียน นานถึง 6 เดือนก็เพราะคุณ
So, we'll be monitoring 79 people, plus another 135 have chosen to remain in quarantine for the time being.ดังนั้น เราต้องคอยตรวจดู 79 คน รวมทั้งอีก 135 คนที่เลือก อยู่ในที่กักกัน ต่อไป
Lovely people and that, thain Quarantine, right?คนน่ารักๆ และ ที่กักกันใช่มั้ย
The-the quarantine doctors would have told me.หมอ หมอที่สถานกักกัน คงบอกฉันแล้ว
Round them all up and put them back in quarantine?เรียกตัวพวกเขาทุกคนและกักไว้ ในที่กักกัน
Don't, now you're going, you're going to have to be quarantined, and you will, too.อย่า ทีนี้ล่ะ คุณจะต้องถูกกักกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
Unequipped to house or feed 70,000 prisoners of war.เชลยศึกกว่า 7 หมื่นคนถูกปลดอาวุธ เพื่อเข้าสู่ค่ายกักกัน..
The surviving POWs are herded into various camps at O'Donnell.เชลยศึกผู้รอดชีวิต.. ถูกกวาดต้อนไปยังค่ายกักกันหลายๆแห่ง
Five miles east of Cabanatuan City here, there's a Japanese POW camp holding about 500 survivors of the death march.เลยไปทางตะวันออก 5 ไมล์ จากเมืองคาบานาตวน.. เป็นที่ตั้งของค่ายกักกันเชลยศึกที่ญี่ปุ่นจับตัวไว้ เป็นทหารรอดชีวิตจากการเดินเท้ามรณะกว่า 500 นาย
If the camp is here, what is the Japanese strength inside Cabanatuan City?ถ้าค่ายกักกันอยู่ตรงนี้.. แล้วในตัวเมืองล่ะ? พวกญี่ปุ่นตรึงกำลังไว้มากน้อยแค่ไหน?
He died of malaria about a year ago in one of the other camps.เค้าเพิ่งจะตายเพราะมาลาเรียเมื่อปีที่แล้ว.. ในค่ายกักกันอื่น
Who do you think smuggles all the medicine into the camp?นายคิดว่าใครเป็นลักลอบส่งยา เข้ามาในค่ายกักกันล่ะ?
Guys I knew ended up in those camps.เพื่อนทหารผมหลายคนติดอยู่ที่ค่ายกักกันนั่น
They're Kempei Tai. I think they're heading towards the camp.พวกมันคือ เคมไป ไต (ตำรวจลับ) คิดว่ามันกำลังมุ่งหน้าไปยังค่ายกักกันนะ
They will pass directly in front of the camp tonight.พวกเค้าจะผ่านหน้าค่ายกักกันคืนนี้
My men have been watching this camp for three years.คนของผมเฝ้ามองค่ายกักกันนี้มา 3 ปีแล้ว..
250 Japs at that camp.มีพวกยุ่น 250 คนที่ค่ายกักกัน
All it says is that there was a detention facility at Larkhill approximately 10 miles north of Salisbury.มีบันทึกไว้แค่ว่าที่นั่น เป็นสถานกักกัน ที่ลาร์คฮิล... ...ประมาณ 10 ไมล์ ไปทางเหนือของ ซเลสเบอรี่.
As head of the Detention Program at that...ขณะที่หัวหน้าโปรแกรมกักกัน ในตอนนั้น...
Why does a detention facility need so many doctors?ทำไม สถานกักกันถึงต้องการหมอมากขนาดนี้?
Outside the quarantine zone, a new airborne pathogen has killed 27 people.นอกเขตกักกัน, เชื้อโรค. ชนิดใหม่ในอากาศฆ่าคนไปแล้ว 27 ราย
Miss, we need to get rid of them under quarantine laws.คุณ เราต้องกำจัดมัน ภายใต้กฎหมายกักกันโรค
Well, it's not a jail. It's a juvenile detention center.มันไม่ใช่คุก เป็นแค่สถานกักกันเยาวชน
Zomcon forces spent Saturday afternoon securing a Wild Zone breach within Willard's own Zomcon Containment Center.กองกำลังของซอมคอน ใช้เวลาทั้งบ่าย ซ่อมแซมรอยรั่วของแนวกั้นเขต ณ บริเวรศูนย์กักกันของซอมคอนในเมืองวิลลาจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กักกัน
Back to top