ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กะทัดรัด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กะทัดรัด*, -กะทัดรัด-

กะทัดรัด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะทัดรัด (adv.) concisely See also: tersely Syn. กระชับ Ops. ฟุ่มเฟือย
กะทัดรัด (adj.) fitting See also: suitable Syn. สมส่วน, สมทรง, เหมาะเจาะ Ops. ใหญ่, เทอะทะ
English-Thai: HOPE Dictionary
brevity(เบรฟ'วิที) n. ระยะเวลาที่สั้น,ความสั้นกะทัดรัด -S.briefness,conciseness
brief(บรีฟ) {briefed,briefing,briefs} adj. สั้น,ชั่วคราว,รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป. n. ข้อสรุป,ข้อความที่สั้น,สาระสำคัญ,การเป็นทนาย,สำนวนแก้ฟ้องต่อศาล. vt. สรุป,ย่อความ,กล่าวสรุป, Syn. little
chastity(แชส'ทิที) n. ความบริสุทธิ์,ความสะอาดหมดจด,พรหมจารี,ความกะทัดรัดและเรียบ ๆ, Syn. purity
compact(คอม'แพคทฺ) {compacted,compacting,compacts} adj. แน่น,รวมกันแน่น,อัดแน่น,แข็ง,กระชับ,รัดกุม,กะทัดรัด vt. รวมกันแน่น,อัดกันแน่น,ทำให้แน่น,ทำให้มั่นคง,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้เป็นปึกแผ่น,ประกอบเป็นรูปร่าง. n. ตลับแป้งที่มีกระจก,รถยนต์ขนาดย่อม,ข้อตกลง,สัญญา ค
compendious(คัมเพน'เดียส) adj. รัดกุม,สั้นกะทัดรัดและชัดเจน., See also: compendiousness n., Syn. laconic
concise(คันไซสฺ') adj. สั้นกะทัดรัด,รัดกุม,รวบรัด, Syn. short,compact,crisp
conciseness(คันไซสฺ'เนส) n. ความสั้นกะทัดรัด,ความรัดกุม, Syn. terseness
concision(คันซิส'เชิน) n. ความสั้นกะทัดรัด
condense(คันเดนซฺ') {condensed,condensing,condenses} vt. ทำให้แน่นขึ้น,ลดปริมาตร,ทำให้สั้น,ทำให้กะทัดรัด,ย่อให้สั้น,ทำให้ข้น, (ไอน้ำ) จับตัวกันเป็นของเหลวหรือน้ำแข็ง,ทำให้เป็นของเหลว., See also: condensability n. ดูcondense condensibility n. ดูcondense
epigramn. คำพูดที่เฉียบแหลม,บทกวีสั้นกะทัดรัดและเฉียบแหลม
laconic(ละคอน'นิค) adj. ใช้คำน้อย,กะทัดรัด,พูดสั้น ๆ, See also: laconically adv. ดูlaconic, Syn. concise
succinct(ซัค'ซิงคฺทฺ) adj. รวบรัด,กะทัดรัด,สรุป,ย่อ,ไม่เยินเย้อ,รัดรูป., See also: succinctness n., Syn. terse,concise ###A. verbose,prolix
well-turned(เวล'เทิร์นดฺ) adj. มีรูปร่างดี,กะทัดรัด,เหมาะเจาะ,ได้จังหวะ, Syn. elegant
English-Thai: Nontri Dictionary
brief(adj) สั้น,กะทัดรัด,สรุป,รวบรัด,ย่อความ
compact(adj) รวมกันแน่น,อัดแน่น,กระชับ,กะทัดรัด,รัดกุม
concise(adj) สั้น,กะทัดรัด,กระชับ,รัดกุม,รวบรัด
condense(vt) กลั่น,สังเขป,ทำให้กะทัดรัด,ทำให้สั้น,ย่อ
laconic(adj) พูดน้อย,ห้วน,กะทัดรัด
natty(adj) กะทัดรัด,สะอาดสะอ้าน,เรียบร้อย
SHORT-short-winded(adj) กะทัดรัด,สั้น
spruce(adj) กะทัดรัด,เรียบร้อย,งดงาม,โก้เก๋
succinct(adj) กะทัดรัด,สั้น,รวบรัด
terse(adj) สั้น,ห้วน,รวบรัด,กะทัดรัด
unwieldy(adj) จัดการได้ยาก,เทอะทะ,อุ้ยอ้าย,ไม่กะทัดรัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
terse (adj.) กะทัดรัด See also: รวบรัด, สั้นแต่ได้ใจความ, ได้ใจความดี Syn. brief, concise, pointed, exact Ops. wordy, verbose, prolix
tersely (adv.) อย่างกะทัดรัด Syn. briefly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The weapon must be fairly light and compact.อาวุธต้องเบาและกะทัดรัด
All right, so what you've got, this is a glock 26, lightweight compact pistol. Weighs less than 16 ounces.เอาล่ะ งั้นนี่คือสิ่งที่คุณมี ปืนกล็อก 26 ปืนน้ำหนักเบาขนาดกะทัดรัดน้ำ หนักน้อยกว่า 16 ออนซ์
I understand. You want to keep it small.ฉันเข้าใจค่ะ คุณอยากให้กะทัดรัด
I know. It's tiny, it's a small, lightweight sports car.ผมรู้มันเป็นรถสปอร์ตเล็กกะทัดรัด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กะทัดรัด
Back to top