ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กล่าวร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กล่าวร้าย*, -กล่าวร้าย-

กล่าวร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวร้าย (v.) blame See also: accuse Syn. นินทา, กล่าวโทษ, ตำหนิ, ว่าร้าย
กล่าวร้าย (v.) condemn See also: blame, denounce, damn, censure, reproach, reprobate, criticize Syn. พูดให้ร้าย, ให้ร้าย, ตำหนิ, ติเตียน, ด่าว่า Ops. ชมเชย
กล่าวร้าย (v.) incriminate See also: allege, blame, condemn, give evidence against Syn. กล่าวหา, ว่าร้าย, ป้ายร้าย, ให้ร้าย, ใส่ร้ายป้ายสี
English-Thai: HOPE Dictionary
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
arraign(อะเรน') vt. นำตัวมาขึ้นศาล,กล่าวหา,กล่าวร้าย-arraigner n. (charge,accuse)
blacken(แบลค'เคิน) vt. ทำให้ด่า,พูดให้ร้าย,กล่าวร้าย,ด่า. vi. กลายเป็นสีดำหรือมืด, See also: blackener n. ดูblacken, Syn. defame
blame(เบลม) {blamed,blaming,blames} vt. กล่าวโทษ,ตำหนิ,ประณาม,นินทา,กล่าวร้าย,โยนความผิดให้ -Phr. (be to blame ควรถูกตำหนิ,ควรรับผิดชอบ) n. การตำหนิ,ความรับผิดชอบ,ภาระ, See also: blamer n. blameful adj. ดูblame blameless adj. ดูblame -Conf. put
blaspheme(แบลสฟีม') {blasphemed,blaspheming,blasphemes} v. ดูหมิ่น,สบประมาท,กล่าวร้าย,ด่า ,ดูหมิ่นศาสนา, See also: blasphemer n. ดูblaspheme
calumniate(คะลัม'นิเอท) {calumniated,calumniating,calumniates} vt. กล่าวร้าย,ให้ร้าย,ป้ายสี, See also: caluminator n. ดูcalumniate, Syn. slander
calumniation(คะลัมนิเอ'ชัน) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี, Syn. slander
calumnious(คะลัม'เนียส) adj. ซึ่งกล่าวร้าย,ซึ่งป้ายสี, Syn. calumnitory
calumny(แคล'ลัมนี) n. การกล่าวร้าย,การป้ายสี,การทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. defamation
dispraisevt.,n. (การ) ดูหมิ่น,กล่าวร้าย,ด่า
malign(มะไลนฺ') vt. กล่าวร้าย,กล่าวหา,ใส่ร้าย,ทำให้เสียชื่อเสียง. adj. มีผลร้าย,ร้าย,มีเจตนาร้าย,เป็นภัย., See also: maligner n. malignly adv., Syn. defame,slander
malignancy(มะลิก'เนินซี) n. ความมุ่งร้าย,การกล่าวร้าย,การกล่าวหา,การทำให้เสียชื่อเสียง,ความร้าย,การมีภัยร้ายแรง
mudslinging(มัด'สลิงกิง) n. การกล่าวร้ายป้ายสี., See also: modslinger n.
vituperate(ไวทู'พะเรท) vt. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท., See also: vituperator n., Syn. berate,vilify,rebuke,abuse
vituperation(ไวทูพะเร'เชิน) n. การจับผิด,การด่าว่า,การประณาม,การกล่าวร้าย,การใช้ผรุสวาท, Syn. faultfinding,abuse
vituperative(ไวทู'พะเร'ทิฟว) adj. จับผิด,ด่าว่า,ประณาม,กล่าวร้าย,ใช้ผรุสวาท
English-Thai: Nontri Dictionary
dispraise(vt) ตำหนิ,ติเตียน,ว่ากล่าว,กล่าวร้าย,ด่า
libellous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
libelous(adj) ซึ่งหมิ่นประมาท,ซึ่งสบประมาท,ซึ่งกล่าวร้าย
scandal(n) เรื่องฉาวโฉ่,เรื่องอื้อฉาว,การกล่าวร้าย,คำนินทาว่าร้าย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
defamation (n.) การกล่าวร้าย See also: การให้ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง Syn. curse, insult
detractor (n.) ผู้กล่าวร้าย
vilification (n.) การกล่าวร้าย See also: การให้ร้าย, การทำให้เสียชื่อเสียง Syn. curse, defamation, insult
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't accuse him without proof. Then we needthat bladeเจ้าไม่สามารถกล่าวร้ายเขาโดยไม่มีข้อพิสูจน์ งั้นเราต้องการดาบนั่น
It's easier to blame me for framing your husband than face the truth of what he is.การเหวี่ยงใส่ผม เพราะผมไปกล่าวร้ายสามีคุณ มันง่ายกว่าการเผชิญความจริงที่ว่า เขาเป็นใคร

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กล่าวร้าย
Back to top